Free

Navigation Skills, Level 3 - Conwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas y Brenin

Near Capel Cyrig

Conwy

LL24 0ET

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Are you interested in improving your Navigational Skills to help you plan and travel across mountains in winter or difficult summer conditions with the application and practice of advanced skills for a harsh environment?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

Course outline

Plan and travel across the mountains in winter or difficult summer conditions. Application and practice of advanced skills for a harsh environment.

Content:

  • Navigating with landform features only

  • Poor visibility strategies for hazard avoidance

  • Use of altimeters and combinations of altimeters and compass

  • Measuring slope angles

  • Following bearings in winter poor visibility, using other members of the team to help

  • Search tactics for finding small features in winter poor visibility

  • Practice of relocation skills, including phone mapping and gps

  • Selecting the right mix of skills and strategies for economic and efficient navigation including relocation in the UK mountains in all conditions

Attendees

This course is only suitable for the most experienced walk leaders. Ideally you will have previously attended the level 2 Navigation course and have winter or poor weather mountain experience.

Logistics

The course will start at 9.00am and will end at 4.30pm.

Tea and coffee will be available.

Please bring along a compass and a weatherproof 1:25,000 map of the area around the venue. Also, please bring along a 1:50,000 map of the area.

Most of the day will be outdoors, so please come suitably prepared.


FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is ample parking at the venue. Please check for public transport.

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please ocntact the team on cerddwyr@ramblers.org.uk

Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact cerddwyr@ramblers.org.uk for support.


CYMRAEG

Sgiliau Mordwyo, Lefel 3

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella'ch Sgiliau Mordwyo i'ch helpu chi i gynllunio a theithio ar draws mynyddoedd yn y gaeaf neu yn ystod yr haf mewn amodau anodd gyda chymhwyso ac ymarfer sgiliau uwch ar gyfer amgylchedd anodd?

Os felly, dewch i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan y Cerddwyr, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.

Amlinelliad y cwrs

Cynllunio a theithio ar draws y mynyddoedd yn y gaeaf neu yn ystod yr haf anodd. Cymhwyso ac ymarfer sgiliau uwch ar gyfer amgylchedd garw.

Cynnwys:

• Mordwyo gyda nodweddion tirffurf yn unig

• Strategaethau gwelededd gwael ar gyfer osgoi peryglon

• Defnyddio altimetrau a chyfuniadau o altimetrau a chwmpawd

• Mesur onglau llethr

• Yn dilyn cyfeiriadau yn y gaeaf mewn amodau gwelededd gwael, gan ddefnyddio aelodau eraill o'r tîm i helpu

• Tactegau chwilio i ddod o hyd i nodweddion bach yn y gaeaf

• Ymarfer sgiliau adleoli, gan gynnwys mapio ffôn a gps

• Dewis y gymysgedd gywir o sgiliau a strategaethau ar gyfer mordwyo effeithlon gan gynnwys adleoli ym mynyddoedd y DU ym mhob cyflwr

Mynychwyr

Mae'r cwrs hwn yn addas yn unig ar gyfer yr arweinwyr cerdded mwyaf profiadol. Yn ddelfrydol, byddwch wedi mynychu'r cwrs Llywio lefel 2 o'r blaen a chael profiad mynyddig neu dywydd gwael.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 9.00am a bydd yn gorffen am 4.30pm.

Bydd te a choffi ar gael.

Dewch â chwmpawd a map gwrth-dywydd 1:25,000 o'r ardal o amgylch y lleoliad. Hefyd, dewch â map 1:50,000 o'r ardal.

Bydd y rhan fwyaf o'r dydd yn yr awyr agored, felly dewch yn barod am hyn.


Cwestiynau Cyffredinol

Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?

Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@ramblers.org.uk

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk i gael cefnogaeth

Share with friends

Date and Time

Location

Plas y Brenin

Near Capel Cyrig

Conwy

LL24 0ET

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved