Narrative in Stitch
   Stori Mewn Pwyth


Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

Participants will create a small piece of work that will be mounted onto a large luggage tag. Each individual tag will then be displayed as an instillation piece creating a visual story. Practical skills will include design, fabric cutting, machine stitching, free stitch, fabric manipulation. This workshop is easily adaptable to different age groups and ability levels.

Cross curricular links:

  • Maths and problem solving: the tags will be of a specific size so all resources gathered must be considered suitable by the use of a tape or ruler for the tag. Also the question of how fabric react under stress and why? Can this be used to our advantage?
  • Sustainability and environment: all resources can be from a recycled source and this will be actively encouraged.
  • The written word: Text will be used within the work to create a story linked to a particular part of the curriculum such as poetry, literature or the environment.
  • Science: material structures will be altered by the addition of simple elements. Heat can change the structure of fabrics and oil can alter the structure of paper.


Who Should Attend?

Teachers who want to enhance their hand making skills so that they can offer their students quality making projects.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

Facilitator

The Makers Guild in Wales has a wealth of expertise and resources through its guild membership. It has a track record of providing teachers in primary and secondary education with support in delivering making project to pupilsTrosolwg

Bydd cyfranogwyr y creu darn bach o waith a gaiff ei fowntio ar label teithio mawr. Yna caiff pob label unigol ei arddangos fel darn gosodiad gan greu stori weledol. Bydd sgiliau ymarferol yn cynnwys dylunio, torri ffabrig, pwytho peiriant, pwytho rhydd, trin ffabrig. Mae’r gweithdy hwn yn hawdd i’w addasu ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a gallu.


Cysylltiadau trawsgwricwlaidd:

  • Mathemateg a datrys problemau: bydd y labeli o faint penodol fel bod pob adnodd a gesglir yn gorfod cael ei ystyried yn addas drwy ddefnyddio tâp neu bren mesur ar gyfer y label. Hefyd y cwestiwn o sut mae ffabrig yn adweithio o dan bwysau a pham? A ellir defnyddio hyn er mantais i ni?
  • Cynaliadwyedd a’r amgylchedd: gall pob adnodd fod o ffynhonnell a ailgylchwyd a chaiff hyn ei annog yn gryf.
  • Y gair ysgrifenedig: Caiff testun ei ddefnyddio o fewn y gwaith i greu stori wedi’i chysylltu wrth ran arbennig o’r cwricwlwm megis barddoniaeth, llenyddiaeth neu’r amgylchedd.
  • Gwyddoniaeth: caiff strwythurau deunyddiau eu newid drwy ychwanegu elfennau syml. Gall gwres newid strwythur ffabrigau a gall olew newid strwythur papur.


Pwy ddylai fynychu?

Athrawon sydd am wella eu sgiliau gwneud â llaw fel y gallant gynnig prosiectau gwneud o ansawdd i’w myfyrwyr.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae gan Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru gyfoeth o arbenigedd ac adnoddau drwy ei aelodaeth. Mae ganddo hanes da o ddarparu cefnogaeth i athrawon mewn addysg gynradd ac uwchradd er mwyn cyflwyno prosiect gwneud i ddisgyblion.


Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved