Free

Multiple Dates

Mynediad: Amgueddfa y Glannau | Entry: National Waterfront Museum

Actions and Detail Panel

Free
Event description
Mynediad am Ddim | Free Entry

About this event

[Scroll for English text or 'show more' on mobile devices]

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles, ac unrhyw un nad ydynt yn dilyn ein canllawiau diogelwch eraill.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter cymdeithasol rhyngoch chi a phobl eraill os nad ydych chi'n byw gyda nhw neu os nad ydyn nhw'n rhan o'ch aelwyd estynedig gyfyngedig.

I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn wahanol i’r arfer. Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa ac ni fydd unrhyw deithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau. Bydd ein caffi ar agor, ond yn cynnig darpariaeth cyfyngedig.

Mae ragor o wybodaeth am ein trefniadau i’ch cadw’n ddiogel ar ein gwefan.

Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu.

I gefnogi ymdrechion tracio ac olrhain Covid-19 ni fyddwch yn gallu dod yn ol i’r safle ar ol gadael. I’ch defnydd chi yn unig mae’r tocyn a ni ellir ei werthu ymlaen.

Mae gan Amgueddfa Cymru Fuddiant Dilys i brosesu eich manylion cyswllt fel rhan o ymdrechion Tracio ac Olrhain Covid-19. Caiff eich manylion cyswllt eu cadw yn unol ag unrhyw ganllawiau a ddaw gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. Yn absenoldeb canllawiau o’r fath caiff eich data eu cadw am 21 diwrnod ar ôl dyddiad eich ymweliad. Os ydych wedi nodi yr hoffech i’r Amgueddfa gysylltu â chi, caiff eich manylion eu hychwanegu at ein rhestr bostio. Gweler ein hysbysiad preifatrwydd llawn am fanylion: https://amgueddfa.cymru/hysbysiad-preifatrwydd/

I dderbyn gwybodaeth gyson am ein holl amgueddfeydd, tanysgrifio i'n cylchlythyr.

--------------------------------------------------------

The Museum remains FREE TO ENTER. However, to keep you and our staff safe, we have had to reduce the number of people we can welcome on site at any one time. To manage this, all visitors entering the site will need to have booked a free ticket in advance. Sadly, if you don't book and present a valid ticket, you’ll be turned away. We can make no exceptions.

Visitors are required to wear face coverings in indoor spaces at our Museums, in line with Welsh Government guidelines and to follow all our safety guidelines while at the museum, even if you have been vaccinated. We reserve the right to refuse entry to those not wearing a face covering without due cause, for example for health and wellbeing reasons, and to those who flout our other safety guidelines.

Welsh Government guidelines are different from those in England. You are still required to wear a face covering indoors and to practice social distancing with people you do not live with or who are not in your exclusive extended household when at the museum.

To reduce any risks from COVID-19, we have had to change what we do, and the experience at the Museum will be different from what we can normally offer.

There is a one way route around the museum and there will be no guided tours, however our staff are on hand in our galleries. Our café is open, but providing a limited offer.

Find out more about what we’re doing to keep you safe on our website.

All tickets are non-refundable and cannot be exchanged for an alternative date or event. Please ensure that you are 100% happy with your choices before booking.

For Covid-19 track & trace purposes you will not be able to re-enter the site once you’ve left. Tickets are also for your use only and cannot be resold.

AC-NMW has a Legitimate Interest to process your contact details as part of Covid-19 Track & Trace efforts. Your contact details will be retained in line with any future Welsh Government guidance. In the absence of such guidance your data will be retained for 21 days after the date of your visit. If you have also indicated that you would like to be contacted by the Museum, then your details will be added to our mailing list, see our full privacy notice for details https://museum.wales/privacy-notice/

For information about activities at all our national museums, join the mailing list.


		Mynediad: Amgueddfa y Glannau | Entry: National Waterfront Museum image

		Mynediad: Amgueddfa y Glannau | Entry: National Waterfront Museum image
Share with friends

Organiser Amgueddfa Genedlaethol y Glannau | National Waterfront Museum

Organiser of Mynediad: Amgueddfa y Glannau | Entry: National Waterfront Museum

Save This Event

Event Saved