Free

NAS Contact Good Practice Guide/implications for practice SEW

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Online live interactive webinars| Gweminarau rhyngweithiol byw ar-lein. South East Adoption Service/Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

About this Event

Research and practice acknowledges that there are key development needs for children who have been separated from their birth families:

  • To build a relationship and establish a secure attachment with their adoptive parents
  • To resolve feelings of separation, loss and rejection
  • To form a coherent sense of self and a clear identity

Good quality contact plays a critical role in all the above.

As practitioners, we often think of the risks of having too much contact but less about the risks of not having contact or of poor quality contact that fails to take account of the child’s needs.

The Contact Good Practice Guide looks to promote good practice by looking at each child as a unique individual with a focus on the child’s well being throughout their life. Any contact discussed and promoted in the guide is based upon the presumption that it is agreed, supported and reviewed to ensure it is always in the child’s best interests.

This event will examine the key messages from the Contact Good Practice Guide and, using a detailed case study, look at the implications for practice from both a multi disciplinary and single discipline perspective. We will be sharing examples of what works well and any specific challenges that need to be addressed.

Facilitators: Sarah Coldrick & Helen Hawksworth, AFA Cymru

Please complete the registration form below; you will then be sent a link to attend this event.

There is no charge to attend this event

(These webinars will be recorded for further dissemination)

Mae ymchwil ac ymarfer yn cydnabod bod yna anghenion datblygu allweddol ar gyfer plant sydd wedi'u gwahanu oddi wrth eu teuluoedd biolegol:

  • Meithrin perthynas a sefydlu ymlyniad diogel gyda'u rhieni mabwysiedig
  • Datrys teimladau o wahanu, colli a gwrthod
  • Ffurfio ymdeimlad cydlynol o hunan a hunaniaeth glir

Mae cyswllt o ansawdd da yn chwarae rhan holl bwysig yn yr uchod i gyd.

Fel ymarferwyr, rydym yn aml yn meddwl am y risgiau o gael gormod o gyswllt, ond llai am y risgiau o beidio â chael cyswllt neu gyswllt o ansawdd gwael sy'n methu ag ystyried anghenion y plentyn.

Mae’r canllaw hwn eisiau hyrwyddo arferion da drwy edrych ar bob plentyn fel unigolyn unigryw. Mae angen i’r ffocws fod ar les y plentyn drwy gydol ei fywyd ac mae unrhyw gysylltiad a drafodir ac a hyrwyddir yn y canllaw yn seiliedig ar y dybiaeth bod cysylltiad yn cael ei gytuno, ei gefnogi a’i adolygu i sicrhau ei fod bob amser er budd y plentyn.

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio negeseuon allweddol y Canllaw Arferion Da Cyswllt, gan ddefnyddio astudiaeth achos manwl, yn edrych ar y goblygiadau ar gyfer ymarfer o safbwynt amlddisgyblaethol ac un ddisgyblaeth. Byddwn yn rhannu enghreifftiau o'r hyn sy'n gweithio'n dda ac unrhyw heriau penodol y mae angen mynd i'r afael â hwy.

Hyrwyddwyr: Sarah Coldrick a Helen Hawksworth, AFA Cymru

Os gwelwch yn dda cwblhewch y Ffurflen gofrestru isod; ac yna mi fyddwch yn derbyn linc i fynychu y digwyddiad.

Ni fydd tâl i fynychu y digwyddiad .

(Bydd y gweminarau hyn yn cael eu recordio i'w lledaenu ymhellach)

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved