Free

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for our event. We look forward to seeing you soon. Diolch am gofrestru ar gyfer ein digwyddiad. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for our event. We look forward to seeing you soon. Diolch am gofrestru ar gyfer ein digwyddiad. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.
Event description

Description

Making a Little Drawing Robot from Scrap Electronics to Implement Digital Competency in the Classroom

Overview
This workshop is led by Paul Granjon, an artist and educator who specialises in creative technologies.

In this hands-on session, you will first make a doodle bot, a fully functional small drawing machine using found and cheap materials.

You will then work with a Microbit, an educational programmable device that can be used for a wide range of projects. The Microbit was commissioned by the BBC with the aim of encouraging more young people to learn STEAM skills. The device has been designed with a focus on ease of access, robustness and playability. 1 million units have been given to schools throughout the UK, there might be a box of them in a cupboard in your school!

You will learn how to get started with the Microbit and how to use the online programming environment for the device. You will create a program to control the Microbit’s built-in LEDs and an external speaker. Paul Granjon will show you how, with a few additional components, the Microbit and the doodle bot you have made can be merged so as to become a programmable doodle machine.

The session will finish with an open dialogue where you can discuss your needs, ask and suggest ideas, enquire about technical aspects or how to implement in the classroom the techniques you have learned.

Who should attend

Teachers, artists and educators who are interested in delivering activities based on creative technologies to teach aspects of digital competency and or numeracy. We aim to demonstrate how accessible, affordable and fun educational activities that involve current technologies and DIY methods can be. Although primarily aimed at beginners, participants with intermediary skills in programming or electronics might find the overall approach to digital competency inspirational.

The Arts and Education Network: South East Wales' masterclasses and workshops are open to teachers or cultural educators who work, or artists that live, in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

Facilitator

Paul Granjon is an artist working with creative technologies as his medium of choice, as other artists might choose paint or wood. For the past twenty years he has made humorous machines for exhibitions and performances worldwide. His work raises questions on our relation to technology. Paul also runs workshops where the participants improvise with electronic waste and cutting edge electronics to make interactive sculptures. He teaches on the Fine-Art course in Cardiff School of Art and Design and has lead a project in the Lead Creative schools scheme.

http://www.zprod.org/zwp/wrekshop

We Pay For Cover

To help teachers take advantage of our professional development opportunites, the Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 towards the cost of supply cover.

Lunch is provided.


Image ©Z Productions 2017


Gwneud robot arlunio bach o ddeunyddiau electronig sgrap


Gwneud robot arlunio bach o ddeunyddiau sgrap i weithredu cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth

Trosolwg

Arweinir y gweithdy hwn gan arlunydd ac addysgwr sy'n arbenigo mewn technolegau creadigol.

Yn y sesiwn ymarferol hon, byddwch yn gwneud 'doodle bot', peiriant arlunio cwbl weithredol, drwy ddefnyddio deunyddiau rhad neu wedi'u darganfod.

Yna byddwch yn gweithio gyda Microbit, dyfais raglenadwy addysgol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer ystod eang o brosiectau. Comisiynwyd y Microbit gan y BBC gyda'r nod o annog mwy o bobl ifanc i ddysgu sgiliau STEAM. Dyluniwyd y ddyfais gyda'r ffocws ar hygyrchedd, soletrwydd a chwaraeadwyedd. Rhoddwyd 1 miliwn o unedau i ysgolion ledled y DU, efallai y bydd blwch ohonynt mewn cwpwrdd yn eich ysgol!

Byddwch yn dysgu sut i ddechrau gyda'r Microbit a sut i ddefnyddio'r amgylchedd rhaglennu ar-lein ar gyfer y ddyfais. Byddwch yn creu rhaglen i reoli LEDau sy'n rhan o'r Microbit a seinydd allanol. Bydd Paul Granjon yn dangos i chi sut y gall y Microbit a'r 'doodle bot', gydag ychydig o ddarnau ychwanegol, gael eu cyfuno i ddod yn beiriant arlunio rhaglenadwy.

Bydd y sesiwn yn gorffen gyda deialog agored lle gallwch drafod eich anghenion, gofyn ac awgrymu syniadau, holi am agweddau technegol neu sut i weithredu'r technegau rydych chi wedi'u dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Pwy ddylai fynychu?

Athrawon, artistiaid ac addysgwyr sydd â diddordeb mewn darparu gweithgareddau yn seiliedig ar dechnolegau creadigol i addysgu agweddau o gymhwysedd digidol ac/neu rifedd. Ein nod yw dangos pa mor hygyrch, fforddiadwy a hwyliog y gall gweithgareddau addysgol sy'n cynnwys technolegau cyfredol a dulliau 'DIY' fod. Er ei fod wedi'i anelu at ddechreuwyr yn bennaf, gallai cyfranogwyr â sgiliau canolradd mewn rhaglennu neu electroneg weld yr ymagwedd gyffredinol at gymhwysedd digidol yn ysbrydoledig.

Hwylusydd

Mae Paul Granjon yn artist sy'n gweithio gyda thechnolegau creadigol fel ei gyfrwng dewisedig, fel y gallai artistiaid eraill ddewis paent neu bren. Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi gwneud peiriannau difyr ar gyfer arddangosfeydd a pherfformiadau ledled y byd. Mae ei waith yn codi cwestiynau am ein perthynas â thechnoleg. Mae Paul hefyd yn rhedeg gweithdy lle mae'r cyfranogwyr yn arbrofi gyda gwastraff electronig ac electroneg flaengar i wneud cerfluniau rhyngweithiol. Mae'n dysgu ar y cwrs Celfyddyd Cain yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac mae wedi arwain prosiect yn y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.


Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn agored i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio, neu artistiaid sy’n byw, ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Darperir cinio.

Share with friends

Date and Time

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved