My Place / Fy Lle: A textile workshop with artist Angela Maddock

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

My Place

A textile workshop with artist Angela Maddock

Saturday 4 May 2019

10:30 am – 3:30 pm

An exclusive opportunity to join artist Angela Maddock for a gallery talk and textile workshop alongside her exhibition at Oriel Myrddin Gallery Sometimes all you can do is walk.

Start the day with a personal insight into our current exhibition from the artist and hear about the epic walk she undertook in 2018 between Carmarthen and Middlesbrough which inspired the work in the show.

In the workshop you are invited to use a meaningful experience of your own (such as a special walk, garden or location) to create a stitched map or landscape on a square of wool flannel (about 25cm). You will learn to use a range of different stitching techniques and the panel can then be edged and taken away to be framed or perhaps incorporated into a larger textile panel, blanket or quilt of your own.

Materials provided.

Tea and cake available (please bring your own lunch).

Age 16+, booking essential.

Come with a friend and take advantage of our special deal – book two tickets and save £10

Full price: £45 each

Bring-a-friend deal: £70 for two tickets

Angela is an experienced teacher who recently gained her PhD in Textiles from the Royal College of Art where she is also a visiting tutor. Previously she ran the MA Textiles programme at UWTSD Swansea for a number of years. She is currently maker in residence with the Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care at King’s College, London where her work focuses on connections between crafting and exploring themes of resilience with students and staff.

Fy Lle

Gweithdy tecstilau yng nghwmni’r artist Angela Maddock

Dydd Sadwrn 4 Mai 2019

10:30 am – 3:30 pm

Cyfle arbennig i ymuno â’r artist Angela Maddock am sgwrs yn yr oriel a gweithdy tecstilau i gyd-fynd â’i harddangosfa yn Oriel Myrddin, Sometimes all you can do is walk.

Byddwch yn dechrau’r diwrnod drwy gael cipolwg personol ar ein harddangosfa bresennol gan yr artist a chlywed am y daith gerdded arwrol yr ymgymerodd â hi yn 2018 rhwng Caerfyrddin a Middlesbrough a oedd yn ysbrydoliaeth i’r gwaith yn y sioe.

Yn y gweithdy, fe’ch gwahoddir i ddefnyddio un o’ch profiadau arwyddocaol eich hun (fel taith gerdded, gardd neu leoliad arbennig) i greu map neu dirlun wedi’i wnïo ar sgwâr o wlanen (tua 25cm). Byddwch yn dysgu defnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau gwnïo ac yna gallwch ymylu’r panel a mynd ag ef i’w fframio neu efallai ei gynnwys mewn panel tecstilau mwy, neu eich blanced neu’ch cwilt eich hun.

Darperir deunyddiau.

Te a chacennau ar gael (dewch â’ch cinio eich hun).

16+ oed. Rhaid archebu lle.

Dewch â ffrind a manteisiwch ar ein cynnig arbennig – archebwch ddau docyn a gallwch arbed £10

Pris llawn: £45 yr un

Cynnig ‘dod â ffrind’: £70 am ddau docyn

Mae Angela yn athrawes brofiadol a enillodd PhD mewn Tecstilau yn ddiweddar o’r Coleg Celf Brenhinol, lle mae hi hefyd yn diwtor gwadd. Cyn hynny, bu’n cynnal y rhaglen MA mewn Tecstilau ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe am nifer o flynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae hi’n wneuthurwr preswyl yng Nghyfadran Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Lliniarol Florence Nightingale yn King’s College, Llundain, lle mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhwng crefftau ac archwilio themâu gwytnwch gyda’r myfyrwyr a’r staff.


Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved