Free

North Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Gogledd Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

TBC

Bangor

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(English below / Saesneg isod)

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso yn Saesneg, ond mae croeso i chi gyfrannu at drafodaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae’r rhai sy’n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae’r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae’r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â’i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

 • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal

 • Rhannu ymarfer da

 • Rhannu syniadau

 • Datrys problemau

 • Datblygu sgiliau cyfranogol

 • Ennill sgiliau newydd

Thema’r digwyddiadau hyn fydd Iechyd yng Nghymru. Fe fyddwn yn dathlu 70 mlwyddiant y Gwasanaeth Iechyd yn ein rhwydweithiau cyfranogi rhanbarthol fis Chwefror 2018.

Cynhelir y digwyddiad hwn ar y cyd â Chomisiwn Bevan.

Fe fydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan!

-------------

This event will be facilitated in English, but you are welcome to contribute to discussions in both Welsh and English.

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement.

Attendees come from a range of different organisations in the public and third sector that focus on a variety of issues. The events are suitable for anyone from any level within an organisation that has an interest in practical participatory work, including consultation officers, trustees, volunteers, development workers and managers.

These practitioner networks are lively, participatory workshops which provide an opportunity for peers to engage, share and support each other.

They provide an invaluable opportunity to:

 • Meet other practitioners in your area

 • Share good practice

 • Share ideas

 • Problem solve

 • Develop participatory skills

 • Acquire new skills

The theme of these events will be Health in Wales. We will be celebrating the NHS’ 70th Birthday at our regional participation networks in February 2018.

This event is being held in partnership with Bevan Commission.

More information coming soon – watch this space!

Share with friends

Date and Time

Location

TBC

Bangor

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved