ONLINE - Hanfodion Cychwyn Busnes // Business Start-Up Essentials

ONLINE - Hanfodion Cychwyn Busnes // Business Start-Up Essentials

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Online event

ONLINE - Hanfodion Cychwyn Busnes // Business Start-Up Essentials

About this event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Bydd y gweminar yma yn eich cyflwyno i'r hanfodion y mae angen i chi eu hystyried wrth gychwyn busnes.

Bydd Anna, un o Ymgynghorwyr Busnes yr Hwb Menter yn siarad chi trwy lunio cynllun busnes, yn ymdrin â phynciau fel:

  • strwythurau cyfreithiol - e.e. unig fasnachwr neu gwmni cyfyngedig?
  • ymchwil i'r farchnad - e.e. pwy yn union yw eich cwsmeriaid?
  • rhagolygon ariannol - e.e. faint o eitemau sydd angen i chi eu gwerthu bob mis i droi elw?

Bydd niferoedd y mynychwyr yn cael eu cadw'n fach i alluogi pawb i ddod i adnabod ei gilydd a chreu cysylltiadau. Ethos yr Hwb Menter yw creu cymuned o unigolion yn yr run sefyllfa fydd yn gallu cefnogi ac annog ei gilydd mewn busnes. Bydd trosolwg o'r gefnogaeth bellach sydd ar gael o'r Hwb Menter hefyd yn cael ei ddarparu.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal yn ddwyieithog - ni fydd cyfieithydd ar gael gan ei fod ar-lein.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE WEBINAR**

This webinar will introduce you to the essentials you need to consider when starting a business.

Anna, one of the Enterprise Hub's Business Advisors will talk you through drawing up a business plan, covering topics such as:

  • legal structures - e.g. sole trader or limited company?
  • market research - e.g. who exactly are your customers?
  • financial forecasting - e.g. how many items do you need to sell a month to turn a profit?

Attendee numbers will be kept small to enable everyone to get to know each other and create connections. The Enterprise Hub's ethos is to create a community of like-minded individuals able to support and encourage each other in business. An overview of what further support is available from the Enterprise Hub will be also be provided.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends