Free

Navigation Skills, Level 2 - Conwy

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking onto the course. We look forward to seeing you there.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas y Brenin

Near Capel Cyrig

Conwy

LL24 0ET

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking onto the course. We look forward to seeing you there.
Event description

Description

Are you interested in improving your basic Navigation Skills?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

Course outline

Plan and travel across country routes off handrail features in the hills.

You will cover:-

  • Application of compass work, contour interpretation and strategies

  • Using quick bearings to travel across country, how to aim and maintain an accurate bearing with a compass on the map for short distances across country to linear features

  • Aiming off and linking handrails

  • Quick bearings from the ground to the map using a linear feature to relocate

  • Introduction to fine bearings

  • Relocation strategies, using map setting, bearings along line features and slope aspect

  • Recognising detailed contour features, knolls and re-entrants etc. on a range of map scales, OS and 1:40,000

  • Route planning strategies

Attendees

This training is open to all but ideally you will have previously attended the Level 1 course (basic map reading skills) or you will have a reasonable knowledge of basic navigation. Please note that this is a skills session only and not a certified qualification.

Logistics

The course will start at 9.00am and will end at 4.30pm..

Tea and coffee will be available. You are requested to bring your own lunch.

Please bring along a compass and a weatherproof 1:25,000 map of the area around the venue. Also, please bring along a 1:50,000 map of the area.

Most of the day will be outdoors, so please come suitably prepared.

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is ample parking at the venue. Please check for public transport.

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please ocntact the team on cerddwyr@ramblers.org.uk

Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact cerddwyr@ramblers.org.uk for support.


CYMRAEG

Sgiliau Mordwyo, Lefel 2

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella'ch Sgiliau Mordwyo sylfaenol?

Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan y Cerddwyr, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.

Amlinelliad y cwrs

Cynllunio a theithio ar draws llwybrau gwledig oddi ar nodweddion canllaw yn y bryniau.

Byddwch yn ymdrin â: -

• Cymhwyso gwaith cwmpawd, dehongli cyfuchlin a strategaethau

• Gan ddefnyddio cyfeiriannau cyflym i deithio ledled y wlad, sut i anelu a chynnal cyfeirnod cywir gyda chwmpawd ar y map ar gyfer pellteroedd byr ar draws gwlad i nodweddion llinellol

• Anelu a chysylltu rheiliau llaw

• Berynnau cyflym o'r ddaear i'r map gan ddefnyddio nodwedd linellol i adleoli

• Cyflwyniad i gyfeiriadau cain

• Strategaethau adleoli, gan ddefnyddio gosod mapiau, berynnau ar hyd nodweddion llinell ac agwedd llethr

• Cydnabod nodweddion cyfuchlin manwl, bryniau ac ail-fynediad ac ati ar ystod o raddfeydd map, OS ac 1: 40,000

• Strategaethau cynllunio llwybr

Mynychwyr

Mae'r hyfforddiant hwn yn agored i bawb ond yn ddelfrydol byddwch wedi mynychu'r cwrs Lefel 1 o'r blaen (sgiliau darllen mapiau sylfaenol) neu bydd gennych wybodaeth resymol o fordwyo sylfaenol. Sylwch mai sesiwn sgiliau yn unig yw hon ac nid cymhwyster ardystiedig.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 9.00am a bydd yn gorffen am 4.30pm.

Bydd te a choffi ar gael. Gofynnir i chi ddod â'ch cinio eich hun.

Dewch â chwmpawd a map gwrth-dywydd 1:25,000 o'r ardal o amgylch y lleoliad. Hefyd, dewch â map 1:50,000 o'r ardal.

Bydd y rhan fwyaf o'r dydd yn yr awyr agored, felly dewch wedi eich paratoi’n briodol.

Cwestiynau Cyffredinol

Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?

Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@ramblers.org.uk

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk i gael cefnogaeth

Share with friends

Date and Time

Location

Plas y Brenin

Near Capel Cyrig

Conwy

LL24 0ET

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved