Free

Making Tax Digital | Gwneud Treth yn Ddigidol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
Join us to find out how you and your business will need to prepare for the new digital tax regime .

About this Event

Ymunwch â ni i weld sut y bydd angen i chi a’ch busnes baratoi ar gyfer y system dreth ddigidol newydd.

Ers 1 Ebrill 2019, mae deddfwriaeth newydd wedi ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW gadw eu cofnodion yn ddigidol a chyflwyno eu ffurflenni TAW i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi trwy ddefnyddio meddalwedd cydweddol.

Bydd y seminar ‘amser brecwast’ hon, a gyflwynir gan y cyfrifwyr gwobrwyol Mitchell Meredith, yn amlinellu’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am y rheolau newydd a sut y maent yn berthnasol i’ch busnes. Os ydych chi neu eich busnes uwchlaw’r trothwy TAW, bydd angen ichi weithredu’n awr.

Gan fod yr amser yn brin i fusnesau sydd uwchlaw’r trothwy TAW baratoi ar gyfer Gwneud Treth yn Ddigidol, mae’n bwysig ichi gael y cyngor a’r cymorth angenrheidiol i gydymffurfio.

Bydd ein gweithdai RHAD AC AM DDIM yn ymdrin â phynciau allweddol yn ymwneud â Gwneud Treth yn Ddigidol, yn cynnwys:

 • A oes angen imi gydymffurfio?
 • Sut y byddaf yn cofnodi ac yn cyflwyno fy ngwybodaeth treth?
 • Pa feysydd treth y sonnir amdanynt?
 • Pa systemau cyfrifyddu ar-lein y bydd angen imi eu defnyddio?
 • Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn cydymffurfio?

Bydd y gweithdy’n gorffen gyda sesiwn holi ac ateb.

Cyfyngir ar nifer y lleoedd ym mhob digwyddiad, felly ewch ati i gadarnhau eich presenoldeb a chofrestru heddiw.

Darperir te a choffi am ddim.

_____________________________________________________________________________

Since the 1st April 2019 new legislation has meant that VAT registered businesses are required to keep their records digitally and submit their VAT returns to HMRC using compatible software.

This breakfast seminar delivered by award winning accountants Mitchell Meredith will outline the latest information from HMRC regarding the new rules and how they apply to your business. If your business is over the VAT threshold you will need to act now.

With little time left for businesses over the VAT threshold to get ready for Making Tax Digital (MTD), it is important that you get the advice and support you need to be compliant.

Our FREE workshops will cover MTD key topics including:

 • Do I need to comply?
 • How will I record and report my tax information?
 • What areas of taxation will be covered?
 • What online accounting systems will I need to use?
 • What happens if I don’t comply?
 • The workshop will end with a question and answer session.

Places at each event are limited, so to confirm your attendance and register today.

Free coffee and tea will be supplied.

Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Drenewydd Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved