Free

Meet Your Social Investor 2019 - North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanwrst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Social Business Wales - ‘Meet Your Social Investor’: Social investment for business growth 2019

Your chance to explore finance options for your social business

Social Business Wales is on a mission to bring social businesses closer to social funders and investors. We are organising two ‘Meet your Social Investor’ events in June to give you the opportunity to network with different funders and investors to discover what support they can offer your business. This is your chance to explore a mixture of funding options from debt or equity finance to grants to community shares from a range of lenders experienced in supporting our sector.

We’re offering two key relationship building activities to help you source relevant finance and investment:

  • Bookable 20-minute meetings with social funders and investors to discuss your business finance requirements (appointment booking invitations will be emailed to you in May)
  • A light buffet lunch and networking galore where our business advisors will also be available.

Book now to register your place. You will need to book your investor appointments nearer the time.

This event is aimed at Social Businesses (social enterprises, co-operatives, mutual, employee owned businesses) and charities.

Our research consistently shows that access to finance is a major barrier to growth and sustainability of social businesses, with the sector witnessing a drastic reduction in the availability of grants, and competition for funding red hot.

Feedback from previous events shows this is an important event for social enterprises. Book your place now.

If you have any queries about the event please contact us on 03000 6 03000 or email marketingteam@wales.coop. We hope to see you there!


Busnes Cymdeithasol Cymru - ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’: buddsoddiad cymdeithasol ar gyfer twf busnes 2019

Cyfle i ystyried dewisiadau ariannol ar gyfer eich busnes cymdeithasol

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru am feithrin cysylltiad agosach rhwng busnesau cymdeithasol a chyllidwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Rydyn ni’n trefnu dau ddigwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ ym mis Mehefin er mwyn rhoi cyfle i chi rwydweithio â chyllidwyr a buddsoddwyr gwahanol i weld pa gymorth gallant ei gynnig i’ch busnes chi. Dyma’ch cyfle i ystyried dewisiadau cyllid gwahanol, o gyllid dyled neu ecwiti i grantiau a chyfranddaliadau cymunedol gan bob math o fenthycwyr sydd â phrofiad o gefnogi ein sector.


Rydym yn cynnig dau ddigwyddiad meithrin cysylltiadau hollbwysig i’ch helpu i gael gafael ar gyllid a buddsoddiad perthnasol:  • Archebu cyfarfod 20 munud â chyllidwyr a buddsoddwyr cymdeithasol i drafod eich gofynion cyllid busnes (byddwn yn anfon gwahoddiadau i archebu apwyntiad atoch ym mis Mai)
  • Cinio bwffe a rhwydweithio, yng nghwmni ein cynghorwyr busnes.

Archebwch nawr i gofrestru’ch lle. Bydd angen i chi archebu’ch apwyntiad â buddsoddwr yn nes at yr amser.

Digwyddiad i fusnesau cymdeithasol (mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, cwmnïau cydfuddiannol, busnesau sy’n eiddo i weithwyr) ac elusennau yw hwn.

Mae’n gwaith ymchwil yn dangos dro ar ôl tro bod diffyg cyfleoedd cyllid yn rhwystro twf a chynaliadwyedd busnesau cymdeithasol, gyda llai a llai o grantiau ar gael i’r sector a chryn gystadleuaeth am gyllid.

Mae adborth o ddigwyddiadau blaenorol yn dangos bod hwn yn ddigwyddiad pwysig i fentrau cymdeithasol. Archebwch heddiw!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â ni trwy ffonio 03000 6 03000 neu e-bostio marketingteam@wales.coop Welwn ni chi yno!


Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanwrst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved