Free
Maximising Data Science for Public Policy Impact

Maximising Data Science for Public Policy Impact

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Abacws Building

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4AX

United Kingdom

View Map

Event description
Join us for a symposium on: 'Maximising Data Science for Public Policy Impact'

About this event

Join us on the 8 June 2022, for a day of keynote speakers and interactive workshops

What do we mean by Data Science for Public Policy Impact?

Population and economic growth, climate change, and the need for society to feel free but also safe and secure are straining our national infrastructure.

This means seizing opportunities and being prepared to take action, where the risks of inaction are often greater.

Building sustainable and open data infrastructures and new and disruptive ways of collecting data,

Being ambitious in setting out to answer the critical research questions the public needs Governments to answer, and informing the decisions that citizens, businesses and civil society take.

It also means anticipating data, insights and understanding what the UK and global community needs, being boldly innovative with our methods and sources, and responding rapidly and transparently. Ensuring that data and statistics reflect the experiences of everyone in our society so that everyone counts, and is counted, and no one is forgotten.

Collaborating with the expertise of the UK’s scientific community, academia, and the commercial sector, and through learning from each other, will help deliver public policy and infrastructure to deliver these needs.

As Bill Gates says in 'The Road Ahead', “We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction."

Join us on the 8 June 2022, for the opportunity to network with the community and hear key speakers share their thoughts on how data and data science can improve everyone's lives for the future.

Keynote speakers to include:

 • Sir Ian Diamond, National Statistician
 • Prof Roger Whitaker, Pro Vice Chancellor for Research, Innovation and Enterprise, Cardiff University
 • Prof Diane Helen Felmlee, Professor of Sociology and Demography, Penn State University
 • Prof Martin Innes, Director of the Cardiff University Security, Crime, and Intelligence Innovation Institute
 • Mike Keoghan, Deputy National Statistician and Director General for Economic, Social and Environmental Statistics
 • Prof Liana Cipcigan, Cardiff University, Professor at the School of Engineering and an expert in Smart Grids and Electric Vehicles integration in electricity and transport networks.
 • Prof. Chris Taylor, Academic Director of the Cardiff University Social Science Research Park (SPARK)
 • Dr Robin Mitra, Cardiff University, ONS Senior Lecturer in Statistics, and Owen Daniel, Lead Data Scientist at the ONS Data Science Campus.

Afternoon Workshops:

 • Data Science networking session (https://www.eventbrite.co.uk/e/data-science-network-session-maximising-data-science-for-public-policy-tickets-323345253357)
 • ONS Careers and Skills Development Opportunities Information Session: Data science skills for the future: (https://www.eventbrite.co.uk/e/data-science-skills-and-career-opportunities-information-session-tickets-323401130487)
 • Health analysis in and with the ONS: careers and opportunities (https://www.eventbrite.co.uk/e/health-analysis-in-and-with-the-ons-careers-and-opportunities-tickets-323412474417)
 • Understanding Places: Filling the Evidence Gap for Wales and Beyond (https://www.eventbrite.co.uk/e/understanding-places-filling-the-evidence-gap-for-wales-and-beyond-tickets-323455242337)
 • Evaluating, assessing and measuring economic impact: ‘How important are real time indicators for future economic policy development?’ (https://www.eventbrite.co.uk/e/evaluating-assessing-and-measuring-economic-impact-tickets-323468201097).

This is an Office for National Statistics and Cardiff University Strategic Partnership event. The event is for ONS staff, Cardiff University staff and students and invited guests.

The day will run from 8.30am (registration) to approximately 3.15pm.

Accessibility

Please let us know if you have any accessibility requirements by contacting SmithA77:cardiff.ac.uk by Friday 27 May 2022.

Registration

We apologise that the entire registration page is not available in the medium of Welsh. Unfortunately, the platform we use does not offer this service.*****

Ymunwch â ni ar gyfer symposiwm ynghylch: 'Manteisio’n Llawn ar Wyddor Data i gael Effaith ar Bolisïau Cyhoeddus'

Digwyddiad gan Y Bartneriaeth Strategol rhwng Y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Phrifysgol Caerdydd, 8 Mehefin 2022

Gwyddor Data sy’n cael Effaith ar Bolisïau Cyhoeddus: beth rydyn ni’n ei olygu wrth hyn?

Mae poblogaeth a thwf economaidd, newid yn yr hinsawdd, ac angen cymdeithas i deimlo’n rhydd ond hefyd yn ddiogel ac yn saff, yn rhoi straen ar ein seilwaith cenedlaethol.

Mae hyn yn golygu bod angen achub ar gyfleoedd a bod yn barod i weithredu, lle mae'r risg o beidio â gweithredu yn aml yn fwy na’r risg sydd ynghlwm â gweithredu.

Adeiladu seilweithiau data cynaliadwy ac agored a ffyrdd newydd a dyfeisgar o gasglu data,

Bod yn uchelgeisiol o ran mynd ati i geisio cael atebion i’r cwestiynau ymchwil hollbwysig y mae’r cyhoedd angen i lywodraethau eu hateb, gan ddarparu gwybodaeth a fydd o gymorth i ddinasyddion, busnesau a chymdeithas sifil pan fônt yn gwneud penderfyniadau.

Mae hefyd yn golygu rhagweld data, argraffiadau a deall beth mae’r DU a’r gymuned fyd-eang ei angen, gan fod yn feiddgar arloesol gyda’n dulliau a’n ffynonellau, ac ymateb yn gyflym ac agored. Sicrhau bod data ac ystadegau yn adlewyrchu profiadau pawb yn ein cymdeithas fel bod pawb yn cyfrif, ac yn cael eu cyfrif, a bod neb yn cael ei anghofio.

Bydd cydweithio â’r arbenigedd sydd yn ein cymunedau gwyddonol, y byd academaidd, a’r sector masnachol, yn y DU, a dysgu oddi wrth ein gilydd, yn helpu o ran cyflawni polisïau a seilwaith cyhoeddus i ddiwallu’r anghenion hyn.

Fel y dywed Bill Gates yn 'The Road Ahead', “Rydym bob amser yn goramcangyfrif y newid a fydd yn digwydd yn y ddwy flynedd nesaf ac yn tanamcangyfrif y newid a fydd yn digwydd yn y deg nesaf. Peidiwch â gadael i chi'ch hun gael eich twyllo i beidio â gweithredu."

Ymunwch â ni ar 8 Mehefin 2022; bydd cyfle i rwydweithio â’r gymuned a chlywed prif siaradwyr yn rhannu eu barn ar sut y gall data a gwyddor data wella bywydau pawb ar gyfer y dyfodol.

Ymunwch â ni am ddiwrnod sy’n cynnwys prif siaradwyr a gweithdai rhyngweithiol i weld sut y gallwch chi gymryd rhan yn y bartneriaeth allweddol hon

Prif siaradwyr

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Wedi’i eni yng Nghaerdydd, dychwelodd yr Athro Colin Riordan adref i ymgymryd â swydd Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ym mis Medi 2012, gyda chyfrifoldeb dros arweinyddiaeth, rheolaeth, a ffyniant ariannol ac academaidd cyffredinol y Brifysgol, yn ogystal â hyrwyddo ac eirioli dros y Brifysgol yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol.

Yn ei waith yn Is-Ganghellor, mae’r Athro Riordan wedi lansio pum canolfan ymchwil flaenllaw newydd, pob un yn canolbwyntio ar fater byd-eang, gan gynnwys sbarc I SPARK, parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd.

Syr Ian Diamond, Ystadegydd Gwladol

Yr Athro Syr Ian Diamond yw Ystadegydd Gwladol y DU.

Syr Ian, a gafodd ei urddo’n farchog yn 2013 am ei wasanaeth i faes gwyddorau cymdeithasol ac addysg uwch, oedd Pennaeth ac Is-ganghellor Prifysgol Aberdeen tan fis Gorffennaf 2018.

Ac yntau’n Ystadegydd Gwladol, mae’n brif gynghorydd ar ystadegau swyddogol i Awdurdod Ystadegau’r DU a Llywodraeth y DU; mae’n rhoi arweinyddiaeth strategol ac yn cynllunio datblygu ystadegaeth ar draws llywodraethau ac yn cefnogi ystadegwyr a swyddogion eraill i gydymffurfio â Chôd Ymarfer Awdurdod Ystadegau’r DU. Mae hefyd yn cadw trosolwg strategol o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yr Athro Diane Helen Felmlee, Athro Cymdeithaseg a Demograffeg, Prifysgol Talaith Penn

'Strwythur a Newid mewn Rhwydweithiau Cymdeithasol Anodd: Beth Allwn Ni ei Ddysgu?'

Mae Diane H. Felmlee yn Athro Nodedig ym maes Cymdeithaseg a Demograffeg ym Mhrifysgol Talaith Penn. Mae ei harbenigeddau yn cynnwys rhwydweithiau cymdeithasol, ymddygiad ymosodol ar-lein a chan gyfoedion, cymdeithaseg fathemategol, a seicoleg gymdeithasol. Enillodd yr Athro Felmlee PhD ym maes Cymdeithaseg, gyda Mathemateg yn is faes, o Brifysgol Wisconsin.

Mae ganddi dros 100 o gyhoeddiadau, gydag erthyglau diweddar yn ymddangos yn American Journal of Sociology, Social Networks, ac Advanced Network Science. Mae hi wedi cyfarwyddo ymchwil sydd wedi ennill gwobrau, ar ficro-sylfeini rhwydweithiau cymdeithasol yng nghyd-destun y gwaith wnaed ar y cyd rhwng yr UD/DU o ran Dadansoddeg Ddosbarthedig a Gwyddorau Gwybodaeth (DAIS-ITA, 2016-2021) a bu’n arweinydd ar y Prosiect rhwng 2017-2018. Mae hi’n arwain gwaith sy’n archwilio ymddygiadau seiber ymosodol ac ymyriadau o ran polisïau, ym maes y cyfryngau cymdeithasol, ac mae ei hymchwil wedi cael sylw mewn cyfres wythnos o hyd ar CNN oedd yn ymdrin â bwlio, drama Off-Broadway, a sawl allfa newyddion.

Cyflwyniadau ChwimYr Athro Martin Innes: 'Dataeiddio yn Maes Diogelwch, Troseddau a Chudd-wybodaeth'. Mae Martin Innes yn Athro yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd ac yn arwain y Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddau a Chudd-wybodaeth.

Yr Athro Liana Cipcigan: 'Datgarboneiddio trafnidiaeth drwy drydaneiddio, dull system gyfan'. Mae Liana M. Cipcigan yn Athro yn yr Ysgol Peirianneg. Mae hi wedi bod ar flaen y gad yn y newid i drafnidiaeth drydanol ers dros ddegawd, ac mae'n arbenigwr ar integreiddio Gridiau Clyfar a Cherbydau Trydan i rwydweithiau trydan a thrafnidiaeth.

Yr Athro Chris Taylor: 'Cefnogi gwyddor data mewn parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol'. Athro Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Academaidd Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (SBARC) Mae hefyd yn arweinydd Cyngor yr Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), yn yr Arsyllfa Polisïau Cyhoeddus Rhyngwladol (IPPO) yng Nghymru, a sefydlwyd i anfon tystiolaeth i lunwyr polisïau yn dilyn pandemig COVID-19

Dr Robin Mitra: 'Rôl data synthetig ym maes gwyddor data, er lles y cyhoedd'. Mae Robin yn Uwch Ddarlithydd Ystadegau, o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ac yn Arweinydd Ymchwil ar brosiect partneriaeth Turing-Roche. Ei brif feysydd ymchwil yw delio â phroblemau sy'n codi o ganlyniad i ddata coll a chyfrinachedd data.

Mike Keoghan – Y Dirprwy Ystadegydd Gwladol a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Ystadegau Economaidd, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Campws Gwyddor Data ONS: Sefydlwyd y Campws Gwyddor Data (DSC) er mwyn gallu cymhwyso gwyddorau data, ac adeiladu sgiliau, er lles y cyhoedd ledled y DU ac yn rhyngwladol. Bydd Mike yn rhannu ei weledigaeth ynghylch helpu i feithrin gallu gwyddor data er mwyn rhoi budd i’r DU, a’i berthnasedd i ystadegau economaidd a chymdeithasol.

Gweithdai yn dilyn thema a sesiynau gwybodaeth

• Sesiwn rwydweithio: Gwyddorau Data - cofrestrwch ar gyfer y sesiwn hon yma:

• Sgiliau Gwyddorau Data a chyfleoedd gyrfa: sgiliau gwyddorau data ar gyfer y dyfodol - cofrestrwch ar gyfer y sesiwn hon yma:

• Gwyddorau Data, Iechyd a Lles Oes - cofrestrwch ar gyfer y sesiwn hon yma:

• Defnyddio data a hygyrchedd data, ar gyfer ymchwilwyr - cofrestrwch ar gyfer y sesiwn hon yma:

• Gwerthuso, asesu a mesur effaith economaidd - cofrestrwch ar gyfer y sesiwn hon yma:

Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad a hefyd ar gyfer y gweithdai unigol, felly ewch ati i sicrhau tocyn yn gynnar.

Y Bartneriaeth rhwng ONS a Phrifysgol Caerdydd

Dechreuodd ONS a Phrifysgol Caerdydd bartneriaeth strategol yn 2019 ar ôl i’r ddau sefydliad gydnabod y synergeddau a’r manteision o wneud hynny drwy’r:

Perthnasoedd a chysylltiadau cryf oedd a sydd yn bodoli eisoes rhwng sefydliadau ei gilydd, a hynny’n cwmpasu gwahanol ddisgyblaethau a meysydd gweithgaredd.

Gwerthoedd cyffredin, strategaethau wedi'u halinio a meysydd cyffredin o ran diddordebau a dyheadau.

Ymrwymiad i ddatblygu'r ecosystem ranbarthol o amgylch gwyddor data, chwyldro data, gallu ac arloesedd.

Ymdeimlad cryf o le a chenhadaeth sifig gan y ddau sefydliad. Yn ddau o gyflogwyr mwyaf y rhanbarth, mae gan Brifysgol Caerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol gyfle ac ymrwymiad i greu effaith gymdeithasol ac economaidd drwy eu partneriaeth strategol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Prifysgol Caerdydd: Audra Smith, Rheolwr Partneriaethau Strategol, SmithA77@caerdydd.ac.uk

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Kath Leonard, Rheolwr Partneriaethau: onscupartnership@ons.gov.uk

Maximising Data Science for Public Policy Impact image
Maximising Data Science for Public Policy Impact image
Maximising Data Science for Public Policy Impact image
Maximising Data Science for Public Policy Impact image
Share with friends

Date and time

Location

Abacws Building

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4AX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved