Free

OpenLearn Champions Training Day, Carmarthenshire

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Hyfforddiant Griffith Jones Training Centre

St Clears

Sir Gaerfyrddin

Carmarthenshire

SA33 4BT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This is an OpenLearn Champions Training Day. At the end of the full day session you will be an OpenLearn Champion

Who is it for?

For practitioners who promote learning in the community either formally or informally.

This may include, Communities First staff, library staff, local tutors, adult education providers, trade union reps, voluntary sector workers and others.

What will it cover?

This training course gives an overview of the various free Open Educational Resources (OER) available from The Open University and explores how these can be used in the community to engage people in learning. We look at how these resources can be utilised as part of a learning pathway, helping to develop confidence, digital literacy and other skills.

It’s a practical session, with lots of hands on opportunities to explore OER as well as network with other practitioners.

After the day, you will be invited to join our OpenLearn Champions network to access additional resources, on-going support and regular updates.

Lunch will be provided to those attending

Please bring along your own laptop or tablet.

The session is FREE but there is a £50 cancellation charge if you book and do not attend or cancel with less than 7 days’ notice.


Diwrnod Hyfforddiant i Hyfforddwyr OpenLearn yw hwn. Ar ddiwedd y sesiwn diwrnod llawn byddwch yn Hyfforddwyr OpenLearn

I bwy mae hwn?

Ar gyfer ymarferwyr sy'n hyrwyddo dysgu yn y gymuned naill ai'n ffurfiol neu'n anffurfiol.

Gall hyn gynnwys staff Cymunedau yn Gyntaf, staff llyfrgelloedd, tiwtoriaid lleol, darparwyr addysg oedolion, cynrychiolwyr undebau llafur, gweithwyr y sector gwirfoddol ac eraill.

Beth fydd yn ei gynnwys?

Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn rhoi trosolwg o'r Adnoddau Addysgol Agored amrywiol sydd ar gael gan Y Brifysgol Agored a sut y gellir defnyddio'r rhain yn y gymuned er mwyn annog pobl i ddysgu. Rydym yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio'r adnoddau hyn fel rhan o lwybr dysgu, gan helpu i ddatblygu hyder, llythrennedd digidol a sgiliau eraill.

Mae'n sesiwn ymarferol, gyda llawer o gyfleoedd ymarferol er mwyn ystyried Adnoddau Addysgol Agored yn ogystal â rhwydweithio ag ymarferwyr eraill.

Ar ôl y diwrnod, fe'ch gwahoddir i ymuno â'n rhwydwaith o Hyfforddwyr OpenLearn er mwyn cael adnoddau ychwanegol, cymorth parhaus a'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd.

Caiff cinio ei ddarparu i'r rhai sy'n mynychu

Dewch â'ch gliniadur neu'ch llechen eich hun gyda chi.

Mae'r sesiwn AM DDIM ond codir tâl canslo o £50 os byddwch yn archebu lle a ddim yn mynychu'r sesiwn neu'n canslo gyda llai na saith diwrnod o rybudd

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Hyfforddiant Griffith Jones Training Centre

St Clears

Sir Gaerfyrddin

Carmarthenshire

SA33 4BT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved