Mid/West Wales Super Ambassadors | Llysgenhadon Canolbarth/Gorllewin Cymru
Sold Out
Mid/West Wales Super Ambassadors | Llysgenhadon Canolbarth/Gorllewin Cymru

Mid/West Wales Super Ambassadors | Llysgenhadon Canolbarth/Gorllewin Cymru

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Haliwell Centre

University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen, United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Children’s Commissioner for Wales’ Super Ambassador scheme enables pupils to learn about their rights and to help the Commissioner in her work to ensure that children in Wales enjoy safe and happy lives. Two pupils from every school can attend our a free Ambassador training day with a teacher.   Our training is an opportunity for Ambassadors to:

- Meet the Children's Commissioner, Sally Holland, and her staff;

- Meet Ambassadors from all over Wales;

- Learn about the Super Ambassador's three jobs.

Teachers attending training will have opportunities to understand more about the scheme and our work; find out about our Investigation and Advice service, and learn about our special mission for this term.

Lunch and refreshments will be provided throughout the day.

As soon as we receive your registration we'll send a consent form to return to us as soon as possible to secure your place. It is really important that consent forms are completed prior to the event to ensure we are notified of any relevant dietary requirements or additional needs. 

Please order 1 ticket per school - you can add information about your teacher and both pupils onto this ticket.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cynllun gan swyddfa’r Comisiynydd Plant yw Llysgenhadon Gwych sydd yn galluogi disgyblion i ddysgu am eu hawliau ac i helpu’r Comisiynydd yn ei gwaith i sicrhau fod plant yng Nghymru yn byw bywydau hapus a ddiogel. Mae dau ddisgybl ac athro o bob ysgol yn gallu mynychu ein diwrnod hyfforddiant y Llysgenhadon am ddim. Mae’r hyfforddiant yn gyfle i Lysgenhadon:

- Cwrdd â’r Comisiynydd Plant, Sally Holland, a’i staff;

- Cwrdd â Llysgenhadon o ledled Cymru;

- Dysgu am y tair o swyddi sydd gyda Llysgenhadon Gwych.

Bydd athrawon sy’n mynychu’r digwyddiad yn cael y cyfle i ddeall mwy am y cynllun ac ein gwaith; darganfod mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor, a dysgu am y dasg arbennig ar gyfer y tymor yma.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael trwy gydol y diwrnod.

Unwaith i chi gofrestru byddwn yn danfon ffurflen caniatâd i chi ddychwelyd nôl cyn gynted ag sy’n bosib er mwyn cadarnhau lle. Mae e’n bwysig iawn bod y ffurflenni caniatâd yn cael eu cwblhau cyn y digwyddiad i sicrhau ein bod ni’n ymwybodol o unrhyw anghenion dietegol neu anghenion ychwanegol.

Archebwch 1 tocyn i bob ysgol os gwelwch yn dda - byddwch yn gallu ychwanegu gwybodaeth am eich athro a'ch disgyblion ar y tocyn yma.

Share with friends
Date and Time
Location

Haliwell Centre

University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved