Natural Dyes	Llifynnau Naturiol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

This popular workshop will explore how plant material can be used to create incredible colours and patterns on different fabrics. This activity will show teachers how to prepare and use organic plant matter with their pupils - an exciting project that has the potential for many cross curricular links and gathering of materials such as flowers, leaves, bark, berries. Skills covered will include dye preparation, overlaying, folding, bundling, wrapping, exploring the effect of dye on natural and synthetic fibres.

Cross curricular links:

  • Science - the properties of plants, berries etc for creating colour dyes. Effects of heat and pressure on materials. Rust - properties of iron and how rust colours fabrics. Combining colours, exploring how colours appear next to one another.
  • New terminology linked to the dyeing of fabrics eg. heat transfer, dye bath, Shibori 

  • Numeracy - weights, measurements, proportions/ratio.
  • 

Historical and contemporary applications of natural dyes - in industry, by craftsmen, in different cultures across the world.

Who Should Attend?

Teachers who want to enhance their hand making skills so that they can offer their students quality making projects.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


Facilitator

The Makers Guild in Wales has a wealth of expertise and resources through its guild membership. It has a track record of providing teachers in primary and secondary education with support in delivering making project to pupilsTrosolwg

Bydd y gweithdy poblogaidd hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio deunydd planhigion i greu lliwiau a phatrymau anhygoel ar wahanol ffabrigau. Bydd y gweithgaredd hwn yn dangos i athrawon sut i baratoi a defnyddio deunydd planhigion organig gyda’u disgyblion - prosiect cyffrous sydd â’r posibiliadau ar gyfer llawer o gysylltiadau trawsgwricwlaidd a chasglu deunyddiau megis blodau, dail, rhisgl, aeron. Bydd y sgiliau a gwmpesir yn cynnwys paratoi llifyn, troshaenu, plygu, bwndelu, lapio, archwilio effaith llifyn ar ffabrigau naturiol a synthetig.

Cysylltiadau trawsgwricwlaidd:

  • Gwyddoniaeth – priodweddau planhigion, aeron ac ati ar gyfer creu llifynnau lliw. Effaith gwres a phwysau ar ddeunyddiau.
  • Rhwd – priodweddau haearn a sut mae rhwd yn lliwio ffabrigau.
  • Cyfuno lliwiau, archwilio sut y mae lliwiau yn edrych nesaf at ei gilydd
Terminoleg newydd cysylltiedig â lliwio ffabrigau e.e. trosglwyddo gwres, baddon lliwio, Shibori 

  • Rhifedd – pwysau, mesurau, cyfraneddau /cymhareb. 

  • Defnydd hanesyddol a chyfoes llifynnau naturiol – mewn diwydiant, gan grefftwyr, mewn gwahanol ddiwylliannau ledled y byd. 
Pwy ddylai fynychu?

Athrawon sydd am wella eu sgiliau gwneud â llaw fel y gallant gynnig prosiectau gwneud o ansawdd i’w myfyrwyr.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.


Hwylusydd

Mae gan Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru gyfoeth o arbenigedd ac adnoddau drwy ei aelodaeth. Mae ganddo hanes da o ddarparu cefnogaeth i athrawon mewn addysg gynradd ac uwchradd er mwyn cyflwyno prosiect gwneud i ddisgyblion.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved