Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16/Post-16 Consistent Performan...

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16/Post-16 Consistent Performan...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Canolfan Halliwell Centre

Y Drindod Dewi Sant / Trinity St Davids

Prifysgol Cymru / University of Wales

Caerfyrddin / Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Diben y digwyddiad hwn yw ymgysylltu ymhellach ag ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol ar ddatblygu'r mesurau perfformiad cyson newydd.

The purpose of this event is to further engage with colleges, schools and local authorities on the development of the new consistent performance measures

Gweithdai ymgysylltu rhanbarthol – Tachwedd 2018/Regional engagement workshops - November 2018

Agenda

 • Mesurau galwedigaethol (30 munud) – dim ond o ddiddordeb i'r ysgolion hynny sy'n darparu rhaglenni galwedigaethol yn unig

 • Vocational measures (30 minutes) – only of interest to those schools that deliver purely vocational programmes

 • Cyflwyniad i'r mesurau a'u cefndir (30 munud)

 • Introduction and background to the measures (30 minutes)

 • Ymgynghoriad ar gyrchfannau (90 munud) – trafodaeth ar y mesurau arfaethedig ar gyfer cyrchfannau

 • Destinations consultation (90 minutes) – discussion around the proposed measures for destinations

 • Cinio/Lunch

 • Gwerth ychwanegol (120 munud) – bydd FFT yn rhoi arddangosiad o'r adroddiadau a'r dogfennau canllaw newydd

 • Value added (120 minutes) – FFT to give a demonstration of the new reports and guidance documents

 • Crynhoi a'r camau nesaf

 • Recap and next steps

Date and time

Location

Canolfan Halliwell Centre

Y Drindod Dewi Sant / Trinity St Davids

Prifysgol Cymru / University of Wales

Caerfyrddin / Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved