Free

Networking for Innovation–Future design & construction of housing in Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rhwydweithio Arloesedd - Edrych ar y dylunio ac adeiladu tai yn y dyfodol yng Nghymru

Networking for Innovation – Looking at the future design and construction of housing in Wales

DIGWYDDIAD DDIWEDDARAF: Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn bresennol yn y digwyddiad @ 2yp, i siarad ag arddangoswyr a chynrychiolwyr.

EVENT UPDATE: The Cabinet Secretary for Communities & Children will attend the event @ 2pm, to speak with exhibitors and delegates.

Yn gynharach eleni, llofnododd Llywodraeth Cymru ddau gytundeb sy’n torri tir newydd, gyda chymdeithasau masnach y diwydiant a’r cyrff swyddogol sy’n cynrychioli tai a chynghorau yng Nghymru, gan ymrwymo i weithio gyda nhw i helpu i roi hwb i’r cyflenwad tai cymdeithasol yng Nghymru ac i helpu i gyflawni targed Llywodraeth Cymru o ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy. Mae’r gwaith hwn yn cael ei atgyfnerthu gan Gronfa Datblygu Eiddo Cymru, y Rhaglen Tai Arloesol a deddfwriaeth megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae arloesi, ôl-osod, cynaliadwyedd a dulliau adeiladu modern yn rhan allweddol o’r targed o 20,000, i gefnogi’r bwriad i ostwng neu ddileu biliau tanwydd i bobl Cymru. Yn ogystal, bydd yn helpu i roi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru am y mathau o gartrefi y dylai eu cefnogi yn y dyfodol.

Rydym yn cydnabod ar draws pob sector a ledled y gadwyn gyflenwi bod yna awydd i gyflwyno’r arloesedd hwn i Gymru ac i gefnogi ein hamcanion. O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru’n cynnal digwyddiad rhwydweithio ar 21 Medi yng Ngwesty’r Marriott, Caerdydd rhwng 10am a 4pm i hyrwyddo twf y modelau hyn, gyda’r nod o ddod â’r sector cyhoeddus a phreifat ynghyd i gyfarfod â chyflenwyr sy’n cynnig atebion arloesol a phartneriaethau datblygu posibl.

Cyn y digwyddiad, bydd arddangoswr a llawlyfr cynrychiolydd ar gael er mwyn helpu i ddeall a fydd yn mynychu i ateb eich amcanion ac i drefnu apwyntiadau. Bydd mannau cyfarfod gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod preifat ar gael ar y diwrnod ac ar gyfer cyn-archebu.

Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy cyn-gofrestru yn unig, ac yn gyfyngedig i ddim mwy na 2 o gynrychiolwyr o bob cwmni / sefydliad.

Gallech gofrestru erbyn eich slot amser os gwelwch yn dda:-

10yb – 12hanner dydd

11yb – 1yp

12hanner dydd – 2yp

1yp – 3yp

Noder y dudalen hon ar gyfer y cynrychiolwyr yn unig. Os oes gennych gynnyrch sy'n arloesol ac yn cyflawni amcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a oes gennych ddiddordeb mewn arddangos, os gwelwch yn dda cliciwch yma i ofyn am gais.


The Welsh Government earlier this year signed two ground-breaking Pacts, with industry trade associations and the official bodies representing housing and councils in Wales, committing to work together to help boost the supply of market housing in Wales and to help deliver the Welsh Government’s 20,000 affordable housing target. This is reinforced by programmes such as The Wales Property Development Fund, The Innovative Housing Programme and legislation such as The Wellbeing of Future Generations Act.

Innovation, retrofit, sustainability and modern methods of construction are key to the 20,000 target, to support the reduction or elimination of fuel bills for residents in Wales. In addition it will help to inform the Welsh Government about the type of homes it should support in the future.

We recognise across all sectors and throughout the supply chain there is an appetite to bring this innovation to Wales, and support our objectives. As a result, the Welsh Government is holding a networking event on 21st September, at The Cardiff Marriott from 10am – 3pm to promote the growth of these models, with the aim of bringing together the public and private sector to meet with suppliers offering innovative solutions and potential development partnerships.

Prior to the event an exhibitor and delegate manual will be provided to assist in understanding who will be attending to suit your objectives and to arrange appointments. Meeting spaces including private meeting rooms will be available on the day and for pre-booking.

Attendance at the event will be by pre-registration only, and limited to no more than 2 delegates per company / organisation. Could you please register against your preferred time slot: -

10am – 12noon

11am – 1pm

12noon – 2pm

1pm – 3pm

Please note this page is for delegates only. If you have a product that is innovative and delivers the social, economic and environmental objectives and you are interested in exhibiting, please click here to request an application form.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved