Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

NEW for 2018 - imPRove training: Business growth and sales planning

CIPR Cymru Wales

Thursday, September 13, 2018 at 9:30 AM (BST)

NEW for 2018 - imPRove training: Business growth and...

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee VAT Quantity
CIPR Members
This ticket is for members of the CIPR only. You will be required to give your membership number when booking. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
11 Tickets Sep 12, 2018 £125.00 £0.00 £25.00
Non Member
This ticket is available to all delegates who are not members of CIPR. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
11 Tickets Sep 12, 2018 £195.00 £0.00 £39.00

Share NEW for 2018 - imPRove training: Business growth and sales planning

Event Details

Practical and cost-effective training for PR practitioners in Wales 

Business growth and sales planning

Workshop aim

PR and the agency world in general is a very competitive industry and winning new business can be tough. 

 • Do you have new business plans in place to achieve growth targets? 
 • Do your staff have awareness about the importance of business development and have the skills required to help identify and find new business for the company? 

This interactive workshop will enable you to create a more strategic approach to finding and winning new business, whether through finding new clients or generating additional revenue from existing clients. 

Who should attend?

This workshop is open to management, senior account directors responsible for development of the business. 

 

What to expect?

 • Reviewing business goals and objectives
 • Building the sales pipeline, including alignment of sales and marketing to generate new business and generating additional revenue from existing clients
 • Development of a 'sales focused' business, including creating sales management techniques and metrics
 • Marketing to develop sales leads, including defining your USPs and development of your persuasive elevator pitch

Workshop outcomes

 • Understand the significance of weaving business development into all areas of the company. 
 • An initial Business Development strategy framework and plan.

Joanna Sadie has 20 years of sales, sales training and recruitment experience. Her career started in b2b media sales before she moved to the fast paced world of newspaper sales and ran a team at The Independent. After having twins she started Leapfrog consultancy. Joanna has recruited, trained and coached sales people from many different industries including Media, Finance & Accountancy, and has focused most recently on in-house consultancy and training for companies in the competitive world of promotional merchandise.

This course carries 10 CIPR CPD points

 _________________________________

Hyfforddiant ymarferol a chost effeithiol ar gyfer ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru  

Twf busnes a chynllunio gwerthiant 

Nod y gweithdy

Mae cysylltiadau cyhoeddus a’r byd asiantaeth yn gyffredinol yn ddiwydiant cystadleuol iawn a gall ennill busnes newydd fod yn anodd.  

 • A oes gennych chi gynlluniau busnes newydd ar waith i gyflawni targedau twf? 
 • A yw eich staff yn ymwybodol o bwysigrwydd datblygu busnes ac a oes ganddynt y sgiliau sydd eu hangen i helpu adnabod a dod o hyd i fusnes newydd ar gyfer y cwmni? 

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn eich galluogi i greu dull mwy strategol o ennill a dod o hyd i fusnes newydd, p’un a yw hynny trwy ddod o hyd i gleientiaid newydd neu drwy gynhyrchu refeniw ychwanegol o gleientiaid presennol.  

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r gweithdy hwn yn agored i reolwyr, uwch gyfarwyddwyr cyfrifon sy’n gyfrifol am ddatblygu’r busnes. 

Beth i’w ddisgwyl?

 • Adolygu nodau ac amcanion busnes
 • Adeiladu’r llif gwerthiant, gan gynnwys alinio gwerthiannau a marchnata i gynhyrchu busnes newydd a chynhyrchu refeniw ychwanegol o gleientiaid presennol
 • Datblygu busnes ‘sy’n canolbwyntio ar werthiant’, gan gynnwys creu technegau rheoli gwerthiant a metrigau
 • Marchnata i ddatblygu ffyrdd o achub y blaen o safbwynt gwerthiant, gan gynnwys diffinio eich pwyntiau gwerthu unigryw a datblygu eich cyflwyniad cryno perswadiol

Canlyniadau’r gweithdy

 • Deall arwyddocâd gwau datblygu busnes yn holl feysydd eraill y cwmni. 
 • Fframwaith a chynllun strategaeth Datblygu Busnes cychwynnol.

Mae gan Joanna Sadie 20 mlynedd o brofiad ym maes gwerthu, hyfforddiant gwerthu a recriwtio. Dechreuodd ei gyrfa yn B2b Media Sales cyn iddi symud i fyd cyflym gwerthiant papur newydd a bu’n rhedeg tîm yn The Independent. Ar ôl cael gefeilliaid, dechreuodd Leapfrog Consultancy. Mae Joanna wedi recriwtio, hyfforddi a dysgu pobl ym maes gwerthu o lawer o ddiwydiannau gwahanol, gan gynnwys y Cyfryngau, Cyllid a Chyfrifyddiaeth, ac mae wedi canolbwyntio’n fwyaf diweddar ar ymgynghoriaeth a hyfforddiant mewnol ar gyfer cwmnïau ym myd cystadleuol nwyddau hyrwyddo.

 

Mae’r cwrs hwn yn werth 10 o bwyntiau DPP CIPR


Have questions about NEW for 2018 - imPRove training: Business growth and sales planning? Contact CIPR Cymru Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff University


United Kingdom

Thursday, September 13, 2018 at 9:30 AM (BST)


  Add to my calendar

Organizer

CIPR Cymru Wales

The CIPR (Chartered Institute of Public Relations) Cymru Wales is for professional communicators. Our members work across business, industry, PR consultancies and in government, education, health and other public bodies.

The CIPR is UK-wide and offers training and development leading to professional qualifications that are increasingly demanded by employers. We also strive to ensure high standards of professionalism and conduct among our members.

A committee of Welsh PR professionals looks after the interests of CIPR members in Wales - organising annual and monthly events; arranging and communicating training and career development opportunities in Wales; providing a voice for the profession in Wales; communicating national CIPR information to the Welsh membership; and working in partnership with Welsh universities on a number of fronts.

  Contact the Organizer

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.