£5 – £10

Niwroamrwyiaeth i bobl Greadigol/ Neurodiversity 4 Creatives

Actions and Detail Panel

£5 – £10

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cyfwyniad i Niwroamrywiaeth/Introduction to Neurodiversity

About this event


		Niwroamrwyiaeth i bobl Greadigol/ Neurodiversity 4 Creatives image

		Niwroamrwyiaeth i bobl Greadigol/ Neurodiversity 4 Creatives image

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

***Bilingual text - scroll down for English language***

Cyflwyniad i Niwroamrywiaeth yn y Diwydiannau Creadigol

Mae llawer o bobl yn dod yn ymwybodol o fanteision cael gweithlu niwroamrywiaethol. Ond beth yn union yw niwroamrywiaeth? Pa fanteision y gall cael tîm niwroamrywiaeth eu cynnig i ymdrech greadigol? Beth yw'r anawsterau nodweddiadol a brofir gan bobl niwroymgylaethol? Bydd y sesiwn fer hon yn rhoi cyflwyniad i bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol i'r pwnc, gan ddefnyddio gwybodaeth gyfoes ac enghreifftiau go iawn.

Datblygwyd y sesiwn gyda mewnbwn pobl niwroamrywiol sy'n gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn y sector creadigol, a rannodd eu profiadau o weithio: y cryfderau y mae eu gwahanol ffyrdd o feddwl wedi dod â'u gwaith i'w gwaith; yr anawsterau sy'n gysylltiedig â'u cyflyrau; ac addasiadau y mae cyflogwyr, penaethiaid adrannau, rheolwyr, cydweithwyr a chydweithwyr cyd-weithwyr wedi'u gwneud i'w cefnogi yn y gweithle.

Nod y Sesiwn

Galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o niwroamrywiaeth

Amcanion Dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn dylai cyfranogwyr allu:

  • Diffinio'r term 'niwroamrywiaeth'
  • Amlinellu'r nodweddion allweddol a'r derminoleg sy'n gysylltiedig â chyflyrau niwroamrywiaeth
  • Disgrifiwch werth a manteision cael gweithlu niwroamrywiolyn
  • Esbonio sut mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gysylltiedig â niwroamrywiaeth
  • Nodi enghreifftiau o addasiadau rhesymol y gellir eu rhoi ar waith i gefnogi pobl â chyflyrau niwroamrywiaeth

An Introduction to Neurodiversity in the Creative Industries

Many people are becoming aware of the benefits of having a neurodiverse workforce. But what exactly is neurodiversity? What benefits can having a neurodiverse team bring to a creative endeavour? What are the typical difficulties experienced by neurodivergent people? This short session will provide people working in the creative industries with an introduction to the subject, using up-to-date information and real-life examples.

The session has been developed with the input of neurodivergent people working in a variety of roles in the creative sector, who shared their experiences of working: the strengths that their different ways of thinking has brought to their work; the difficulties associated with their conditions; and adjustments that employers, heads of department, managers, co-workers collaborators and colleagues, have made to support them in the workplace.

Session Aim

To enable people in the creative sector to gain a better understanding and appreciation of neurodiversity

Learning Objectives

By the end of the session participants should be able to:

  • Define the term ‘neurodiversity’
  • Outline the key characteristics and terminology associated with neurodiverse conditions
  • Describe the value and benefits of a having a neurodiverse workforce
  • Explain how the 2010 Equality Act is related to neurodiversity
  • Identify examples of reasonable adjustments that can be put in place to support people with neurodiverse conditions

Hyfforddwr

Ben Ewart-Dean - gwneuthurwr ac ymchwilydd ffilmiau llawrydd, sy'n arbenigo mewn ffilm ac awtistiaeth. Mae Ben wedi cynnal llawer o brosiectau gwneud ffilmiau gyda phlant a phobl ifanc ag awtistiaeth, ac mae wedi cynnal prosiectau ymchwil ar gyfer Ffilm Cymru Wales a Chanolfan Ffilm Cymru, gan ganolbwyntio ar ffilm. Mae hefyd yn cynnal ymchwil PhD ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, gan ymchwilio i'r ffyrdd y gall gwneud ffilmiau helpu i wella sgiliau cyfathrebu cymdeithasol plant sydd ag awtistiaeth.

Trainer

Ben Ewart-Dean is a freelance film-maker and researcher, specialising in film and autism. Ben has run many film-making projects with children and young people with autism, and conducted research projects for Ffilm Cymru Wales and Film Hub Wales, focussing on film & autism. He is conducting PhD research at Cardiff Metropolitan University, investigating the ways that making films can help to improve the social communication skills of children with autism.

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGG)

Organiser of Niwroamrwyiaeth i bobl Greadigol/ Neurodiversity 4 Creatives

Save This Event

Event Saved