Free

No Limits!! - Careers and Activism in International Development / Gyrfaoedd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

YMCA Swansea

1 The Kingsway

Swansea

SA1 5JQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

CYMRAEG ISOD

(Suitable for ages 16- 32)

Aged 16-32 and interested in getting involved in international development?

Hub Cymru Africa has organised a fun, interactive and engaging day to learn more about international development, hear voices of young activists from across the country, learn, network and meet other young people with similar interests.

We will be running a series of interactive workshops with youth organisations on; volunteering in Wales and Africa, how to get involved in the sector and how to influence local AM’s and MP’s.

Andy Bevan from University of Wales Trinity Saint David will be on hand to discuss furthering your International Development career with the new BA degree course available at the University.

YCARE International will host a workshop on their International Citizen Service (ICS) which is making opportunities possible for young UK volunteers to work on a one-to-one basis with their peers in Bangladesh, Togo, Sierra Leone, Liberia, and Senegal. They work together in small teams over three months to tackle social exclusion and poverty in some of the world’s poorest communities.

Intergrate, an organisation based in Bristol will look at how youth can play an active role in amplifying their voices and agents for change in their community and globally.

Hub Cymru Africa (HCA) is a new partnership supporting Welsh communities, charities and groups working on development projects in Africa. The aim of this conference is to increase youth engagement in the sector in Wales as well as highlighting opportunities of getting involved in Wales, UK and abroad.

Food and refreshments will be provided


(Yn addas ar gyfer pobl 16-32 mlwydd oed)

Ydych chi’n 16-32 mlwydd oed, a gyda diddordeb mewn cymryd rhan mewn datblygu rhyngwladol?

Mae Hub Cymru Africa wedi trefnu diwrnod difyr, rhyngweithiol a diddorol i ddysgu mwy am ddatblygu rhyngwladol, clywed barnau ymgyrchwyr ifanc o bob cwr o’r wlad, ac i rwydweithio a chwrdd â phobl eraill sydd â diddordebau tebyg.

Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai rhyngweithiol gyda sefydliadau ieuenctid ar; wirfoddoli yng Nghymru ac Affrica, sut i gymryd rhan yn y sector, a sut i ddylanwadu ar Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol lleol.

Bydd Andy Bevan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth law i drafod hyrwyddo eich gyrfa Ddatblygu Rhyngwladol gyda'r cwrs gradd BA newydd sydd ar gael yn y Brifysgol.

Bydd YCARE International yn cynnal gweithdy ar eu Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol (ICS), sy'n gwneud cyfleoedd yn bosibl i wirfoddolwyr ifanc yn y DU i weithio ar sail un i un gyda’u cyfoedion yn Bangladesh, Togo, Sierra Leone, Liberia, a Senegal. Byddant yn gweithio gyda'i gilydd mewn timau bach dros dri mis i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol a thlodi yn rhai o gymunedau tlotaf y byd.

Bydd Integrate, sef sefydliad ym Mryste, yn edrych ar sut y gall pobl ifanc chwarae rôl weithredol mewn cryfhau eu lleisiau a dod yn asiantiaid dros newid, yn eu cymuned leol ac yn fyd-eang.

Mae Hub Cymru Africa (HCA) yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymunedau, elusennau a grwpiau yng Nghymru sy'n gweithio ar brosiectau datblygu yn Affrica. Nod y digwyddiad hwn yw cynyddu ymgysylltu â ieuenctid yn y sector yng Nghymru, a thynnu sylw at y cyfleoedd i gymryd rhan yng Nghymru, y DU a thramor.

Share with friends

Date and Time

Location

YMCA Swansea

1 The Kingsway

Swansea

SA1 5JQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved