Mobilising Meaningful Connections between Evidence and Practice

Mobilising Meaningful Connections between Evidence and Practice

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Council Chamber

Main Building

Cardiff University

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View map

Harnessing the power of knowledge mobilisation

About this event

Knowledge mobilisation is about connecting the work of researchers to decision makers to help inform public policy and professional practice. It’s more than just disseminating research in a one-way flow of information. It’s about engagement, end-user involvement and a focus on impact.

This event brings together experts in knowledge mobilisation to discuss what they’ve learnt, and examples of best practice. Our keynote address will be delivered by Professor Jonathan Sharples on his work on knowledge mobilisation at the Education Endowment Foundation. He’ll discuss what the EEF has learnt to date about how to mobilise evidence at scale, including how to embed evidence use in the wider education system and the role of practitioners in bringing evidence to life. He will outline the EEF’s recent work on implementation, which draws on a recent guidance report, Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation.

Jonathan will then participate in a panel discussion with Cardiff University Social Science Research Park (SPARK) academics including:

This event is free to attend, but spaces are limited so we ask you to register.

A buffet lunch will be provided at the start of the event from 1pm.

About Jonathan:

Jonathan is a Professorial Research Fellow at the Education Endowment Foundation, seconded from University College London. He acts as a bridge between academia and policy, applying insights on research use and implementation to develop national initiatives such as the Research Schools Network. Jonathan works with schools and system leaders across the sector to promote evidence-informed practice and spread knowledge of ‘what works’ in teaching and learning.

Jonathan previously worked at The Institute for the Future of the Mind at the University of Oxford, where he was looking at how insights from brain-science research can support teachers’ expertise and professional development.

About SPARK:

Situated on Cardiff University’s new innovation campus, the Social Science Research Park (SPARK) is designed to be a catalyst of change. A magnet for national and international research leaders, the facility will draw in new research partners to create opportunities for innovation and enterprise across diverse sectors and regions. Crucially, it will provide a facility that other leading UK and international institutions can access, creating further collaboration.

Building on established research strengths, at the heart of SPARK is the idea of co-creation: people working together across disciplines and across professional boundaries to study, learn about and also to solve some of the most pressing problems we face. One of its key activities will be producing prototypes of ideas that can be tested with citizens, consumers and end-users.

About Wales Centre for Public Policy:

Funded by the Economic and Social Research Council and Welsh Government, the Centre is based at Cardiff University and a member of the UK’s What Works Network.

The Centre collaborates with leading policy experts to provide ministers, the civil service and public services with high quality evidence and independent advice that helps them to improve policy decisions and outcomes.

The Centre also undertakes research to advance understanding of the role which evidence can play in supporting better policy making and public service delivery.

_______________________________

Hyrwyddo Cysylltiadau Ystyrlon rhwng Tystiolaeth ac Ymarfer

Mae symudedd gwybodaeth yn ymwneud â chysylltu gwaith ymchwilwyr â phenderfynwyr er mwyn helpu i lywio polisïau cyhoeddus ac arferion proffesiynol. Mae’n fwy na dim ond lledaenu ymchwil mewn llif gwybodaeth unffordd. Mae’n ymwneud ag ymgysylltu, cynnwys y defnyddwyr terfynol a chanolbwyntio ar effaith.

Mae’r digwyddiad hwn yn dod ag arbenigwyr ar symudedd gwybodaeth ynghyd i drafod yr hyn y maent wedi’i ddysgu ac enghreifftiau o arferion gorau. Bydd yr Athro Jonathan Sharples yn cyflwyno’r prif anerchiad ynghylch ei waith ar symudedd gwybodaeth yn y Sefydliad Gwaddol Addysg. Bydd yn trafod yr hyn y mae’r Sefydliad wedi’i ddysgu hyd yn hyn ynghylch sut i roi tystiolaeth ar waith ar raddfa, gan gynnwys sut i ymgorffori’r defnydd o dystiolaeth yn y system addysg ehangach a rôl ymarferwyr mewn rhoi tystiolaeth ar waith. Bydd yn amlinellu gwaith diweddar y Sefydliad am weithredu gwybodaeth, ar sail adroddiad o ganllawiau, Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation.

Yna, bydd Jonathan yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel ag academyddion Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) gan gynnwys:

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond mae lleoedd yn brin, felly gofynnwn i chi gofrestru.

Bydd cinio bwffe ar gael ar ddechrau’r digwyddiad, o 1pm

Ynghylch Jonathan:

Cymrawd Ymchwil Athrawol i’r Sefydliad Gwaddol Addysg yw Jonathan, sydd ar secondiad o Goleg Prifysgol Llundain. Mae’n gweithredu fel pont rhwng y byd academaidd a’r sector polisïau, gan ddefnyddio ei brofiad o ddefnyddio ymchwil a’i rhoi ar waith i ddatblygu mentrau cenedlaethol fel Rhwydwaith yr Ysgolion Ymchwil. Mae Jonathan yn gweithio gydag ysgolion ac arweinwyr system ar draws y sector i hyrwyddo ymarfer ar sail tystiolaeth a lledaenu gwybodaeth am ‘beth sy’n gweithio’ mewn addysgu a dysgu.

Cyn hyn, roedd Jonathan yn gweithio i Sefydliad Dyfodol y Meddwl ym Mhrifysgol Rhydychen, lle roedd yn ystyried sut gall dealltwriaeth o ymchwil niwrowyddonol gefnogi arbenigedd athrawon a’u datblygiad proffesiynol.

Ynghylch SPARK:

Bydd Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) ar gampws arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd, ac mae wedi’I ddylunio i sbarduno newid. Bydd y cyfleuster yn denu arweinwyr ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â phartneriaid ymchwil newydd i greu cyfleoedd ar gyfer arloesedd a mentergarwch ar draws rhanbarthau a sectorau amrywiol. Yn hanfodol, bydd yn darparu cyfleuster y gall sefydliadau blaenllaw eraill yn y DU ac yn rhyngwladol ei ddefnyddio, gan arwain at fwy o gydweithio.

Gan adeiladu ar gryfderau ymchwil sydd wedi hen ennill eu plwyf, y syniad o gydgreu sydd wrth wraidd SPARK: pobl yn cydweithio ar draws disgyblaethau ac ar draws ffiniau proffesiynol i astudio rhai o’r problemau mwyaf dybryd rydym yn eu hwynebu, dysgu amdanynt a’u datrys. Un o’i weithgareddau allweddol fydd cynhyrchu prototeipiau o syniadau y gellir eu profi gyda dinasyddion a defnyddwyr.

Ynghylch Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru:

Mae’r Ganolfan, a gaiff ei hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Llywodraeth Cymru, wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae’n aelod o Rwydwaith What Works y DU.

Mae’r Ganolfan yn cydweithio ag arbenigwyr polisi blaenllaw er mwyn rhoi tystiolaeth o ansawdd uchel a chyngor annibynnol i weinidogion, y gwasanaeth sifil a gwasanaethau cyhoeddus sy’n eu helpu i wella penderfyniadau a chanlyniadau sy’n gysylltiedig â pholisi.

Mae’r Ganolfan hefyd yn gwneud ymchwil i wella dealltwriaeth o’r rôl y gall tystiolaeth ei chwarae wrth helpu i lunio polisïau gwell a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Save This Event

Event Saved