Free

Multiple Dates

Mynediad am Ddim | Free Entry

Actions and Detail Panel

Free
Event description
Mynediad am Ddim | Free Entry

About this event

Scroll down for English text

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Nid oes angen tocynnau ar blant 16 oed ac iau

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Wrth ymweld â'n hamgueddfa, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter cymdeithasol rhyngoch chi a phobl eraill os nad ydych chi'n byw gyda nhw neu os nad ydyn nhw'n rhan o'ch aelwyd estynedig gyfyngedig. Mae'r gofyniad yn berthnasol i bawb 11 oed a hŷn, oni bai bod eithriad yn berthnasol.

Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu. A fyddech gystal â chyrraedd cyn pen 15 munud o amser eich tocyn neu efallai na fyddwn yn gallu caniatáu mynediad i chi..

Mae gan Amgueddfa Ceredigion Fuddiant Dilys i brosesu eich manylion cyswllt fel rhan o ymdrechion Tracio ac Olrhain Covid-19. Caiff eich manylion cyswllt eu cadw yn unol ag unrhyw ganllawiau a ddaw gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. Yn absenoldeb canllawiau o’r fath caiff eich data eu cadw am 21 diwrnod ar ôl dyddiad eich ymweliad. Os ydych wedi nodi yr hoffech i’r Amgueddfa gysylltu â chi, caiff eich manylion eu hychwanegu at ein rhestr bostio. Gweler ein hysbysiad preifatrwydd llawn am fanylion: https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/diogelwch-data-a-rhyddid-gwybodaeth/diogelwch-data/hysbysiad-preifatrwydd/

I gael gwybodaeth am arddangosfeydd, digwyddiadau yn y dyfodol ac i Amgueddfa Ceredigion, anfonwch eich manylion cyswllt atom i ymuno â'r Rhestr Bostio amgueddfa@ceredigion.gov.uk

---------------------------------------------------------

The Museum remains FREE TO ENTER. However, to keep you and our staff safe, we have had to reduce the number of people we can welcome on site at any one time. To manage this, visitors entering the site will need to have booked a free ticket in advance.

Children 16 yrs and under do not need a ticket.

Welsh Government guidelines are different from those in England. You are still required to wear a face covering indoors and to practice social distancing with people you do not live with or who are not in your exclusive extended household when at the museum. The requirement applies to everyone aged 11 and over, unless an exception applies.

All tickets are non-refundable and cannot be exchanged for an alternative date or event. Please ensure that you are 100% happy with your choices before booking. Please arrive within 15 minutes of your ticket time or we may not be able to grant you entrance.

Ceredigion Museum has a Legitimate Interest to process your contact details as part of Covid-19 Track & Trace efforts. Your contact details will be retained in line with any future Welsh Government guidance. In the absence of such guidance your data will be retained for 21 days after the date of your visit. If you have also indicated that you would like to be contacted by the Museum, then your details will be added to our mailing list, see our full privacy notice for details https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/data-protection-freedom-of-information/data-protection/privacy-notice

For information about future exhibitions, events and activities at Ceredigion Museum, please e-mail us your contact details to join the mailing list museum@ceredigion.gov.uk

Share with friends

Organiser Amgueddfa Ceredigion Museum

Organiser of Mynediad am Ddim | Free Entry

Save This Event

Event Saved