£49.50 – £150

Marine Energy Wales Conference 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Celtic Manor Golf Club

Celtic Manor Resort

Caerleon

Newport

NP18 1HQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Marine Energy Wales


Marine Energy Wales Annual Conference 2019

Thursday, 4th April

Celtic Manor, Newport

The annual Marine Energy Wales conference is the only conference in Wales dedicated to marine energy and is now in its 10th year*. Join over 200 professionals in this showcase of Welsh industry and find out more about current projects and future plans.


Why Attend?

  • Hear the latest progress – Stay up-to-date with the latest developments in Wales, alongside future opportunities.

  • Join the discussion – The event provides a forum to discuss key challenges and opportunities and to encourage collaboration and business networking.

  • Network – Last year we welcomed 200+ professionals representing 120 different organisations from across Europe, including supply chain, technology developers, academia and government.Networking Dinner

Thursday 4th April, from 7pm

Continue discussions and make new contacts by staying on and joining us for our annual networking dinner, which will also be held in the Celtic Manor Golf Club.

The standing dinner format encourages networking in a relaxed setting, enabling people to mingle easily. Dinner tickets are sold separately from conference tickets and can be purchased during registration. Please ensure you tell us about any dietary requirements.Visit the website for more details: www.marineenergywales.co.uk/about/annual-conference


If you are interested in sponsorship opportunities or exhibition space, please contact: holly.pretious@marineenergywales.co.uk


*2010 – 2016 events were hosted as Marine Energy Pembrokeshire


Thanks to our sponsors
Cynhadledd Flynyddol Ynni Morol Cymru 2019

Dydd Iau, 4ydd Ebrill

Celtic Manor, Casnewydd

Cynhadledd flynyddol Ynni Morol Cymru yw'r unig gynhadledd yng Nghymru sy'n ymroddedig i ynni morol ac mae bellach yn ei 10fed flwyddyn*. Ymunwch â thros 200 o weithwyr proffesiynol yn yr arddangosfa hon o ddiwydiant Cymru a darganfod mwy am brosiectau cyfredol a chynlluniau yn y dyfodol.

Pam Mynychu?

  • Gwrandewch ar y cynnydd diweddaraf – Cadwch eich gwybodaeth yn gyfredol am y datblygiadau diweddaraf yng Nghymru, ochr yn ochr â chyfleoedd yn y dyfodol.

  • Ymunwch â'r drafodaeth - Mae'r digwyddiad yn darparu fforwm i drafod heriau a chyfleoedd allweddol ac i annog cydweithio a rhwydweithio busnes.

  • Rhwydweithio - Y llynedd croesawom 200+ o weithwyr proffesiynol yn cynrychioli 120 o fudiadau gwahanol o bob rhan o Ewrop, gan gynnwys cadwyn gyflenwi, datblygwyr technoleg, academia a'r llywodraeth.Digwyddiad Ochr: Cinio Rhwydweithio

Nos Iau 4ydd Ebrill, o 7pm

Parhewch gyda’r trafodaethau a gwneud cysylltiadau newydd trwy aros ymlaen ac ymuno â ni am ein cinio rhwydweithio blynyddol, a fydd hefyd yn cael ei gynnal yng Nghlwb Golff Celtic Manor.

Mae'r fformat cinio wrth sefyll yn annog rhwydweithio mewn lleoliad hamddenol, gan alluogi pobl i gymysgu’n rhwydd. Gwerthir y tocynnau cinio ar wahân i docynnau’r gynhadledd a gellir eu prynu wrth gofrestru. Sicrhewch eich bod yn dweud wrthym am unrhyw ofynion dietegol.Ewch i'r wefan am fwy o fanylion: www.marineenergywales.co.uk/about/annual-conference


Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd nawdd neu ofod arddangos, cysylltwch â: holly.pretious@marineenergywales.co.uk


*cynhaliwyd digwyddiadau 2010 - 2016 fel Ynni Morol Sir Benfro


Thanks to our sponsors

Share with friends

Date and Time

Location

Celtic Manor Golf Club

Celtic Manor Resort

Caerleon

Newport

NP18 1HQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved