North Wales Safeguarding Children's Board CPR Roadshow

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Rydm yn falch iawn o fedru cadarnhau y bydd y diwrnod yn cynnig cyfle i:

 • Roi adborth o Ddiwrnod Busnes y Grwp AYP
 • Lansio y Llwybr Cyn Geni Aml-asiantaeth
 • Wrando i’n siaradwr gwadd Gladys Rhodes White fydd yn ystyried gwersi o AYP Sir Benfro. Fe fydd hyn yn adeiladu ar y cyfweliad fideo a welwyd yng Nghynhadledd y Bwrdd ac yn canolbwyntio’n fwy manwl ar:
  • Addysgu Gartref
  • Effaith afiechyd rhiant ar lesiant plant
 • cynnwys y rhiant yn y broses
 • rol allweddol y Digwyddiad Dysgu

Fe fydd yr ystyriaeth, yng nghyd destun y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 yn arwain at adnabod materion ymarfer, yn enwedig trothwyon ymyrryd a’r cydblethiad rhwng gwasanaethau plant ac oedolion.


We are pleased to confirm that this day will provide an opportunity to:

 • Provide feedback from the CPR Group Business Day
 • Launch the Multi Agency Pre Birth Pathway
 • Listen to guest speaker Gladys Rhodes White considering lessons from the Pembrokeshire CPR. This will follow on from the televised interview seen at the recent Board conference and will focus in greater detail on:
  • Home education
  • The impact of parental ill-health on the wellbeing of children
 • involving the parent(s) in the process
 • critical role of the Learning Event

Considering the above within the context of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 will ensure a consideration of emerging practice matters particularly thresholds of intervention and the interplay between children and adult services.


Date and Time

Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved