Free

One Day Digital Champion training/hyrwyddwr digidol cwrs undydd - Merthyr T...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in this event. Registration is now finished. Please see our Eventbrite page for other Digital Communities Wales training events or contact dcwtraining@wales.coop for information about future accredited learning events.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room 3 One Stop Shop

Merthyr Tydfil Civic Centre

Merthyr Tydfil

CF47 8AN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in this event. Registration is now finished. Please see our Eventbrite page for other Digital Communities Wales training events or contact dcwtraining@wales.coop for information about future accredited learning events.
Event description

Description

One Day Accredited training: Supporting People to Get Online


The training is free to attend but you must book your place as we have limited spaces available.

Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, ond bydd rhaid archebu eich lle gan ein bod bod rhaid i ni gyfyngu y niferoedd sydd yn mynychu.

Session aims:

 • Understand the need to improve the Digital skills of the population.

 • Understand why some adults may have digital needs.

 • Understand the personal and organisational barriers that might prevent adults from engaging in a learning activity.

 • Be able to provide support to individuals and groups of learners.

 • Be able to signpost for further appropriate support.

 • Be able to identify appropriate digital learning resources for groups/ individuals.

 • Be able to share these skills informally with colleagues and volunteers.


By the end of the course, participants will:

 • Understand the role of Digital Champions.

 • Understand the tools to help and support clients to get online.

 • Be able to share this knowledge so others can use these tools to get clients online.


Pwrpas y sesiwn:

 • Deall yr angen i wella sgiliau digidol y boblogaeth.

 • Deall pam fod gan rhai oedolion anghenion digidol.

 • Deall y rhwystrau personol a sefydliadol a allai atal oedolion rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd dysgu.

 • Gallu rhoi cefnogaeth i unigolion a grwpiau o ddysgwyr.

 • Gallu cyfeirio am gymorth priodol bellach.

 • Gallu adnabod adnoddau dysgu digidol priodol ar gyfer grwpiau / unigolion.

 • Fod yn gallu rhannu sgiliau hyn yn anffurfiol â chydweithwyr a gwirfoddolwyr.


Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr:

 • Deall rôl Hyrwyddwyr Digidol.

 • Deall yr offer i helpu a chefnogi cleientiaid i fynd ar-lein.

 • Yn gallu rhannu'r wybodaeth hon fel y gall pobl eraill ddefnyddio'r sgiliau hyn i gael cleientiaid ar-lein.

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

You can contact Helen Evans on 01267 230131 or email helen.evans@wales.coop

Gallwch gysylltu a Helen Evans ar 01267 230131 neu ebostio helen.evans@wales.coop


You can contact Delyth Rees on 07823 342 301 or email delyth.rees@wales.coop

Gallwch gysylltu a Delyth Rees ar 07823 342 301 neu ebostio delyth.rees@wales.coop


Is there a cost to attend this event?

There is no charge for this training. However, if you are unable to attend you must cancel your place by contacting us. If you fail to cancel your place and do not attend we will charge your organisation £25.00 for non-attendance.

Ni does ffi am yr hyfforddiant hwn. Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, bydd rhaid i chi ganslo eich lle drwy gysylltu a ni. Os na fyddwch yn canslo eich lle, byddwn yn codi ffi o £25 i’ch sefydliad am beidio a mynychu.


Do I need to bring a laptop or tablet?

We'll have kit available for you. If you want to bring your own tablet or laptop that's fine as well.

Bydd gennym offer i chi ddefnyddio, ond mae croeso i chi ddod a tabled neu liniadur eich hun.


Will lunch be provided?

Lunch will not be provided but as this is a full day's training, we will be having a break for lunch.

Ni fydd cinio yn cael ei ddarparu, ond gan fod hwn yn ddiwrnod llawn o hyfforddiant, byddwn yn cael egwyl am ginio.


Share with friends

Date and Time

Location

Room 3 One Stop Shop

Merthyr Tydfil Civic Centre

Merthyr Tydfil

CF47 8AN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved