Free

Making the most of the Strategic Insight Programme | Gwneud y Mwyaf o'r Rha...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Exchange, Newport | Cyfnewidfa PDC, Casnewydd

Usk Way | Usk Way

Newport | Casnewydd

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Discover how your business can benefit from the HEFCW funded Strategic Insight Programme (SIP). Funding is available for collaborative projects in the areas of Compound Semiconductor (Engineering, Security, Automotive, Healthcare Technology and Aerospace), Creative Industries and Design.

Leah Jones, Strategic Insight Programme (SIP) Manager will be running a series of 1:1 drop-ins from USW Exchange, Newport for local SMEs to explore how they could make the most of this funded programme, linking industry to expertise across our HE and FE partners.


What is a SIP?


A HEFCW funded collaborative programme encouraging innovation and facilitating interaction between HE (Higher Education), FE (Further Education) and industry partners. It allows partners to establish strategic links with one another. This is facilitated through funding for short term placement opportunities aimed at developing new cross sector relationships, encouraging development of strategically beneficial collaborative projects in a supportive environment.

The Benefits


The placements should be mutually beneficial to both partners involved and have the potential to develop future collaborative activities. More specifically, SIPs can:


• Stimulate innovation to develop ideas
• Provide a fresh perspective on a strand of work
• Build the foundations of long term strategic partnerships
• Give access to wider funding opportunities
• Help investigate how working collaboratively can be beneficial for future work
• Contribute to graduate employability by feeding back ‘real world’ experience into the student learning


Eligibility


Your placement needs to be for new work and not in addition to work or for work that has already taken place. Can’t be used for curriculum/module development or consultancy but may be used to inform curriculum
development.


If you have an idea for a potential project in one of the three funded areas above, book now to meet with Leah & explore if SIPs funding is available to make it a reality!
USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Treforest and Newport Campuses. We work with organisations to create connections with bridge academia and industry.

Take a look at other events being held at USW Exchange on our events page here. You can view our Privacy Statement here.
Dysgwch sut gall eich busnes elwa o'r Rhaglen Mewnwelediad Strategol (SIP) a ariennir gan HEFCW. Mae ariannu ar gael ar gyfer prosiectau cydweithredol ym meysydd Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (Peirianneg, Diogelwch, Modurol, Technoleg Gofal Iechyd a Awyrofod), Diwydiannau Creadigol a Dylunio.


Bydd Leah Jones, Rheolwr y Rhaglen Mewnwelediad Strategol (SIP) yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio 1:1 o Gyfnewidfa PDC, Casnewydd i fusnesau bach a chanolig lleol archwilio sut gallant wneud y mwyaf o ariannu'r rhaglen hon, gan gysylltu diwydiant ag arbenigedd ar draws ein partneriaid Addysg Uwch ac Addysg Bellach.Beth yw SIP/RCS?


Rhaglen gydweithredol a ariennir gan HEFCW sy’n annog arloesi ac yn hwyluso cysylltiad rhwng AU
(Addysg Uwch), AB (Addysg Bellach) a phartneriaid yn y diwydiant. Mae’n caniatáu i bartneriaid greu cysylltiadau strategol gyda’i gilydd. Caiff hyn ei hwyluso trwy ariannu cyfleoedd lleoli tymor byr â’r bwriad o
ddatblygu perthnasoedd newydd ar draws sectorau, gan annog datblygiad prosiectau cydweithredol
buddiol strategol mewn amgylchedd cefnogol.

Y Buddion


Dylai’r lleoliadau fod yr un mor fuddiol i’r ddau bartner sydd ynghlwm ac arwain at botensial ar gyfer
datblygu gweithgareddau cydweithredol yn y dyfodol.
Yn fwy penodol, gall SIP/RCS:


• Ysgogi arloesedd er mwyn datblygu syniadau
• Rhoi safbwynt newydd i ffrwd waith
• Adeiladu sylfeini partneriaethau strategol tymor hir
• Rhoi mynediad i ragor o gyfleoedd cyllido
• Helpu i ymchwilio i sut gall gweithio ar y cyd fod yn fuddiol ar gyfer ein gwaith yn y dyfodol
• Cyfrannu at gyflogadwyedd graddedigion trwy ychwanegu profiad ‘yn y byd go iawn’ i brofiad dysgu’r myfyrwyr

Beth sy’n gymwys


Mae angen i’ch lleoliad fod ar gyfer gwaith newydd ac nid yn ychwanegol at waith neu ar gyfer gwaith sydd wedi cael ei wneud eisoes. Ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer datblygu nac ymgynghori’r cwricwlwm neu fodiwlau ond gellir ei ddefnyddio i lywio datblygiad y cwricwlwm.


Os oes gennych syniad am brosiect posib yn un o'r tri maes a ariennir uchod, bwciwch gyfarfod gyda Leah nawr er mwyn archwilio a yw ariannu SIP ar gael er mwyn troi'ch syniad yn realiti!


Cyfnewidfa PDC yw’r hwb ar gyfer busnes ac ymwneud â Phrifysgol De Cymru, ac mae wedi’i leoli ar Gampws Trefforest & Casnewydd. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau gan bontio byd addysg a diwydiant.

Cymrwch olwg ar ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC ar dudalen ein digwyddiadau fan hyn Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd fan hyn.

Share with friends

Date and Time

Location

USW Exchange, Newport | Cyfnewidfa PDC, Casnewydd

Usk Way | Usk Way

Newport | Casnewydd

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved