£0 – £354

NA7909-(1) Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds 1 diwrnod O...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Royal Welsh College of Music and Drama

Castle Grounds

Cathays Park

Caerdydd

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ydych chi’n drydanwr neu’n dechnegydd goleuo sy’n gweithio yn y meysydd darlledu, ffilm neu theatr? Os ie... bydd y cwrs yma yn hanfodol i chi.

Are you an electrician or lighting technician working in Broadcasting, Film or Theatre? If so this course is essential for you.

Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.

The new City - Guilds NA7909 is an accredited training programme that replaces the old Skillset Certificate in Temporary Electrical Systems (SCiTES). The course has been created for all of those working with temporary power, particularly (but not exclusively) in the broadcast/film, theatre, festivals, shows and exhibition industries.

Cwrs un diwrnod Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds - NA7909- (1): AR GYFER POBL SYDD EISOES WEDI CWBLHAU CWRS 1 DIWRNOD CREATIVE SKILLSET YN UNIG ac yn dal copi o'u tystysgrif. Mae'n asesiad ymarferol un dydd gan fod y dystysgrif Skillset bresennol yn cyfrif fel dysgu achrededig blaenorol.

Cynnwys y cwrs: mae'r diwrnod yn cynnwys adolygiad o elfennau profi ac arolygu'r Dystysgrif Creative Skillset gwreiddiol, ac yna asesiad ysgrifenedig ar gyfer arolygiadau o systemau dros dro. Mae ail ran y dydd yn ymarferol lle mae ymgeiswyr yn dangos eu gallu i berfformio ynysiad diogel a hefyd i brofi cylchedau a gwirio bod mesurau amddiffyn boddhaol yn eu lle.

THIS COURSE is the single day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems - NA7909-(1): IT IS ONLY FOR THOSE who have already completed the 2 Day Creative Skillset course and hold a copy of their certificate. It is a practical one-day assessment as the existing Skillset certificate counts as accredited prior learning.

Course content: the day consists of a taught refresher on the testing and inspection elements of the original Creative Skillset Certificate, followed by a written assessment for inspections of temporary systems. The second part of the day comprises a practical where candidates demonstrate their ability to perform a safe isolation and also to test circuits and verify that satisfactory protective measures are in place.

Cefndir

Mae'r dystysgrif Skillset gynharach wedi bod yn hynod o lwyddiannus ac mae'r adborth yn dangos dylai gynnwys elfen ymarferol. Cymerwyd hyn ar y gweill ac mae bellach yn cynnwys trydydd diwrnod o brofion ymarferol ac asesiad arolygu. Mae'r cwrs presennol ynghyd â'r trydydd diwrnod newydd hwn wedi cael ei gydnabod gan City & Guilds ac mae bellach ar gael fel rhaglen hyfforddi achrededig.

Background

This earlier Skillset certificate has been incredibly successful and key feedback was that it should include a practical element. This has been taken on board and it now comprises a third day of practical testing and inspection assessment. The existing course plus this new third day has been recognised by City and Guilds and is now available as an accredited training program.

Datblygwyd y dystysgrif SCiTES gwreiddiol yn dilyn cais gan grŵp diogelwch sy'n cynnwys y prif ddarlledwyr, BECTU, PACT, trydanwyr llawrydd a chyflenwyr goleuadau, a dyma'r unig achrediad cydnabyddedig y diwydiant. Hyd yma nid oes unrhyw gyrsiau hyfforddi eraill o'r math hwn â chytundeb diwydiant o'r fath ac yn dilyn adborth gan ymgeiswyr, penderfynwyd ychwanegu'r trydydd diwrnod ymarferol, i alluogi'r achrediad gan y C & G.

Dylai'r cwrs gael ei ystyried yn ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac nid yw'n gymhwyster trydanol ynddo'i hun.

The original SCiTES certificate was developed following a request from a safety group comprising of the major broadcasters, BECTU, PACT, freelance electricians and lighting suppliers, and was the only industry recognised accreditation. To date there are no other training courses of this type that have such industry agreement and following feedback from candidates it’s been decided to add the third practical day, enabling it to be accredited by C&G.

The course should be considered as continuing professional development for those already working in the industry and is not an electrical qualification in its own right.


Mae'r dystysgrif wreiddiol eisoes wedi'i rhedeg ledled y DU a hyd yma mae dros 1300 o bobl wedi derbyn yr hyfforddiant. Mae'r adborth wedi bod yn ardderchog; roedd 99% o'r ymgeiswyr yn ei fwynhau ac yn ei argymell i'w cydweithwyr.

The original certificate has already been run around the UK and to date over 1300 people have undergone the training. Feedback has been excellent; so far 99% of candidates enjoyed it and would recommend it to their colleagues.


Tiwtor

Mae James Eade, Peiriannydd Siartredig, wedi gweithio ar ddigwyddiadau byw dros y byd ac mae'n parhau i weithio yn y maes.

Mae James yn cynrychioli nifer o gymdeithasau masnach ar bwyllgorau safonau Prydeinig gan gynnwys BS7909 a BS7671.

Tutor

James Eade, Chartered Engineer, has worked on live events around the world and continues to get his hands dirty on location.

He represents a number of trade associations on British standards committees including BS7909 and BS7671.

Mae dau gwrs ar gael:

Y CWRS HWN: cwrs 1 diwrnod Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds - NA7909-(1): Os ydych chi eisoes wedi cwblhau'r cwrs Creative Skillset ac yn dal copi o'ch tystysgrif, dim ond yr asesiad ymarferol un dydd hwn sydd ei angen arnoch oherwydd mae'r dystysgrif Skillset sydd bodoli eisoes yn cyfri fel dysgu blaenorol achrededig.

Os nad ydych wedi cwblhau'r Tystysgrif Skillset o'r blaen, bydd angen i chi wneud y cwrs tri diwrnod Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds - NA7909- (3): Mae'r ddau ddiwrnod cyntaf yn cynnwys hyfforddiant yn y dosbarth gydag 11 o bapurau asesu byr dros y ddau ddiwrnod (yr un fath â'r hen dystysgrif Creative Skillset). Mae'r trydydd diwrnod yn fwy ymarferol ac mae'n cynnwys asesiad ysgrifenedig o sgiliau arolygu ac aseiniad profi ymarferol gan ddefnyddio offer a gyflenwir gan y Tiwtor.

Cofrestrwch yma ar gyfer y cwrs 3 diwrnod.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs, gweler gwefan BECTU.

Cliciwch i lawrlwytho'r ddogfen cyfarwyddyd.

Mae pob diwrnod yn rhedeg o 9:30 i 17:30.

There are now two courses available:

THIS COURSE one day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems - NA7909-(1): If you have already completed the Creative Skillset course and hold a copy of your certificate, you only need do this practical one day assessment as the existing Skillset certificate counts as accredited prior learning.

If you haven’t previously completed the Skillset Certificate you will need to do the three-day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems - NA7909-(3). The first two days comprise class-based training with 11 short assessment papers over the two days (the same as the old Creative Skillset certificate). The third day is more practical and includes a written assessment of inspection skills and a practical testing assignment using equipment supplied by the Tutor.

Register here for the 3 day course.

For more information about the course, please see the BECTU Website.

Click to download the briefing document.

All days run from 9:30 to 17:30.


Rhowch wybod i ni yn gyfrinachol os oes arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol (e.e. ar gyfer y profion ysgrifennu).

Please let us know in confidence if you require any additional support (e.g. for the writing tests).


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:
Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf pythefnos cyn y digwyddiad. O fewn pythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad.

Cancellation and Refunds Policy:

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 weeks period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

Sian Gale - Rheolydd Cult Cymru

Siwan Jones - Cydlynudd Cult Cymru


Share with friends

Date and Time

Location

Royal Welsh College of Music and Drama

Castle Grounds

Cathays Park

Caerdydd

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved