Noson Bontio Adran Uwchradd / Secondary Sector Transition Evening

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Location

Location

Ysgol Bro Teifi

Ysgol Bro Teifi

Llandysul

SA44 4JL

United Kingdom

View Map

Event description
Noson Bontio Adran Uwchradd Ysgol Bro Teifi 2021 Secondary Sector Transition Evening.

About this event

Archebwch hyd at 2 tocyn oedolyn ac 1 tocyn plentyn: SICRHEWCH FOD YR AMSERAU CYWIR AR Y TOCYNNAU. Noder, dim ond disgyblion blwyddyn 6 fydd yn gallu cael mynediad i'r noson eleni oherwydd cyfyngiadau.

Book up to 2 adult tickets and 1 child ticket: PLEASE ENSURE THEY ARE FOR THE CORRECT TIME SLOTS. Note, only year 6 pupils will be able to attend this year due to restrictions.

  • CROESO / WELCOME - ENGLISH BELOW

Dewch i ddarganfod beth sydd gan Ysgol Bro Teifi i gynnig i'ch plentyn. Bydd cyfle i chi a'ch plentyn gael taith o gwmpas yr ysgol, cwrdd â rhai aelodau staff, dysgu am yr adrannau a'r holl weithgareddau sydd ar gael yn yr ysgol. Bydd hwn yn ymweliad o tua awr er mwyn i chi gael gorolwg manwl o'r holl gyfleoedd sydd ar gael i'ch plentyn yn yr ysgol. Bydd cyfle i holi staff yr ysgol ac i gael eich tywys o gwmpas y campws i weld y cyfleusterau.

  • Rheoliadau COVID-19

Bydd slotiau amser llym yn cael eu dilyn oherwydd cyfyngiadau COVID-19, felly gofynnwn i chi gyrraedd yn brydlon ac ymgynnull y tu allan i Neuadd yr ysgol. Rhaid i ni gyfyngu ar niferoedd yr oedolion sydd o gwmpas, felly ni chaniateir mynediad i oedolyn ar docyn plentyn. Byddwch yn cael eich tywys fel grŵp o amgylch safle'r ysgol gan ddilyn y system un ffordd. Ni chaniateir i blant grwydro ar eu pen eu hunain. Gofynnir i bawb dros 11 oed wisgo mwgwd dros eu ceg a'u trwyn drwy gydol yr ymweliad er mwyn cadw pawb yn saff. Rhaid archebu tocyn erbyn 7pm ar 15fed o Dachwedd er mwyn cael mynediad i'r Noson Agored. Ni chaniateir mynediad heb docyn. Bydd rhestr o enwau gennym wrth y drws.

Gofynnwn yn garedig i unrhyw deuluoedd gyda symtomau neu ganlyniadau LFT neu PCR positif i gadw draw, er mwyn amddiffyn holl gymuned yr ysgol.

  • ENGLISH DESCRIPTION

Come and see what Ysgol Bro Teifi has to offer your child. You will have an opportunity to receive a tour of the school with your child, meet some staff members, learn about the different departments and all our activities. This visit will last approximately 1 hour in order for you to get an in-depth understanding of the opportunities for your child at the school. You will be able to talk to staff and be escorted around the school building in order to see the facilities.

  • COVID-19 Regulations

We will be following strict time slots due to COVID-19 restrictions, therefore we ask you to arrive promptly and congregate outside the school's main hall. We must limit the number of adults within each classroom, therefore adults will not be allowed access to the school on a child's ticket. You will be escorted around the school building following our one way system. Children may not wander without an adult. Everyone over 11 years old will be required to wear a mask over their mouth and nose during the whole visit. Tickets must be reserved by 7pm on 3 November in order to enter our Open Evening. No entry without a ticket. We will have a list of names on the door.

We kindly ask any families with symptoms, or positive LFT or PCR results to refrain from visiting Bro Teifi in order to protect the whole school community.

Location

Ysgol Bro Teifi

Ysgol Bro Teifi

Llandysul

SA44 4JL

United Kingdom

View Map

Organiser YBT

Organiser of Noson Bontio Adran Uwchradd / Secondary Sector Transition Evening

Save This Event

Event Saved