Managing Anger & Communicating Effectively / Rheoli Dicter a Chyfathrebu'n...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

Everyone gets angry. It is one of many different emotions we all experience throughout our day to day lives.

Anger is a normal emotion in response to when we feel under threat, physically or psychologically (defending ourselves or others), or when we feel frustrated (motivating us to fight injustice).

This workshop focuses on the problem that arises when our anger is frequent or excessive, which is then having negative effects on our lives, such as spoiling our relationships with loved ones or friends, limiting our life experiences and our ability to achieve happiness.

Techniques that you learn in this workshop will stand you in good stead throughout your working life. By learning to think and act more calmly, you will equip yourself to handle the stresses and pressures of the work environment, communicate your feelings better with colleagues and peers and develop your teamwork skills with the aim of being happy in your working life.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Mae pawb yn mynd yn grac. Mae'n un o blith nifer o wahanol emosiynau mae pob un ohonom yn ei deimlo yn ein bywydau o ddydd i ddydd.

Mae teimlo'n grac yn emosiwn normal wrth ymateb i sefyllfaoedd lle rydym yn teimlo dan fygythiad, yn gorfforol neu'n seicolegol (amddiffyn ein hun neu eraill), neu pan rydym yn teimlo'n rhwystredig (sy'n ein hysgogi i frwydro yn erbyn anghyfiawnder).

Mae'r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar y broblem sy'n codi pan mae ein dicter yn gyson neu'n ormodol, sydd wedyn yn cael effeithiau negyddol ar ein bywydau, fel dinistrio ein perthynas ag anwyliaid neu ffrindiau, gan gyfyngu ar ein profiadau bywyd a'n gallu i fod yn hapus.

Bydd technegau y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn yn ddefnyddiol drwy gydol eich bywyd gwaith. Drwy ddysgu i feddwl ac ymddwyn mewn modd mwy digynnwrf, byddwch yn paratoi eich hun i ymdopi â straen a phwysau'r amgylchedd gwaith, i gyfathrebu eich teimladau'n well â'ch cydweithwyr a chymheiriaid, ac i ddatblygu eich sgiliau gwaith tîm gyda'r nod o fod yn hapus yn eich bywyd gwaith.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved