NWEAB REGIONAL SKILLS SUMMIT / BUEGC UWCHGYNHADLEDD SGILIAU RHANBARTHOL
Sold Out
NWEAB REGIONAL SKILLS SUMMIT / BUEGC UWCHGYNHADLEDD SGILIAU RHANBARTHOL

NWEAB REGIONAL SKILLS SUMMIT / BUEGC UWCHGYNHADLEDD SGILIAU RHANBARTHOL

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Venue Cymru

Llandudno, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cofrestrwch i ymuno â'r â Gweinidog Sgiliau Llywodraeth Cymru, Julie James AC, ar gyfer lansiad "Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol" Gogledd Cymru 2016, fel rhan o uwch-gynhadledd sgiliau rhanbarthol a drefnir gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Bwriedir hefyd i'r digwyddiad adnabod a hyrwyddo mentrau sgiliau a chyflogaeth rhanbarthol eraill sydd â'r nod o fodloni galwadau ein heconomi megis y rheini sydd ynghlwm â gweithgareddau STEM; yn ogystal â darparu trosolwg o'n cyfres o brosiectau sgiliau rhanbarthol a ariennir drwy Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) dan arweiniad ein partneriaid, gan gefnogi cyflogwyr a'u gweithlu; pobl ifanc; a'r rheini nad ydynt yn rhan o'r farchnad lafur. 

Bydd yr uwch-gynhadledd yn gyfle i arddangos y gweithgareddau sy'n ymwneud â sgiliau ledled gogledd Cymru a thu hwnt i'n ffiniau, wrth i ni geisio cyflwyno ein nodau twf a thargedau'r dyfodol, gan weithio gyda phartneriaid i wella a diweddaru sail sgiliau'r rhanbarth a chefnogi twf mewn cyflogaeth.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please register to join Welsh Government Minister for Skills, Julie James AM, for the launch of the North Wales “Regional Skills & Employment Plan” for 2016, as part of a regional skills summit organised by the North Wales Economic Ambition Board.

The event will also identify and promote other skills and employment regional initiatives aiming to meet the demands of our economy such as those related to STEM activities; in addition to providing an overview of our suite of regional ESF funded skills projects led by our partners, supporting employers and their workforce; young people; and those disengaged from the labour market. 

This will be a summit to showcase the activities relating to skills across North Wales and beyond our borders, as we look to deliver on our growth aims and future targets, working with partners to improve and upgrade the region’s skills base and support employment growth.

 


 

 

FAQs

 

What are my transport/parking options getting to the event?


http://conference.venuecymru.co.uk/Attending-an-Event/parking.html 

Share with friends
Date and Time
Location

Venue Cymru

Llandudno, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved