Free

Meet ZERO2FIVE Food Industry Centre Online - 12th August

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Meet ZERO2FIVE events allow food and drink companies to find out more about the range support we can offer.

About this event

Meet ZERO2FIVE Food Industry Centre Online

Although people are unable to visit ZERO2FIVE Food Industry Centre due to the COVID-19 pandemic, we are still running our Meet ZERO2FIVE Food Industry Centre events online so companies can find out more about the support we can offer.

This event is aimed at any food and drink business and will cover the following:

 • Understanding the support available for food manufacturing businesses in Wales
 • Launching a Food Business – start up considerations
 • Food Safety & Food Business Legislation considerations
 • Business Marketing & Commercial considerations
 • NPD & Food Trends Overview
 • One to one virtual meeting with a ZERO2FIVE food technologist

The presentation will last approximately 45 minutes and will take place via Zoom. You will receive an email with details of how to join prior to the event. We will be recording the session so if you are unable to attend then please register anyway and we will send you a recording. If you would like a one-to-one meeting with a ZERO2FIVE technologist after the presentation then please let us know on the registration page.

Details provided to register for events hosted by ZERO2FIVE Food Industry Centre will only be accessed to facilitate attendance of your selected event; are only shared when necessary and relevant to facilitate event attendance; and are not sold on or provided to any third parties. We handle and store your personal information in line with the relevant data protection legislation, you can view our privacy statement here. Please note that the registration process is facilitated by US based company Eventbrite, although the company are fully accepting of their data protection and information security obligations, the U.S. do not have the same robust and stringent data protection laws similar to those in the UK and EU. Please familiarise yourself with Eventbrite’s Privacy Policy. If you have any concerns over the handling of your data or contact dataprotection@cardiffmet.ac.uk

Dewch i gwrdd â Chanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Ar-lein

Er na all pobl ymweld â Chanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE oherwydd pandemig COVID-19, rydym yn dal i gynnal ein digwyddiadau Canolfan Diwydiant Bwyd Cyfarfod ZERO2FIVE ar-lein fel y gall cwmnïau ddarganfod mwy am y gefnogaeth y gallwn ei chynnig.

Dyma ddigwyddiad ar gyfer unrhyw fusnes bwyd a diod. Byddwn yn ymwneud a’r canlynol:

 • Deall y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer busnesau cynhyrchu bwyd yng Nghymru
 • Lansio Busnes Bwyd - ystyriaethau wrth ddechrau allan
 • Ystyriaethau o ran Deddfwriaeth Diogelwch Bwyd a Busnes Bwyd
 • Ystyriaethau Masnachol a Marchnata Busnes
 • Datblygu Cynnyrch Newydd a Throsolwg o Tueddiadau Bwyd
 • Cyfarfod rhithwir un i un gyda thechnolegydd bwyd ZERO2FIVE

Bydd y cyflwyniad yn parhau tua 45 munud ac yn cael ei gynnal trwy Zoom. Byddwch yn derbyn e-bost gyda manylion ar sut i ymuno cyn y digwyddiad. Byddwn yn recordio'r sesiwn felly os na allwch ddod, yna cofrestrwch beth bynnag ac anfonwn recordiad atoch. Os hoffech gael cyfarfod un i un gyda thechnolegydd ZERO2FIVE ar ôl y cyflwyniad yna rhowch wybod i ni ar y dudalen gofrestru.

Byddwn yn cyrchu’r manylion a ddarperir i gofrestru ar gyfer digwyddiadau’r Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE er mwyn hwyluso presenoldeb eich digwyddiadau; ac yn cael eu rhannu pan fo angen ac yn berthnasol i hwyluso presenoldeb mewn digwyddiadau; ac ni cânt eu gwerthu na'u darparu i unrhyw drydydd partïon. Rydym yn trin ac yn storio eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol, gallwch weld ein datganiad preifatrwydd yma. Noder bod y broses gofrestru'n cael ei hwyluso gan gwmni o'r Unol Daleithiau, Eventbrite, er bod y cwmni'n derbyn eu rhwymedigaethau diogelu data a diogelwch gwybodaeth yn llawn, nid oes gan y DU yr un cyfreithiau diogelu data cadarn a llym tebyg i'r rhai yn y DU a'r UE. Dylech ymgyfarwyddo â Pholisi Preifatrwydd Eventbrite. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch trin eich data neu os oes gennych dataprotection@cardiffmet.ac.uk

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved