Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

NEW for 2018 - imPRove training: Writing for impact and creativity

CIPR Cymru Wales

Wednesday, November 14, 2018 at 9:30 AM (GMT)

NEW for 2018 - imPRove training: Writing for impact...

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee VAT Quantity
CIPR Members
This ticket is for members of the CIPR only. You will be required to give your membership number when booking. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
11 Tickets Nov 13, 2018 £145.00 £0.00 £29.00
Non Member
This ticket is available to all delegates who are not members of CIPR. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
11 Tickets Nov 13, 2018 £195.00 £0.00 £39.00

Share NEW for 2018 - imPRove training: Writing for impact and creativity

Event Details

Practical and cost-effective training for PR practitioners in Wales 

Workshop aim

This workshop will help you to tap into your creativity and incorporate it into everyday writing tasks as well as more creatively-centred ones. It will offer advice and techniques on how to overcome writer's block, procrastination and approach writing in a more structured and effective way.

Who should attend?
Anyone writing for a wide range of communication mediums, including online and social media platforms. Highly suitable for beginners and a shot in the arm for more experienced writers.

What to expect

 • practical exercises and writing workouts and brainstorms
 • maximum participation, group/partner input and interaction
 • an own-choice project to put your new writing techniques into immediate action
 • insight from a coach who has written a range of non-fiction, scripts, fiction and business articles

Workshop objectives
Participation in the course will provide you with the knowledge to:

 • produce creative, compelling copy that engages your readers
 • write more fluently on any topic, for any purpose
 • boost your confidence in your own creative ability
 • find fresh new approaches to well- worn topics
 • write faster and more fluently
 • be organised and efficient in the writing process
 • plan your work and structure your piece
 • banish 'writer's block' for ever.

 

Note: Delegates are advised to bring laptops/tablets with them on the day and a current/up-and-coming piece of writing

Dannie-Lu Carr is a Personal Impact, Communications and Creativity specialist consultant and coach, providing one to one sessions, group workshops and speaking engagements all over the world with a wide range of organisations and individuals. She is a passionate, driven person who believes strongly in individuals working from their own confidence, skills and authentic powerful places. It gets big results in terms of team cohesion and effectiveness as well as a strong sense of personal autonomy.

Dannie is a “no BS”, direct, warm and approachable professional who is particularly strong at thinking on her feet and pushing for people to get beyond their perceived upper limit, both personally and professionally. She excels in tailoring work for professionals who are challenged by the pressures and limitations of the reality of day to day. Dannie keeps things practical, interactive, upbeat and supportive. Her communications are clear, concise and tangible.

Clients include: Publicismedia Group, Girl Effect, Signature, NHS, Sainsburys, Ballou PR, CIPR, Magenta, Langmead & Baker, ASK Europe, Johnson & Johnson and M&C Saatchi.

In an earlier life, Dannie trained and worked as a stage actor and is now a well-recognised practitioner in The Meisner Technique, working with performers around the globe. She set up The Hypercycle in 2014, in order to change the perception and application of the creative process. In 2015, followed her TEDx talk, “The Inconvenient Truth for Culture”.

In 2012, Dannie wrote the book Brilliant Assertiveness and in 2016, was a key contributor to the Psychologies Magazine book, Real Ambition: Quit Dreaming and Create Success Your Own Way. She has written two film scripts (one produced, one in development) and is also working on her first novel. 

This course carries 10 CIPR CPD points

________________________________________

 Ysgrifennu ar gyfer Creadigrwydd ac Effaith

 

Nod y gweithdy

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i fod yn greadigol ac ymgorffori’r creadigrwydd hwn yn eich tasgau ysgrifennu bob dydd, yn ogystal â thasgau lle mae gofyn i chi fod yn greadigol. Bydd yn cynnig cyngor a thechnegau ar gyfer goresgyn adegau pan nad yw’r awen yn eich taro, osgoi gohirio tasgau ac ysgrifennu mewn ffordd fwy strwythuredig ac effeithiol.

Pwy ddylai fynychu?
Unrhyw un sy’n ysgrifennu ar gyfer ystod eang o ffyrdd o gyfathrebu, gan gynnwys llwyfannau ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n addas iawn i ddechreuwyr, ac yn gallu rhoi hwb i awduron mwy profiadol.

Beth i’w ddisgwyl

 • ymarferion ymarferol a ffyrdd o ystwytho eich ysgrifennu a meddwl am syniadau
 • sesiwn ryngweithiol iawn, gyda gwaith mewn grwpiau/parau
 • prosiect o’ch dewis chi er mwyn rhoi eich technegau ysgrifennu newydd ar waith yn syth
 • mewnwelediad gan hyfforddwr sydd wedi ysgrifennu ystod o waith ffeithiol, sgriptiau, ffuglen ac erthyglau busnes 

Amcanion y gweithdy
Bydd cymryd rhan yn y cwrs yn darparu’r wybodaeth ganlynol er mwyn eich galluogi i:

 • ysgrifennu copi creadigol a chymhellol sy’n dal sylw’r darllenwyr
 • ysgrifennu’n fwy rhugl ar unrhyw bwnc, at unrhyw ddiben
 • rhoi hwb i’ch hyder yn eich gallu creadigol eich hun
 • dod o hyd i ddulliau newydd o ysgrifennu am bynciau sy’n codi’n aml
 • ysgrifennu’n gynt ac yn fwy rhugl
 • bod yn drefnus ac yn effeithlon yn y broses ysgrifennu
 • cynllunio eich gwaith a strwythuro eich darn
 • sicrhau nad yw’r awen yn diflannu byth eto. 

 

Sylwer: Dylai’r mynychwyr ddod â gliniaduron/llechi cyfrifiadurol gyda nhw ar y dydd, a darn o ysgrifennu presennol/sydd ar y gweill 

 

Mae Dannie-Lu Carr yn ymgynghorydd a hyfforddwr sy’n arbenigo mewn Effaith Bersonol, Cyfathrebu a Chreadigrwydd, sy’n darparu sesiynau un i un, gweithdai grŵp a sgyrsiau mewn digwyddiadau dros y byd gydag ystod eang o sefydliadau ac unigolion. Mae’n unigolyn angerddol ac uchelgeisiol sy’n credu’n gryf mewn unigolion yn defnyddio eu hyder a’u sgiliau eu hunain a lleoedd pwerus dilys. Mae hyn yn arwain at ganlyniadau da o ran cydlyniad timau ac effeithiolrwydd, yn ogystal ag ymdeimlad cryf o ymreolaeth bersonol. 

Mae Dannie yn weithiwr proffesiynol uniongyrchol, caredig a hawdd mynd ati, sy’n dda iawn yn meddwl ar ei thraed a gwthio pobl i gyrraedd y tu hwnt i’w ffiniau, yn bersonol ac yn broffesiynol. Mae’n rhagori mewn teilwra gwaith i weithwyr proffesiynol sy’n cael eu herio gan bwysau a chyfyngiadau ein bywydau o ddydd i ddydd. Mae Dannie’n cadw pethau’n ymarferol, rhyngweithiol, cadarnhaol a chefnogol. Mae ei chyfathrebiadau’n glir, yn gryno ac yn real. 

Mae ei chleientiaid yn cynnwys: Publicismedia Group, Girl Effect, Signature, y GIG, Sainsburys, Ballou PR, CIPR, Magenta, Langmead & Baker, ASK Europe, Johnson & Johnson a M&C Saatchi.

Yn gynt yn ei bywyd, hyfforddodd a gweithiodd Dannie fel actor llwyfan, ac mae hi bellach yn ymarferydd a gydnabyddir yn eang yn y ‘Meisner Technique’, gan weithio â pherfformwyr ledled y byd. Sefydlodd The Hypercycle yn 2014, er mwyn newid sut mae’r broses greadigol yn cael ei gweld a’i chymhwyso. Yn 2015, rhoddodd sgwrs TEDx, “The Inconvenient Truth for Culture”. 

Yn 2012, ysgrifennodd Dannie y llyfr Brilliant Assertiveness, ac yn 2016, roedd yn un o gyfranwyr allweddol y llyfr Psychologies Magazine, Real Ambition: Quit Dreaming and Create Success Your Own Way. Mae hi wedi ysgrifennu dwy sgript ffilm (un wedi’i gynhyrchu, un yn y broses ddatblygu), ac mae hi wrthi’n gweithio ar ei nofel gyntaf.

Have questions about NEW for 2018 - imPRove training: Writing for impact and creativity? Contact CIPR Cymru Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


0.27B, Hadyn Ellis Building
Cardiff University
Maindy Road
CF24 4HR Cardiff
United Kingdom

Wednesday, November 14, 2018 at 9:30 AM (GMT)


  Add to my calendar

Organizer

CIPR Cymru Wales

The CIPR (Chartered Institute of Public Relations) Cymru Wales is for professional communicators. Our members work across business, industry, PR consultancies and in government, education, health and other public bodies.

The CIPR is UK-wide and offers training and development leading to professional qualifications that are increasingly demanded by employers. We also strive to ensure high standards of professionalism and conduct among our members.

A committee of Welsh PR professionals looks after the interests of CIPR members in Wales - organising annual and monthly events; arranging and communicating training and career development opportunities in Wales; providing a voice for the profession in Wales; communicating national CIPR information to the Welsh membership; and working in partnership with Welsh universities on a number of fronts.

  Contact the Organizer

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.