Free

Making the most of arts, heritage and cultural organisations for pupil lear...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down for Engish ...

Gwneud y mwyaf o sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol ar gyfer dysgu disgyblion

21 Tachwedd 2019, 09:30 – 16:30, Glan yr Afon, Casnewydd


Mae’r cwricwlwm Cymreig newydd yn gofyn i ysgolion ddefnyddio sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol lleol wrth addysgu disgyblion. Beth fydd hyn yn ei olygu ar gyfer dylunio gwersi a phrosiectau addysgiadol?

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio cyd-destun ehangach y nod cwricwlwm hwn, ochr yn ochr â’r agweddau ymarferol o greu profiadau o ansawdd uchel ar gyfer y fframweithiau AoEL.

Cyfranogwyr wedi eu cadarnhau:

Model Ysgolion heb Waliau: Ysgol Gynradd Maindee (Casnewydd) a Glan yr Afon.

Bîtfocsiwr ac artist sain, Jason Singh, The Singh Thing, sef artist/addysgwr preswyl, presennol Bristol Music Trust.


Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.


I archebu lle AM DDIM


Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).


Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol


Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

Making the most of arts, heritage and cultural organisations for pupil learning

21 November 2019, 09:30 – 16:30, The Riverfront, Newport


The new Welsh curriculum tasks schools to use local arts, heritage and cultural organisations to feed into the learning of pupils. What will this mean for the design of lessons and educational projects?

This event will explore the wider context of this curriculum aim, alongside the practicalities of creating high quality experiences for the AoEL frameworks.

Confirmed contributors:

The Schools without Walls model: Maindee Primary (Newport) and The Riverfront.

Beatboxer and sound artist, Jason Singh, The Singh Thing who is the current artist educator in residence at Bristol Music Trust.


Book your FREE place


Who Can Attend?

These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.


We Pay For Cover

The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru(North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).


Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales

Call us: 07717 743292 / 07717 743639

Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Find us in the Creative Learning Zone


Follow us on social media:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

Share with friends

Date and Time

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved