£5

Meddwlgarwch i bobl Greadigol/Mindfulness 4 Creatives

Actions and Detail Panel

£5

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Meddwlgarwch i bobl Greadigol/Mindfulness 4 Creatives

About this Event

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Iaith y sesiwn: Saesneg / Language of session: English

Pris Masnachol/Commercial Price

Meddwlgarwch i bobl Greadigol

Gall y diwydiannau creadigol fod yn ddiwydiant gwych i weithio ynddo ond gall hyd yn oed mewn cyfnod "normal" fod yn straen mawr. Mae Covid 19 wedi golygu bod pobl greadigol yn aml dan bwysau ychwanegol. Mae llawer o bobl wedi clywed am Meddwlgarwch ond nid ydynt yn siŵr beth yn union ydyw na'r hyn y mae'n ei olygu. Ein nod yw galluogi pobl greadigol i ddarganfod mwy ac archwilio a yw ar eu cyfer nhw.

Mindfulness 4 Creatives

The creative industries can be a great industry to work in but even in "normal" times can be highly stressful. Covid 19 has meant that creatives are often under added pressure. Many people have heard of mindfulness but not sure exactly what it is or what it entails. Our aim is to enable creatives to find out more and explore whether it's for them.

At bwy mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu?

Y gweithdy hwn os ar gyfer unrhyw un a hoffai archwilio technegau sylfaenol Meddwlgarwch er mwyn gwella a chynnal eu cyflwr meddyliol. Er ein bod i gyd yn llywio drwy'r cyfnod digynsail ac ansicr hwn, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach gwneud pethau sy'n cefnogi ein lles. Profwyd bod myfyrdod yn eich helpu i gadw'n dawel mewn sefyllfa o bwysau, lleihau straen, cael mewnwelediad ac ymwybyddiaeth a gwella meddwl a Chof Creadigol.

Who is this workshop aimed at?

This workshop if for anyone who would like to explore the basic techniques of Mindfulness in order to improve and maintain their mental state. Whilst we all navigate through these unprecedented and uncertain times it’s never been more important to do things that support our well-being. Meditation has been proven to help you stay calm in situation of pressure, reduce stress, gain insight and awareness and improve Creative thinking and Memory.

Beth yw Meddwlgarwch?

Meddwlgarwch yw'r arfer o gynnal cyflwr anfeirneddol o ymwybyddiaeth uwch neu gyflawn o feddyliau, emosiynau neu brofiadau rhywun ar sail munud i foment.

What is Mindfulness?

Mindfulness is the practice of maintaining a non-judgmental state of heightened or complete awareness of one's thoughts, emotions, or experiences on a moment-to-moment basis.

Nodau

Mae'r gweithdy awr hwn yn gyflwyniad i Meddwlgarwch, gan archwilio ei effeithiau ar bryder, straen, iselder, poen ac iechyd meddwl. Byddwch yn cael eich cyflwyno i'r ymarfer cyfryngu cyntaf un ar lwybr MBSR. Rhoi cyfle i chi brofi offeryn y gallwch ei ddefnyddio drwy gydol eich bywyd bob dydd.

Aims

This one hour workshop is an introduction to Mindfulness, exploring its effects on anxiety, stress, depression, pain and mental health. You will be introduced to the very first mediation exercise on the MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) pathway. Giving you the chance to experience a tool that you can use throughout your daily life.

Amcanion

Erbyn diwedd y gweithdy byddwch wedi cael cyfle i:

 • Profi gamau cyntaf y rhaglen MBSR.
 • Perfformio ymarfer byr sy'n edrych ar ganfyddiad a sut y gallwn geisio canolbwyntio ar yr union foment yr ydym i gyd yn ei wneud ar hyn o bryd, yn hytrach nag edrych yn ôl neu ymlaen.
 • Profi'r arfer ffurfiol cyntaf a ddefnyddiwn mewn Meddwlgarwch, Bodyscan.

Beth fydd ei angen arnoch:

 • rhai rhesins
 • lle cyfforddus i osod i lawr
 • blanced/ a/neu glustog

Objectives

By the end of the workshop you will have had the chance to:

 • Experience the very first stages of the MBSR program.
 • Perform a short exercise that looks at perception and how we can try and focus on the very moment we are all currently in, instead of looking backwards or forwards.
 • Experience the first formal practice we use in Mindfulness; Bodyscan.

What you will need:

 • some raisins
 • comfortable space to lay down
 • blanket/ and or a cushion

Tiwtor

Stacey Richards-Powell – Ar hyn o bryd ar y llwybr at fod yn athro MBSR Ymwybyddiaeth Ofalgar gwbl gymwysedig, mae Stacey wedi cymryd rhan mewn Ailgynnig Hyfforddiant Athrawon proffesiynol 7 diwrnod gyda'r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar (CMRP), Prifysgol Bangor. Mae hi ar fin dechrau'r Llwybr Hyfforddi Athrawon gyda'r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar. Stacey Richards yn gweithio yn yr adran wisgoedd mewn teledu, ffilm a theatr

Tutor

Stacey Richards-Powell – Currently on the path to being a fully qualified Mindfulness MBSR teacher, Stacey has participated in a 7-day professional Teacher Training Retreat with the Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP), Bangor University. She is about to begin the Teacher Training Pathway with the Centre for Mindfulness Research and Practice. Stacey Richards works in the costume department in TV, Film and Theatre

CULT Cymru

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved