Free

Moving Forward With Hope / Symud Ymlaen Gyda Gobaith

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description
You will hear the voice of Reflect service users, we will share the evaluation of the Reflect delivery model & progress and impact in Wales

About this Event

Barnardo’s Cymru in partnership with the Welsh Government would like to invite you to the second annual Reflect Conference.

The Reflect programme supports women and their partners that have had one or more children removed through care proceedings and are at high risk of having further children that could be subject to the same experience. Reflect delivers intensive, long term support to these women and their partners offering practical, social and therapeutic support with a focus on the development of new skills and taking positive steps for the future.

Keynote speakers: Professor Karen Broadhurst & Dr Claire Mason, University of Lancaster

The aims of the conference will be to;

• Hear directly from Reflect service users

• Share the impact and progress that the Reflect project has enabled or supported

• Discuss best practice and common challenges in relation to working with women and men involved in child care proceedings

• Share the CASCADE’s evaluation report of the Reflect delivery model

Reflect is delivered by a range of providers in Wales and all services will be represented. Regional Services will also deliver a range of workshops including Letter Box contact, Well-being, the Reflect Journey and ‘Baby and Me’ (more details to follow).

____________________________________________________________________________________________

Mae Barnardo’s Cymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru yn awyddus i’ch gwahodd i ail Gynhadledd flynyddol Reflect.

Mae rhaglen Reflect yn cefnogi menywod a’u partneriaid lle mae un neu ragor o blant wedi eu cymryd oddi arnyn nhw drwy achosion gofal ac sy’n wynebu risg mawr y bydd rhagor o blant yn cael yr un profiad. Mae Reflect yn cynnig cymorth dwys dros dymor hir i’r menywod hyn a’u partneriaid. Mae’n cynnig cymorth ymarferol, cymdeithasol a therapiwtig, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau newydd a chymryd camau cadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

Y prif siaradwyr: Yr Athro Karen Broadhurst a Dr Claire Mason, Prifysgol Caerhirfryn

Nod y gynhadledd fydd:

• Clywed yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth Reflect

• Rhannu effaith a chynnydd cadarnhaol mae prosiect Reflect wedi'i alluogi neu wedi’i gefnogi

• Trafod arferion gorau a heriau cyffredin wrth weithio â menywod a dynion sy’n rhan o achosion gofal plant

• Rhannu’r gwerthusiad o adroddiad gwerthuso CASCADE ar fodel darparu Reflect

Caiff Reflect ei ddarparu gan amrywiaeth o ddarparwyr yng Nghymru a bydd yr holl wasanaethau yn cael eu cynrychioli. Bydd Gwasanaethau Rhanbarthol hefyd yn darparu amrywiaeth o weithdai, gan gynnwys Cyswllt blwch post; Llesiant; Taith Reflect a ‘Babi a Fi’ (rhagor o fanylion i ddilyn).

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved