£30 – £90

Movie Magic: Cyllidebu ar gyfer Teledu a Ffilm / Budgeting 4 TV and Film

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Suite 2&3

1 Cathedral Rd

Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

DescriptionCyllidebu Movie Magic / Movie Magic: Budgeting

Darparwyd gan: Delivered by: Addie Orfila

Bydd y cwrs yn cael ei darparu yn Saesneg / This course will be delivered in English.


Cyflwyniad

Movie Magic yw'r meddalwedd safon diwydiant ar gyfer amserlennu dramâu teledu a chynhyrchiadau ffilm.

Dylai mynychwyr gael profiad uniongyrchol o weithio ar gynhyrchiadau teledu neu drama e.e...

 • Cynhyrchwyr, Rheolwyr neu Cydlynwyr Cynhyrchiad
 • Cyfrifwyr Cynhyrchu
 • Goruchwylwyr Sgript a Pharhâd
 • Cyfarwyddwyr Cynorthwyol Cyntaf ac Ail
 • Pennaethiaid Adran
 • Cynhyrchwyr Annibynnol

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid drwy Screen Skills i dalu hyd at 80% o gost y cwrs hwn a chyrsiau eraill. Darllenwch y wybodaeth yma ogydd: https://bit.ly/2OqnWPq . Os oes angen help arnoch gyda'ch cais am gyllid, anfonwch e-bost at: sian@bectu.org.uk

Introduction

Movie Magic is the industry recognised software for scheduling TV Drama and Film Production.

Attendees should have first-hand experience of TV or Drama Production e.g. as…

 • Producers, Production Managers and Co-ordinators
 • Production Accountants
 • Script Supervisors and Continuity
 • 1st and 2nd Assistant Directors
 • Heads of Department
 • Independent Film Makers

You may be eligible for funding via Screen Skills to meet up to 80% of the cost of this and other courses. Please read the information provided here: https://bit.ly/2OqnWPq . If you need help with your application for funding please email: sian@bectu.org.uk


Nôd

Nôd y gweithdy ymarferol hwn yw i ddarparu trosolwg o Movie Magic Budgeting ac i ymgymryd ag ymarferion i ddefnyddio'r rhaglen yn effeithiol ar gyfer Dramâu Teledu a Chynhychiadau Ffilm.

Cyllidebu: Movie Magic

Bydd y sesiwn yn cynnwys demos rhwyngwelithiol o Movie Magic Cyllidebu 7.6

Erbyn diwedd y gweithdy dylwch gallu:

• Sefydlu cyllideb Movie Magic Budgeting o'r newydd i redeg mewn unrhyw a/neu sawl arian cyfred
• Creu categori bras o gyfrifon yn y Topsheet
• Creu cyfrifon yn y lefel cyfrifon
• Creu manylion, gan ddefnyddio offer pwerus y rhaglen, gan cynnwys Fringes, Globals a Grwpiau
• Sut i gynhyrchu adroddiadau cyllideb a rhannu'r gyllideb cynhyrchu


Aim

The aim of this practical one day workshop is to provide an overview of Movie Magic Budgeting and to undertake hands on excercises to apply the programme effectively to TV Drama and Film Production.

Movie Magic: Budgeting

The session will include interactive demos of Movie Magic Budgeting 7.6

By the end of the workshop you should be able to:

•Setting up a budget from scratch
•Create a broad category of accounts in the Topsheet
•Create accounts in the Accounts Level
•Create details by applying the powerful programme tools including Fringes, Globals and Groups
•Generate budget reports and share the production budget


Am yr hyfforddwraig

Mae gan addie Orfila dros 22 mlynedd o brofiad o fewn teledu a chynhyrchu ffilmiau byrion yn cynnwys fel cyn-bennaeth cynhyrchu yn y gyfres ddrama Hollyoaks, sydd wedi ennill gwobrau. Mae hi wedi gweithio ei ffordd i fyny fel 3ydd AD, 1st AD, PM a Phennaeth cynhyrchu. Mae Addie wedi gweithio ar nifer o ddramâu cyfresol mawr yn y DU a bu ' n Rheolwr cynhyrchu yn Coronation Street ac mae wedi gweithio ar sioeau fel Hearbeat, Touch of Frost, Countdown, My Parents are Aliens, Emmerdale, Barking and Jinx. Yn ogystal â darparu hyfforddiant i ' r diwydiant, mae ' n ddarlithydd cyswllt yn Northen Film School, Prifysgol Salford ac UAL

Picture

About the trainer

Addie Orfila has over 22 years’ experience within TV and short film production including as Former Head of Production at award-winning drama series Hollyoaks. She has worked her way up as 3rd AD, 1st AD, PM and Head of Production. Addie has worked on many big UK serial dramas and was Production Manager at Coronation Street and has worked on shows such as Heartbeat, Touch of Frost, Countdown, My Parents are Aliens, Emmerdale, Barking and Jinx. As well as delivering industry training she is an Associate Lecturer at the Northern Film School, University of Salford and UAL"This course will 100% help me in my career. Thank you so much for the opportunity"

"A must for anyone working in the industry"


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Suite 2&3

1 Cathedral Rd

Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved