Sales Ended

Multiple Dates

Meet the funders

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Ydych chi’n gweithio gyda phobl dros 25 sy’n ddi-waith yn yr hirdymor neu’n anweithgar yn economaidd, neu bobl ifanc sy’n 16+ sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)? A oeddech yn gwybod y gallai hyd at £1.5m o gyllid fod ar gael i chi?

Ymunwch â’r Gronfa Cynhwysiant Gweothredol am gyfle i ddysgu am y cyllid a siarad â'r tîm i weld sut y gall eich syniad am brosiect gyd-fynd â meini prawf y pedair cronfa sydd ar gael drwy Cynhwysiant Gweithredol... efallai y cewch eich synnu gan yr hyn y gallant eich helpu i'w gyflawni.

Moneypenny, Wrecsam 16 Gorffennaf 2018 10:00 – 12:00
Western Gateway, Wrecsam LL13 7ZB

Siawns Teg, Y Drenewydd 16 Gorffennaf 2018 13:30 – 15:30
5 Severn Square, Y Drenewydd SY16 2AG

GAVO, Casnewydd 17 Gorffennaf 2018 10:00 – 13:00
Ty Derwen, Church Road, Casnewydd, NP19 7EJ

Diben y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, a reolir gan WCVA gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yw darparu cyllid i fudiadau a all gefnogi pobl i symud yn nes at y farchnad gyflogaeth, a'r nod cyffredinol yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru.
Do you work with people over 25 who are long term unemployed or economically inactive, or young people aged 16+ who are NEET? Are you aware that there might be up to £1.5m of funding available to you?

Join the Active Inclusion Fund for an opportunity to learn about the funding and talk to the team to see how your project ideas might fit within the scope of the four funds available through Active Inclusion Fund… you might be surprised at what they can help you achieve.

Moneypenny, Wrexham 16 July 2018 10:00 – 12:00
Western Gateway, Wrexham LL13 7ZB

Siawns Teg, Newtown 16 July2018 13:30 – 15:30
5 Severn Square, Newtown SY16 2AG

GAVO, Newport 17 July 2018 10:00 – 13:00
Ty Derwen, Church Road, Casnewydd, NP19 7EJ

The Active Inclusion Fund, which is managed by WCVA and supported by the European Social Fund, is in place to provide funding to organisations that can support people to move closer to the employment market, with the overarching aim of reducing economic inactivity in Wales.

Save This Event

Event Saved