Make Your Community Building More Efficient
Free
Make Your Community Building More Efficient

Make Your Community Building More Efficient

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Pontblyddyn Cricket Club

Alder Meadow

Wrexham Road

Pontblyddyn

CH7 4HW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Free drop in event between the hours of 3pm and 7pm. Feel free to arrive at any time.

Are you part of a community group? Do you manage or regularly attend sessions within a community building and want to know how to improve its efficiency?

The Main Aim: To assist community buildings in becoming more energy efficient, more sucessful and more sustainable.

Background to Renew Wales: Renew Wales was set up by a group of community practioners in order to help 200 community groups to tackle the causes and impacts of climate change through advice, training, mentoring and technical support from other experienced community practitioners. The support is peer to peer and comes from people that have already organised projects within their community.Renew Wales Co-Ordinators have the ability to support community groups to set up their own projects which help to tackle or mitigate the effects of climate change. They can also use mentor time to give more in depth support and guidance. Tackling climate change may be the main aim or a bi product of the projects overall impact on the community.

What support will be available at the event?

  •  Introduction to how Renew Wales can support your community group

  •  Guidance from Resource Efficient Wales, Community Energy Wales and The Energy Saving Trust

  •  Peter Draper (Renew Wales Mentor) - Informative Talk on How to Reduce Energy Usage within your Community Building

  •  Lighting Advice and Guidance

  •  AWOW - Funding Advice

  •  Renewable Energy Installers


Digwyddiad galw-mewn AM DDIM rhwng 3yh-7yh. Croeso i chi gyrraedd unrhyw dro.

Ydych chi'n rhan o grŵp cymunedol? A ydych yn rheoli neu'n mynychu sesiynau o fewn adeilad cymunedol yn rheolaidd ac yn awyddus i wybod sut i wella ei effeithlonrwydd?

Y Prif Nod: Cynorthwyo adeiladau cymunedol i ddod yn fwy effeithlon o ran ynni, yn fwy llwyddiannus ac yn fwy cynaliadwy.

Cefndir i Adfywio Cymru: Sefydlwyd Adfywio Cymru gan grŵp o ymarferwyr cymunedol er mwyn helpu 200 o grwpiau cymunedol i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy gyngor, hyfforddiant, mentora a chymorth technegol gan ymarferwyr cymunedol profiadol eraill. Mae'n cymorth cyfoedion i gyfoedion ac yn dod o bobl sydd eisoes wedi trefnu prosiectau o fewn eu cymuned. Mae Cydlynwyr Adfywio Cymru gyda’r gallu i gefnogi grwpiau cymunedol i sefydlu prosiectau eu hunain i helpu i fynd i'r afael neu liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. Gallant hefyd ddefnyddio amser mentor i roi mwy o gymorth ac arweiniad manwl. Gall mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd fod yn brif nod neu ôl gynnyrch o’r effaith gyffredinol y prosiectau ar y gymuned.

Pa gymorth bydd ar gael yn y digwyddiad?

• Cyflwyniad i sut y gall Adfywio Cymru gefnogi eich grŵp cymunedol

• Canllawiau gan Gymru Effeithlon, Ynni Cymunedol Cymru ac Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

• Peter Draper (Mentor Adfywio Cymru) - Sgwrs ar Sut i Leihau Defnydd Ynni o fewn eich Adeilad Cymunedol

• Cyngor ac Arweiniad am Oleuadau

• AWOW - Cyngor am Gyllid

• Gosodwyr Ynni Adnewyddadwy


Share with friends
Date and Time
Location

Pontblyddyn Cricket Club

Alder Meadow

Wrexham Road

Pontblyddyn

CH7 4HW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved