Free

NAS Working with Birth Parents / Gweithio gyda Rhieni Biolegol

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Online live interactive webinars | Gweminarau rhyngweithiol byw ar-lein - Western Bay Adoption Service / Gwasanaeth Mabwysuadu Bae'r Gorllew

About this Event

We know that birth parents are all too often living with the consequences of the same childhood trauma recognised by adoptive parents in their children, but without access to safety, support and security. Poverty, parental learning disability and poor mental health, and birth parents who were themselves care leavers are some of the key factors associated with a child’s removal from birth family.

The principles and good practice enshrined in this guide confirm the enormous and enduring benefit of early, targeted and ongoing support for birth parents and their family and most critically for their children. These principles are applicable when working with all significant birth family members, including siblings, who are often separated as a result of adoption.

This event will examine the key messages from the Working with Birth Parents Good Practice Guide and, using a detailed case study, look at the implications for practice from both a multi disciplinary and single discipline perspective. We will be sharing examples of what works well and any specific challenges that need to be addressed.

Facilitators: Sarah Coldrick & Helen Hawksworth, AFA Cymru

Please complete the registration form below; you will then be sent a link to attend this event.

There is no charge to attend this event

(These webinars will be recorded for further dissemination)

Gwyddom fod llawer o rieni biolegol, yn rhy aml o lawer, yn byw gyda chanlyniadau’r un trawma yn eu plentyndod a gydnabyddir gan rieni mabwysiadol yn eu plant, ond heb fynediad at ddiogelwch a chymorth. Tlodi, anhawster dysgu’r rhieni ac iechyd meddwl gwael, ochr yn ochr â rhieni biolegol, sydd eu hunain wedi gadael gofal yw rhai o’r ffactorau allweddol sy’n gysylltiedig â symud plentyn o’i deulu biolegol.

Mae’r egwyddorion a’r arfer da sydd wedi’u hymgorffori yn y canllaw hwn yn cadarnhau’r budd enfawr a pharhaus a geir yn sgil cymorth cynnar, wedi’i dargedu a chefnogaeth barhaol i rieni biolegol a’u teulu ac yn fwy hanfodol fyth i’w plant. Mae’r egwyddorion hyn yn berthnasol wrth weithio gyda holl aelodau arwyddocaol y teulu biolegol, gan gynnwys brodyr a chwiorydd, sydd yn aml yn cael eu gwahanu yn dilyn mabwysiadu.

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio negeseuon allweddol y Canllaw Arferion Da Gweithio gyda Rhieni Biolegol, gan ddefnyddio astudiaeth achos manwl, yn edrych ar y goblygiadau ar gyfer ymarfer o safbwynt amlddisgyblaethol ac un ddisgyblaeth. Byddwn yn rhannu enghreifftiau o'r hyn sy'n gweithio'n dda ac unrhyw heriau penodol y mae angen mynd i'r afael â hwy.

Hyrwyddwyr: Sarah Coldrick a Helen Hawksworth, AFA Cymru

Os gwelwch yn dda cwblhewch y Ffurflen gofrestru isod; ac yna mi fyddwch yn derbyn linc i fynychu y digwyddiad.

Ni fydd tâl i fynychu y digwyddiad

(bydd y gweminarau hyn yn cael eu recordio i'w lledaenu ymhellach)

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved