Migration, Ethnicity, Race and Diversity (MEAD) Research Group Launch

Sales Have Ended

Registrations are closed
Rhowch wybod i ni 24 awr cyn y digwyddiad os na allwch ddod i ganiatáu amser i newid trefniadau. / Please let us know 24 hours before the event if you are unable to attend in order to allow time for organiser changes.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Doctoral Academy, Cardiff University

Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3AE

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Rhowch wybod i ni 24 awr cyn y digwyddiad os na allwch ddod i ganiatáu amser i newid trefniadau. / Please let us know 24 hours before the event if you are unable to attend in order to allow time for organiser changes.
Event description
MIGRATION, ETHNICITY, RACE AND DIVERSITY (MEAD) RESEARCH GROUP LAUNCH ***FREE EVENT***

About this Event

For English text, please scroll down.

Sgroliwch i lawr i weld y testun Saesneg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LANSIAD GRŴP YMCHWIL YMFUDO, ETHNIGRWYDD, HIL AC AMRYWIAETH (MEAD)

Academic Ddoethurol, 5ed Llawr, Tŷ Friary, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AE

6ed Rhagfyr

*Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn*

CEFNDIR:

Mae'r Grŵp Ymchwil Ymfudo, Ethnigrwydd, Hil ac Amrywiaeth (MEAD) yn Mae'r fforwm ymchwil rhyngddisgyblaethol hwn wedi'i leoli yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, a’i brif nod yw rhoi llwyfan cynhwysol er mwyn i academyddion a myfyrwyr ymchwil drafod a chyfnewid syniadau yn yr ymchwil ddiweddaraf ar ymfudo, ethnigrwydd, hil ac amrywiaeth yn y DU a thu hwnt. Rydym yn cynnal seminarau rheolaidd i edrych ar faterion damcaniaethol, methodolegol a pholisïau. Mae cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr, ynghyd â chyd-gynhyrchu gwybodaeth â defnyddwyr anacademaidd ein hymchwil.

NODAU'R LANSIAD:

 Lansio Grŵp Ymchwil MEAD yn swyddogol

 Datblygu rhwydwaith o ysgolheigion academaidd, myfyrwyr ymchwil, ymarferwyr, llunwyr polisi, cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol a sy'n rhannu diddordeb brwd ym meysydd ymfudo, hil ethnigrwydd a/neu amrywiaeth

 Cyflwyno ymchwil gyfredol gan aelodau o MEAD

 Ystyried a thrafod beth mae ymfudo, ethnigrwydd, hil ac amrywiaeth yn ei olygu i ni fel unigolion ac fel grŵp ar y cyd

RHAGLEN:

12:00-12:15 Cyrraedd a Chofrestru

12:15-12:30 Gair o Groeso

12:30-13:00 Cyflwyniadau Poster

13: 00-14:00 Trafodaethau Anffurfiol a Chinio

14:00-15:00 Sesiwn Grwpiau: “Beth yw ystyr ‘ymfudo’, ‘ethnigrwydd’, ‘hil’ ac ‘amrywiaeth’ a sut gall MEAD gefnogi ymchwil ar y cyd yn y meysydd hyn?”

Gan fod lleoedd yn brin cadwch le nawr i osgoi unrhyw siom !

Dyddiad cau: 6ed Rhagfyr

(Rhowch wybod i ni 24 awr cyn y digwyddiad os na allwch ddod i ganiatáu amser i newid trefniadau.)

YNGHYLCH Y LLEOLIAD: Tŷ Friary, Heol y Brodyr Llwydion

Mae mynediad hygyrch i Tŷ Friary ar y Llawr Isaf.

Mae'r ystafelloedd y digwyddiad ar y Pumed Llawr.

Mae maes parcio NCP ar Heol y Brodyr Llwydion, ac mae yna lefydd parcio ‘talu ac arddangos’ yn yr ardal gyfagos.

Lleolir parcio i feiciau tu allan i’r Gwesty Hilton sy’n gerllaw.

Am gyfarwyddiadau ynghylch sut mae cyrraedd i Tŷ Friary, ewch i https://www.cardiff.ac.uk/cy/visit/map

DIOGELU DATA:

Os ydych chi eisiau cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ond ddim eisiau defnyddio Eventbrite i wneud hynny, anfonwch ebost at socsi-events@ caerdydd.ac.uk

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â socsi-events@caerdydd.ac.uk).

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol (https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection). Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y digwyddiad ac i hwyluso'ch profiad. Ar ôl y digwyddiad, byddwn hefyd yn cysylltu â chi i gael eich adborth am eich profiad o’r digwyddiad (nid oes rhaid i chi lenwi’r arolwg adborth).

Sylwer y bydd ffotograffau'n cael eu cymryd drwy gydol y digwyddiad. Caiff y rhain eu defnyddio i hyrwyddo'r digwyddiad a digwyddiadau yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei recordio, ac mae'n bosibl y bydd yn cael ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol a'i ddefnyddio at ddibenion hyrwyddo. Os nad ydych yn dymuno cael eich recordio, siaradwch gydag un o'r trefnwyr cyn i'r digwyddiad ddechrau.

Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

Mae’n ddrwg gennym fod rhywfaint o’r testun a’r cwestiynau yn Eventbrite ar gael yn Saesneg yn unig.

Anfonwch unrhyw ymholiadau at MEAD@caerdydd.ac.uk

#MEADlaunch

https://www.cardiff.ac.uk/cy/research/explore/research-units/migration,-ethnicity,-race-and-diversity-research-group

******************

MIGRATION, ETHNICITY, RACE AND DIVERSITY (MEAD) RESEARCH GROUP LAUNCH

Doctoral Academy, 5th Floor, Friary House, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AE

Wednesday 11th December 12:00pm-3:00pm

BACKGROUND:

The Migration, Ethnicity, Race and Diversity Research Group (MEAD) is an interdisciplinary research forum based in the School of Social Sciences, Cardiff University, with a primary aim of providing an inclusive platform for academics and research students to debate and exchange ideas in the latest cutting-edge research on migration, ethnicity, race and diversity in the UK and beyond. We hold regular seminars to examine theoretical, methodological and policy issues. Interdisciplinary collaborations are highly valued, as is knowledge co-production with non-academic users of our research.

LAUNCH AIMS:

 To formally launch the MEAD Research Group

 To develop a network of academic scholars, research students, , practitioners, policy makers, NGO representatives and partners who share a keen interest in the topics of migration, ethnicity race and/or diversity

 To present current research of members of MEAD

 To consider and discuss what migration, ethnicity, race and diversity means to us as individuals and as a collective group

PROGRAMME:

12:00-12:15 Arrivals and Registration

12:15-12:30 Welcoming Address

12:30-13:00 Poster Presentations

13:00-14:00 Informal Discussions with Lunch

14:00-15:00 Breakout Session: “What do ‘migration’, ‘ethnicity’, ‘race’ and ‘diversity’ mean and how can MEAD support collaborative research in these areas?”

REGISTRATION CLOSING DATE: 6th December

As numbers are limited please sign up now to avoid disappointment !

Please let us know 24 hours before the event if you are unable to attend to allow time for organiser changes.

ABOUT THE VENUE: Friary House, Greyfriars Road

The accessible entrance to Friars House is on the Ground Floor.

The event rooms are located on the Fifth Floor.

There is an NCP car park on Greyfriars Road, and there are on-street ‘pay and display’ car parking spaces in the surrounding area.

Bike racks are located outside the nearby Hilton Hotel.

For directions to Friary House please visit https://www.caerdydd.ac.uk/cy/visit/map

DATA PROTECTION:

If you want to register for this event but do not want to use Eventbrite to do so, please email MEAD@cardiff.ac.uk

By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact MEAD@cardiff.ac.uk).

The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the event and to facilitate your event experience. Following the event we will also contact you to seek feedback about your experience of the event (response to the feedback survey is optional).

We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our events. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

We apologise that some of the text and questions in Eventbrite are not available in Welsh.

Please send any queries to MEAD@cardiff.ac.uk

#MEADlaunch

https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/migration,-ethnicity,-race-and-diversity-research-group

*****************

Share with friends

Date and Time

Location

Doctoral Academy, Cardiff University

Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved