Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

OpenLearn Champions Training Day, Cardiff

OpenLearn Champions

Wednesday, 17 January 2018 from 10:00 to 15:30 (GMT)

OpenLearn Champions Training Day, Cardiff

Registration Information

Type End Quantity
Registration 14 Jan 2018 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share OpenLearn Champions Training Day, Cardiff

Event Details

This is an OpenLearn Champions Training Day. At the end of the full day session you will be an OpenLearn Champion

Who is it for?

For practitioners who promote learning in the community either formally or informally.

This may include, Communities First staff, library staff, local tutors, adult education providers, trade union reps, voluntary sector workers and others.

What will it cover?

This training course gives an overview of the various free Open Educational Resources (OER) available from The Open University and explores how these can be used in the community to engage people in learning. We look at how these resources can be utilised as part of a learning pathway, helping to develop confidence, digital literacy and other skills.

It’s a practical session, with lots of hands on opportunities to explore OER as well as network with other practitioners.

After the day, you will be invited to join our OpenLearn Champions network to access additional resources, on-going support and regular updates. 

Lunch will be provided to those attending

Please bring along your own laptop or tablet. We will not be using an IT suite.

Parking is only avaialbe to disabled visotors and needs to be booked in advance

The session is FREE but there is a £50 cancellation charge if you book and do not attend or cancel with less than 7 days’ notice.

 


 

Diwrnod Hyfforddiant i Hyfforddwyr OpenLearn yw hwn. Ar ddiwedd y sesiwn diwrnod llawn byddwch yn Hyfforddwyr OpenLearn

I bwy mae hwn?

Ar gyfer ymarferwyr sy'n hyrwyddo dysgu yn y gymuned naill ai'n ffurfiol neu'n anffurfiol.

Gall hyn gynnwys staff Cymunedau yn Gyntaf, staff llyfrgelloedd, tiwtoriaid lleol, darparwyr addysg oedolion, cynrychiolwyr undebau llafur, gweithwyr y sector gwirfoddol ac eraill.

Beth fydd yn ei gynnwys? 

Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn rhoi trosolwg o'r Adnoddau Addysgol Agored amrywiol sydd ar gael gan Y Brifysgol Agored a sut y gellir defnyddio'r rhain yn y gymuned er mwyn annog pobl i ddysgu. Rydym yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio'r adnoddau hyn fel rhan o lwybr dysgu, gan helpu i ddatblygu hyder, llythrennedd digidol a sgiliau eraill.

Mae'n sesiwn ymarferol, gyda llawer o gyfleoedd ymarferol er mwyn ystyried Adnoddau Addysgol Agored yn ogystal â rhwydweithio ag ymarferwyr eraill.

Ar ôl y diwrnod, fe'ch gwahoddir i ymuno â'n rhwydwaith o Hyfforddwyr OpenLearn er mwyn cael adnoddau ychwanegol, cymorth parhaus a'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd. 

Caiff cinio ei ddarparu i'r rhai sy'n mynychu

Dewch â'ch gliniadur neu'ch llechen eich hun gyda chi. Ni fyddwn yn defnyddio Ystafell TG.

Mae parcio ond ar gael i ymwelwyr anabl ac mae'n rhaid ei drefnu o flaen llaw.

Mae'r sesiwn AM DDIM ond codir tâl canslo o £50 os byddwch yn archebu lle a ddim yn mynychu'r sesiwn neu'n canslo gyda llai na saith diwrnod o rybudd

Do you have questions about OpenLearn Champions Training Day, Cardiff? Contact OpenLearn Champions

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Open University in Wales
18 Custom House Street
CF10 1AP Cardiff
United Kingdom

Wednesday, 17 January 2018 from 10:00 to 15:30 (GMT)


  Add to my calendar
OpenLearn Champions Training Day, Cardiff
Things to do in Cardiff Other Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.