Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport and Local Mobility (Cardiff)

Cynnal Cymru - Sustain Wales

Thursday, 21 February 2019 from 09:30 to 15:30 (GMT)

Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport...

Ticket Information

Type End Quantity
General admission 21 Feb Cardiff 3h 16m Free  

Share Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport and Local Mobility (Cardiff)

Event Details

This is one of two free events, funded by the Welsh Government and organised by Jacobs with support from Cynnal Cymru-Sustain Wales.Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport and Local Mobility
 
Who is the event for?

Public sector transport professionals and those delivering transport solutions in partnership with the public sector.

 

What does the event aim to achieve?

The objectives of these events are to enable and motivate public sector professionals to speed up the transition to a low carbon, low emission transport system in Wales, with a particular focus on road transport and alternatives to private car ownership.

Delegates will receive information on SMART and vehicle technology, sources of funding, and examples that show how action can be taken that benefits the organisation, citizens, the local economy, and the environment.

A mixture of presentations, displays, demonstrations and surgeries will enable public sector professionals to learn from peers, industry, advisory organisations, government, and social enterprises. The events will begin to provide answers to these questions;

 • What actions can we take – what has been proven to work?
 • What funding is available?
 • What is the best/most appropriate technology?
 • How can we integrate effective alternatives to private car ownership – shared mobility, mobility as a service, electric bikes – with public transport?
 • How can we work in effective partnership with other public bodies, industry, and the community to accelerate the transition to a low emission transport system?
 • How will SMART technology help us achieve this?
 

 
Cyfleoedd o Gludiant Allyriadau Carbon Isel Iawn a Mudoledd Lleol
 
Ar gyfer bwy yw'r Digwyddiad?

Pobl broffesiynol o'r sector cludiant cyhoeddus a phobl sydd yn darparu datrysiadau cludiant mewn partneriaeth a'r sector cyhoeddus. 
 
Nodau'r Digwyddiad

Nodau’r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

Bydd cynrychiolwyr yn derbyn gwybodaeth ar dechnoleg SMART a cherbyd, ffynonellau arian ac enghreifftiau o ddangos sut gall gweithredu bod o fudd i’ch sefydliad, dinasyddion, yr economi lleol a’r amgylchedd.

Bydd cymysgedd o gyflwyniadau, arddangosiadau a gweithdai yn galluogi gweithwyr proffesiynol o’r sector cyhoeddus i ddysgu o gyfoed, diwydiant, sefydliadau cynghorol, llywodraeth a mentrau cymdeithasol. Bydd y digwyddiadau yn dechrau darparu atebion i’r cwestiynau isod;

 • Pa weithgareddau gallen ni wneud? – beth sy wedi cael ei brofi i weithio?
 • Pa arian sydd ar gael?
 • Beth yw’r dechnoleg gorau/addasaf?
 • Sut gollen ni integreiddio opsiynau eraill effeithiol i berchen ar gar preifat – mudoledd rhannwyd, mudoledd fel gwasanaeth, beiciau trydan – gyda chludiant cyhoeddus
 • Sut gallen ni weithio fel partneriaid yn dda gyda chyrff cyhoeddus eraill, diwydiant a’r gymuned i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant allyriadau isel
 • Sut fydd technoleg SMART yn ein helpu ni i gyflawni hyn?
Draft Agenda

09:30 - Registration and networking / Gofrestru ac rhwydweithio

10.00 - Keynote / Cyweirnod

10.20 - Jacobs

10.45 - Welsh Government / Llywodraeth Cymru

11.00 - Cardiff Council / Cyngor Caerdydd

11.15 - Swansea Council
 
11.30 - Break
 
11.50   Scottish Government / Llywodraeth yr Alban

12.10 - OLEV

12.30 - Transport Systems Catapult / Sustemau Cludiant Catapult

12.45 - Nissan

13.00 - Community renewables and mobility / Ynni adnewyddadwy cymunedol a muddoledd
 
13.15 - Lunch/Cinio

14.00 - Breakout sessions, surgeries, demonstrations and networking / Sesiynau ar wahan, meddygfeydd, arddangosiadau a rhwydweithio

15.30 - Close / Diwedd
 
 

 
The Welsh Government's Smart Living programme has enabled twelve demonstrator projects that have highlighted potential for innovation which will help transform homes, businesses and communities to contribute to a more sustainable future. Ultra-Low emission transport and local mobility forms part of the smart building blocks that will contribute to holistic and multiple solutions, supporting more sustainable lifestyles.

Mae Rhaglen Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru wedi galluogi 12 prosiect arddangos sy wedi pwysleisio potensial am arloesedd i helpu trawsnewid cartrefi, busnesau a chymunedau er mwyn cyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy. Mae cludiant allyriadau isel iawn a mudoledd lleol yn ffurfio rhan o'r blociau adeiladau clyfar a fydd cyfrannu at ddatrysiadau holistig sydd yn cefnogi bywydau mwy cynaliadwy. 
Do you have questions about Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport and Local Mobility (Cardiff)? Contact Cynnal Cymru - Sustain Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Sophia Gardens Stadium
Glamorgan County Cricket Club
Sophia Gardens
CF11 9XR Cardiff
United Kingdom

Thursday, 21 February 2019 from 09:30 to 15:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Cynnal Cymru - Sustain Wales

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading organisation for sustainable development in Wales. Our mission is to make Wales the first Sustainable Nation. We support the talent, skills and innovation of our people through our consultancy services, our events and training, and support organisations and businesses in Wales to deliver on sustainable development.

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw cyflwyno Cymru fel y Genedl Gynaliadwy gyntaf. Rydym yn cefnogi talentau, sgiliau ac arloesedd ein pobl drwy ein gwasanaethau cynghori, ein digwyddiadau a’n hyfforddiant, ac yn cynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i gyflawni datblygu cynaliadwy.

Registered charity number 1158496. Registered as a company limited by guarantee, no 4622047

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.