Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

NA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds 3 diwrnod
3 day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems

BECTU

Tuesday, 27 February 2018 at 09:30 - Thursday, 1 March 2018 at 17:30 (GMT)

NA7909-(3)Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City &...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee VAT Quantity
Aelod Undeb / Union Member 27 Feb 2018 £390.00 £0.00 £78.00
Gweithle Sy'n Cydnabod Undebau / Union Recognised Workplaces
Ar gyfer GCU sy'n archebu lle ar gyfer eu gweithwyr. For URWs who are booking places for their workers.
27 Feb 2018 £445.00 £0.00 £89.00
Eraill / Others 27 Feb 2018 £495.00 £0.00 £99.00

Share NA7909-(3)Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds 3 diwrnod3 day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems

Event Details

Ydych chi’n drydanwr neu’n dechnegydd goleuo sy’n gweithio yn y meysydd darlledu, ffilm neu theatr?  Os ie... bydd y cwrs yma yn hanfodol i chi.

Are you an electrician or lighting technician working in Broadcasting, Film or Theatre?  If so this course is essential for you. 


Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.

Os ydych yn gweithio ym maes Drama Fawreddog medrych ceision am fwrsari Creative Skillset am 80% tuag at gostau'r cwrs a chyrsiau perthnasol eraill e.e. I-PAF.  Cysylltwch â sian@bectu.org.uk os ydych am gymorth i geisio am y bwrsari.

http://creativeskillset.org/high_end_tv/bursaries

The New City - Guilds NA7909(3) is an accredited training programme that replaces the old Skillset Certificate in Temporary Electrical Systems (SCiTES). The course has been created for all those working with temporary power, particularly (but not exclusively) in the broadcast/film, theatre, festivals, shows and exhibition industries.

If you work in high end TV drama you can apply for the Creative Skillset bursary for up to 80% discount on the cost of this course and other courses relevant to electricians e.g. I-PAF. Please contact sian@bectu.org.uk should you require support with your application.

http://creativeskillset.org/high_end_tv/bursaries

Cefndir

Mae'r dystysgrif Skillset gynharach wedi bod yn hynod o lwyddiannus ac mae'r adborth yn dangos dylai gynnwys elfen ymarferol. Cymerwyd hyn ar y gweill ac mae bellach yn cynnwys trydydd diwrnod o brofion ymarferol ac asesiad arolygu. Mae'r cwrs presennol ynghyd â'r trydydd diwrnod newydd hwn wedi cael ei gydnabod gan City & Guilds ac mae bellach ar gael fel rhaglen hyfforddi achrededig.

O ran cynnwys y cwrs, bu newidiadau sylweddol yn y safonau trydan (yn enwedig BS 7671 a BS 7909) ac arferion gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda 2018 yn gweld nifer arall o newidiadau i'r ddwy safon. Mae mwy o ddealltwriaeth a defnydd o'r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch, gwybodaeth well am egwyddorion a chynnyrch diogelwch trydanol, a'r galw mwyaf ar systemau dros dro (a achoswyd gan offer modern) wedi arwain y diwydiant i ddatblygu'r cwrs hwn yn benodol ar gyfer y diwydiant. 

Background

This earlier Skillset certificate has been incredibly successful and key feedback was that it should include a practical element. This has been taken on board and it now comprises a third day of practical testing and inspection assessment. The existing course plus this new third day has been recognised by City and Guilds and is now available as an accredited training program.

In respect of the course content, there have been significant changes in the electrical standards (notably BS 7671 and BS 7909) and working practices in recent years, with 2018 seeing another raft of changes to both standards. Increased understanding and application of health and safety legislation, better knowledge of electrical safety principles and products and the greater demands placed on temporary systems (caused by modern equipment) has led to the industry developing this course specifically for the industry itself.


 

The original SCiTES certificate was developed following a request from a safety group comprising of the major broadcasters, BECTU, PACT, freelance electricians and lighting suppliers, and was the only industry recognised accreditation. To date there are no other training courses of this type that have such industry agreement and following feedback from candidates it’s been decided to add the third practical day, enabling it to be accredited by C&G.

The course should be considered as continuing professional development for those already working in the industry and is not an electrical qualification in its own right.

It is aimed at existing practitioners or those newly qualified by allied routes (such as 17th edition qualifications or electrical NVQ's), and will enable candidates to demonstrate an understanding of what is required to practice safely with temporary electrical systems using the recognised Standards BS 7671 and BS 7909.

Datblygwyd y dystysgrif SCiTES gwreiddiol yn dilyn cais gan grŵp diogelwch sy'n cynnwys y prif ddarlledwyr, BECTU, PACT, trydanwyr llawrydd a chyflenwyr goleuadau, a dyma'r unig achrediad cydnabyddedig y diwydiant. Hyd yma nid oes unrhyw gyrsiau hyfforddi eraill o'r math hwn â chytundeb diwydiant o'r fath ac yn dilyn adborth gan ymgeiswyr, penderfynwyd ychwanegu'r trydydd diwrnod ymarferol, i alluogi'r achrediad gan y C & G. 

Dylai'r cwrs gael ei ystyried yn ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac nid yw'n gymhwyster trydanol ynddo'i hun.

Fe'i hanelir at ymarferwyr presennol neu'r rhai sydd newydd gymhwyso gan lwybrau cysylltiedig (megis cymwysterau argraffiad 17eg neu NVQ's trydanol), a bydd yn galluogi ymgeiswyr i ddangos dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen i ymarfer yn ddiogel gyda systemau trydanol dros dro gan ddefnyddio'r Safonau cydnabyddus BS 7671 a BS 7909.

 

O dan y gyfraith iechyd a diogelwch, mae gan gyflogwyr ddyletswydd i sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am ddarparu amgylchedd gwaith sy'n ddiogel yn electronig ar eu rhan yn medru gwneud hynny'n gymwys ac yn effeithiol. Mae llawer o gyflogwyr (a arweinir gan y BBC) wedi gorfodi'r dystysgrif hon i'r rhai sy'n gyfrifol am systemau pŵer dros dro ar eu cynyrchiadau.

Mae'r cwrs hwn yn amlygu cyfrifoldebau cyfreithiol y rhai sy'n gweithio gyda phŵer ac yn defnyddio senarios cyffredin a sefyllfaoedd i esbonio peryglon cyffredin a sut y gellir defnyddio'r safonau cysylltiedig i liniaru'r risgiau.

Under health and safety law employers have a duty to ensure that those responsible for providing an electrically safe working environment on their behalf can do so competently and effectively. Many employers (spearheaded by the BBC) have enforced this certificate for those responsible for temporary power systems on their productions.

This course highlights the legal responsibilities of those working with power and uses ordinary scenarios and situation to explain common hazards and how the associated standards can be used to mitigate the risks.

Mae'r dystysgrif wreiddiol eisoes wedi'i rhedeg ledled y DU a hyd yma mae dros 1300 o bobl wedi derbyn yr hyfforddiant. Mae'r adborth wedi bod yn ardderchog; roedd 99% o'r ymgeiswyr yn ei fwynhau ac yn ei argymell i'w cydweithwyr.

The original certificate has already been run around the UK and to date over 1300 people have undergone the training. Feedback has been excellent; so far 99% of candidates enjoyed it and would recommend it to their colleagues.


Tiwtor

Mae James Eade, Peiriannydd Siartredig, wedi gweithio ar ddigwyddiadau byw dros y byd ac mae'n parhau i weithio yn y maes. 

Mae James yn cynrychioli nifer o gymdeithasau masnach ar bwyllgorau safonau Prydeinig gan gynnwys BS7909 a BS7671. 

Tutor  

James Eade, Chartered Engineer, has worked on live events around the world and continues to get his hands dirty on location.    

He represents a number of trade associations on British standards committees including BS7909 and BS7671.

 

 

Mae dau gwrs ar gael:

Y CWRS HWN: Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds tri diwrnod - NA7909- (3): Mae'r ddau ddiwrnod cyntaf yn cynnwys hyfforddiant yn y dosbarth gydag 11 o bapurau asesu byr dros y ddau ddiwrnod (yr un fath â'r hen dystysgrif Creative Skillset). Mae'r trydydd diwrnod yn fwy ymarferol ac mae'n cynnwys asesiad ysgrifenedig o sgiliau arolygu ac aseiniad profi ymarferol gan ddefnyddio offer a gyflenwir gan y Tiwtor. Mae'r tri diwrnod yn rhedeg o 9:30 i 17:30.

Fel arall, mae yna gwrs 1 diwrnod Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds - NA7909-(1): Os ydych chi eisoes wedi cwblhau'r cwrs Creative Skillset ac yn dal copi o'ch tystysgrif, dim ond yr asesiad ymarferol un dydd hwn sydd ei angen arnoch oherwydd mae'r dystysgrif Skillset sydd bodoli eisoes yn cyfri fel dysgu blaenorol achrededig. Cofrestrwch yma ar gyfer y cwrs hwn.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs, gweler gwefan BECTU. Cliciwch i lawrlwytho'r ddogfen cyfarwyddyd.

There are two courses available:

THIS COURSE: Three-day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems - NA7909-(3): The first two days comprise class-based training with 11 short assessment papers over the two days (the same as the old Creative Skillset certificate). The third day is more practical and includes a written assessment of inspection skills and a practical testing assignment using equipment supplied by the Tutor. All three days run from 9:30 to 17:30.

Alternatively, there is a single day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems - NA7909-(1): If you have already completed the Creative Skillset course and hold a copy of your certificate, you only need do this practical one-day assessment as the existing Skillset certificate counts as accredited prior learning. Book here for this course.

For more information about the course, please see the BECTU Website. Click to download the briefing document.

 


Rhowch wybod i ni yn gyfrinachol os oes arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol (e.e. ar gyfer y profion ysgrifennu).

Please let us know in confidence if you require any additional support (e.g. for the writing tests).

  

Do you have questions about NA7909-(3)Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds 3 diwrnod3 day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems? Contact BECTU

Save This Event

Event Saved

When & Where


Room GF52
BBC Roath Lock Drama Village
CF10 4GA Cardiff Bay
United Kingdom

Tuesday, 27 February 2018 at 09:30 - Thursday, 1 March 2018 at 17:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

BECTU

BECTU sector o Prospect yw undeb y cyfryngau ac adloniant.

Mae'r sectorau a gwmpesir yn cynnwys darlledu, ffilm, cynhyrchu annibynnol, theatr a'r celfyddydau, hamdden a chyfryngau digidol.

Am fwy o wybodaeth am BECTU a'r gwasanaethau ewch i www.bectu.org.uk

-----------------------------------------------

BECTU a sector of Prospect is the UK's media and entertainment trade union.

Sectors covered include broadcasting, film, independent production, theatre and the arts, leisure and digital media.

For further information on BECTU and its services visit www.bectu.org.uk

 

  Contact the Organiser
NA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds 3 diwrnod
3 day City & Guilds Accredited Temporary Electrical Systems
Things to do in Cardiff Bay Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.