Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Managing Anger and Communicating Effectively / Rheoli Dicter a Chyfathrebu'n Effeithiol

Wellbeing Workshops, Cardiff University

Thursday, 19 March 2020 from 14:00 to 15:00 (GMT)

Managing Anger and Communicating Effectively / Rheoli...

Ticket Information

Type End Quantity
Managing Anger / Rheoli Dicter Not Started Free  

Event Details

Managing Anger & Communicating Effectively (online)

Everyone gets angry. It is one of many different emotions we all experience throughout our day to day lives.

Anger is a normal emotion in response to when we feel under threat, physically or psychologically (defending ourselves or others), or when we feel frustrated (motivating us to fight injustice).

This workshop focuses on the problem that arises when our anger is frequent or excessive, which is then having negative effects on our lives, such as spoiling our relationships with loved ones or friends, limiting our life experiences and our ability to achieve happiness.

Techniques that you learn in this workshop will stand you in good stead throughout your working life. By learning to think and act more calmly, you will equip yourself to handle the stresses and pressures of the work environment, communicate your feelings better with colleagues and peers and develop your teamwork skills with the aim of being happy in your working life.

Please note: Bookings for all our workshops open one month in advance.

 

This workshop will be delivered online via Blackboard Collaborate. You will be emailed a participation link when you book your place.

 


Rheoli Dicter a Chyfathrebu'n Effeithiol (ar-lein)

Mae pawb yn mynd yn grac. Mae'n un o blith nifer o wahanol emosiynau mae pob un ohonom yn ei deimlo yn ein bywydau o ddydd i ddydd.

Mae teimlo'n grac yn emosiwn normal wrth ymateb i sefyllfaoedd lle rydym yn teimlo dan fygythiad, yn gorfforol neu'n seicolegol (amddiffyn ein hun neu eraill), neu pan rydym yn teimlo'n rhwystredig (sy'n ein hysgogi i frwydro yn erbyn anghyfiawnder).

Mae'r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar y broblem sy'n codi pan mae ein dicter yn gyson neu'n ormodol, sydd wedyn yn cael effeithiau negyddol ar ein bywydau, fel dinistrio ein perthynas ag anwyliaid neu ffrindiau, gan gyfyngu ar ein profiadau bywyd a'n gallu i fod yn hapus.

Bydd technegau y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn yn ddefnyddiol drwy gydol eich bywyd gwaith. Drwy ddysgu i feddwl ac ymddwyn mewn modd mwy digynnwrf, byddwch yn paratoi eich hun i ymdopi â straen a phwysau'r amgylchedd gwaith, i gyfathrebu eich teimladau'n well â'ch cydweithwyr a chymheiriaid, ac i ddatblygu eich sgiliau gwaith tîm gyda'r nod o fod yn hapus yn eich bywyd gwaith.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai mis ymlaen llaw.

Mae hwn yn weithdy ar-lein sy'n cael ei ddarparu drwy gyfrwng Blackboard Collaborate. Byddwn yn anfon ebost atoch gyda dolen cymryd rhan wedi i chi gadw eich lle.

Do you have questions about Managing Anger and Communicating Effectively / Rheoli Dicter a Chyfathrebu'n Effeithiol ? Contact Wellbeing Workshops, Cardiff University

Save This Event

Event Saved

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.