Free

Meet Your Social Investor 2018 - North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanwrst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

PLEASE NOTE - THIS EVENT IS AIMED AT SOCIAL BUSINESSES - (SOCIAL ENTERPRISES, CO-OPERATIVES, MUTUALS, EMPLOYEE OWNED BUSINESSES).

Social Business Wales - ‘Meet your Social Investor’: Social investment for business growth 2018

Its back and this time it’s bigger and better!

The ‘State of the Sector’ report published by the Wales Co-operative Centre in 2015 found that lack of finance or funding was the main barrier to the sustainability of social businesses, with the sector witnessing a drastic reduction in the availability of grants, and competition for funding red hot. We’ve recently updated that research, and although the situation has improved somewhat, access to finance or funding was still identified as a major barrier to social businesses in Wales.

What additional finance options exist for social businesses?

Social Business Wales is on a mission to bring social businesses closer to social funders and investors. We are organising two ‘Meet your Social Investor’ events in June to give you the opportunity to network with different funders and investors to discover what support they can offer your business. This is your chance to explore a mixture of funding options from debt or equity finance to grants to community shares.

Three key relationship building activities to help you source relevant finance and investment:

  • Bookable 20-minute meetings with social funders and investors to discuss your business finance requirements
  • Hourly roundtable discussions with Social Business Wales’ advisers on topics including asset purchases, business acquisitions, service diversification and crowdfunding
  • A light buffet lunch and networking galore!

If you have any queries about the event please contact us on 029 2080 7133 or email marketingteam@wales.coop. We hope to see you there!

Busnes Cymdeithasol Cymru - ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’: buddsoddiad cymdeithasol ar gyfer twf busnes 2018

Mae’n dychwelyd, ac mae’n well nag erioed!

Darganfu adroddiad ‘Cyflwr y Sector’ a gafodd ei gyhoeddi gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yn 2015 mai diffyg cyllid neu gymorth ariannol yw’r prif rwystrau rhag cynaliadwyedd busnesau cymdeithasol, gyda’r sector yn dyst i ostyngiad llym o ran argaeledd grantiau, a’r gystadleuaeth am gymorth ariannol yn ffyrnig. Yn ddiweddar, rydym ni wedi diweddaru’r ymchwil hwn ac, er bod y sefyllfa wedi gwella rywfaint, amlygwyd bod diffyg cymorth ariannol neu gyllid yn parhau i fod yn rhwystr mawr i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru.

Pa opsiynau am gyllid ychwanegol sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol?

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Rydym wrthi’n trefnu dau ddigwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ ym mis Mehefin i roi cyfle i chi rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i’ch busnes. Dyma eich cyfle i archwilio cymysgedd o opsiynau cyllid, o gyllid dyled neu ecwiti i grantiau a chyfrannau cymunedol.

Tri gweithgaredd meithrin perthnasoedd allweddol i’ch cynorthwyo chi i sicrhau cyllid a buddsoddiad perthnasol:

  • Cyfarfodydd ugain munud archebadwy gydag arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol i drafod anghenion ariannol eich busnes.

  • Cinio bys a bawd ysgafn a chyfleoedd rhwydweithio di-ben-draw!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiad, cysylltwch â ni ar 029 2080 7133 neu anfonwch neges e-bost at marketingteam@wales.coop. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanwrst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved