£39.50 – £200

Marine Energy Wales Conference 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

All Nations Centre

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Marine Energy Wales


Marine Energy Wales Annual Conference 2018

Thursday, 19th April

All Nations Centre, Cardiff


With €100.4 million of EU Structural Funds prioritised for marine energy in Wales, two array scale Demonstration Zones, seabed agreements in place for 3 separate tidal projects and a number of proposals for tidal range projects, Wales has the potential to be a world-leader in the marine energy market.

Come to the Marine Energy Wales Annual Conference and find out more about current projects in Wales and future plans.


Networking Dinner

Thursday 19th April, 7pm
Cardiff Castle


Come and enjoy the hwyl* by joining us for our annual networking dinner, this year being held in the spectacular Banqueting Hall of Cardiff Castle. Continue discussions and make new contacts in one of Wales’ leading heritage attractions, surrounded by centuries of history.

The standing dinner format encourages networking in a relaxed setting, enabling people to mingle easily. Dinner tickets are sold separately from conference tickets and can be purchased during registration. Please ensure you tell us about any dietary requirements.

*Hwyl / noun (Welsh) - a stirring feeling of emotional motivation and energy


Visit the website for more details

www.marineenergywales.co.uk/about/annual-conference


Or contact:

holly.pretious@marineenergywales.co.ukReasons to attend:

  • Wales has been awarded the highest level of support from the European Union for the Structural Funds programming round 2014-2020. Marine Energy is a priority area and has attracted funding of €100.4 million with an intervention rate of 69.43%.

  • The Swansea Bay City Deal has been signed off with eleven major projects underway including the £76 million Pembroke Dock Marine, which aims to develop a world class centre for marine energy development, fabrication, testing and deployment in Pembrokeshire.

  • Morlais have awarded eight tidal energy developers berth access in the West Anglesey Demonstration Zone. A feasibility study is underway for the world's largest wave energy seabed lease off of Pembrokeshire's coast. Both third party managers will provide an update on progress and outline their aims for the Demonstration Zones.

  • Hear about developments being made in projects across Wales from companies such as Minesto, Wave-tricity, Marine Power Systems and Tidal Lagoon Power.

  • The conference is a platform to learn about existing projects in Wales, alongside sector developments and opportunities. It also provides a forum to discuss key challenges and opportunities and to encourage collaboration and business networking.


__________________________________________________________


Cynhadledd Flynyddol Ynni Morol Cymru 2018

Dydd Iau, 19eg Ebrill

Canolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd


Gyda blaenoriaethu €100.4 miliwn o Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer ynni morol yng Nghymru, Parthau Arddangos graddfa dau aráe, cytundebau gwely’r môr mewn lle ar gyfer 3 phrosiect llanw ar wahân a nifer o gynigion ar gyfer prosiectau amrediad llanw, mae gan Gymru'r potensial i fod yn arweinydd byd-eang yn y farchnad ynni morol.

Dewch i Gynhadledd Flynyddol Ynni Morol Cymru a darganfod mwy am brosiectau cyfredol yng Nghymru a chynlluniau yn y dyfodol.


Cinio Rhwydweithio

Dydd Iau, 19eg Ebrill, 7pm

Castell Caerdydd

Dewch i fwynhau'r hwyl trwy ymuno â ni am ein cinio rhwydweithio blynyddol, eleni yn cael ei gynnal yn Neuadd Wledda ysblennydd Castell Caerdydd. Parhewch gyda'r trafodaethau wedi i'r gynhadledd gau yn un o atyniadau treftadaeth blaenllaw Cymru wedi'i amgylchynu gan ganrifoedd o hanes.

Mae'r fformat sefyll ar gyfer y cinio yn annog rhwydweithio mewn lleoliad hamddenol, gan alluogi pobl i gymysgu yn rhwydd. Gwerthir tocynnau'r cinio ar wahân i docynnau'r gynhadledd a gellir eu prynu wrth gofrestru. Sicrhewch eich bod yn dweud wrthym am unrhyw ofynion dietegol.


Ewch i’r wefan am ragor o fanylion:

www.marineenergywales.co.uk/about/annual-conference


Neu cysylltwch â:

holly.pretious@marineenergywales.co.ukRhesymau i fynychu:

  • Dyfarnwyd y lefel uchaf o gefnogaeth gan yr Undeb Ewropeaidd i Gymru ar gyfer cylch rhaglennu Cronfeydd Strwythurol 2014-2020. Mae Ynni Morol yn faes blaenoriaeth ac mae wedi denu cyllid o €100.4 miliwn gyda chyfradd ymyrraeth o 69.43%.

  • Cymeradwywyd Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Bae Abertawe gydag un ar ddeg o brosiectau mawr ar y gweill, gan gynnwys y Morlun Doc Penfro gwerth £76 miliwn, gyda’r nod o ddatblygu canolfan o safon fyd-eang ar gyfer datblygu, cynhyrchu, profi a defnyddio ynni morol yn Sir Benfro.

  • Dyfarnodd Morlais fynediad i wyth datblygwr ynni llanw ym maes Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn. Mae astudiaeth dichonolrwydd ar y gweill ar gyfer prydles ynni tonnau gwely’r môr mwyaf oddi ar arfordir Sir Benfro. Bydd rheolwyr trydydd parti yn rhoi diweddariad ar gynnydd ac yn amlinellu eu nodau ar gyfer y Parthau Arddangos.

  • Clywch am ddatblygiadau sy'n cael eu gwneud mewn prosiectau ar draws Cymru gan gwmnïau megis Minesto, Wave-tricity, Marine Power Systems a Tidal Lagoon Power.

  • Mae'r gynhadledd yn llwyfan i ddysgu am brosiectau presennol yng Nghymru, ochr yn ochr â datblygiadau a chyfleoedd yn y sector. Mae hefyd yn darparu fforwm i drafod heriau a chyfleoedd allweddol ac i annog cydweithio a rhwydweithio busnes

Share with friends

Date and Time

Location

All Nations Centre

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved