Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Our Big NHS Change 3rd Sector Session -Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Sesiwn y 3ydd sector

CGGSG / CAVS

Thursday, 28 June 2018 from 10:00 to 13:00 (BST)

Our Big NHS Change 3rd Sector Session -Trawsnewid ein...

Ticket Information

Type End Quantity
Our Big NHS Change 3rd Sector Session -Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Sesiwn y 3ydd sector 2d 17h 49m Free  

Share Our Big NHS Change 3rd Sector Session -Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Sesiwn y 3ydd sector

Event Details

We have a once-in-a-lifetime chance to fundamentally change the way that we provide local healthcare services for the better – and we want to hear what you have to say about it.

What are Community Hubs? What is the best proposal?

In all three of the proposals*:

 • Bronglais District General Hospital will continue to provide services for mid Wales;
 • a new major hospital will be built somewhere between Narberth and St Clears,
 • and there will be 10 community hubs across the Health Board area.

Find out more about how the changes affect you and your organisation in this 3rd Sector information event at CAVS Thursday 28th June 10 -1pm. 

…………….

“Hywel Dda – Our Big NHS Change” was officially launched at a meeting of the health board on Thursday 19 April 2018, marking the start of a 12-week public consultation aimed at making provision of local health and care better for our communities. 

We’re asking residents across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire, as well as the wider cross-border regions, to get involved and have your say on three proposals to improve the way we provide care for our population. Each proposal has been designed and tested by our clinicians to ensure that our services are safe, sustainable, accessible and kind for our generation and those to come.
To overcome the significant challenges faced by the NHS we want to radically change the way we provide local health care services so that people are accessing most of the care and treatment they need in their local community,
and are able to stay at home while they are getting treatment rather than having to go into hospital. Reducing the number of main hospitals will mean having fewer medical rotas to fill, making it easier to attract clinicians to come
and work for us; it will also mean shorter waiting times and fewer cancellations, and more money for local and community health services.

*The proposals are:

Proposal A

 • A new urgent care and planned care hospital between Narberth and St Clears
 • Community hospitals in Glangwili, Prince Philip Hospital in Llanelli and Withybush
 • A general hospital in Aberystwyth on the Bronglais Hospital site

Proposal B

 • A new urgent care and planned care hospital between Narberth and St Clears
 • Community hospitals in Glangwili and Withybush
 • General hospitals at Prince Philip Hospital in Llanelli and Aberystwyth on the Bronglais Hospital site

Proposal C

 • A new urgent care hospital between Narberth and St Clears
 • A planned care hospital on Glangwili site
 • A community hospital in Withybush
 • General hospitals at Prince Philip Hospital in Llanelli and Aberystwyth on the Bronglais Hospital site

Your feedback will be independently analysed and considered before any formal proposal is put before our Health Board for decision on how to proceed later in 2018 and we will continue to keep you updated on how we have used your feedback.

For more information go to www.hywelddahb.wales.nhs.uk/Hddchange.


Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym am glywed eich barn ar hyn.

Beth yw hybau Cymunedol? Beth yw’r cynnig gorau?

Ym mhob un o’r tri chynnig*,

 • bydd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r Canolbarth;
 • byddwn yn adeiladu prif ysbyty newydd rhywle rhwng Arberth a San Clêr,
 • a bydd 10 hyb cymunedol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Dysgwch fwy am sut mae’r newidiadau’n effeithio arnoch chi a’ch sefydliad yn y sesiwn Q & A 3ydd Sector hwn – CAVS Dydd Iau 28 Mehefin 10 -1pm

…………………..

Lansiwyd “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd” yn swyddogol yng nghyfarfod y bwrdd iechyd ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018, gan nodi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal yn lleol ar gyfer ein cymunedau.

Rydym yn gofyn i drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â’r rhanbarthau trawsffiniol ehangach, i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer ein poblogaeth. Ein clinigwyr sydd wedi cynllunio a phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Er mwyn goresgyn yr heriau sylweddol y mae’r Gwasanaeth Iechyd yn eu hwynebu, rydym am wneud newid radical i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol fel bod pobl yn cael y rhan helaeth o’r gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt yn eu cymuned leol, a fel bod pobl yn medru aros adref tra’u bod nhw’n cael triniaeth yn hytrach na gorfod mynd i ysbyty.

Bydd lleihau’r nifer o brif ysbytai’n golygu llai o rotas meddygol i’w llenwi, gan wneud y dasg o ddenu clinigwyr i ddod i weithio i ni yn haws; bydd hefyd yn golygu amserau aros byrrach, llai o ganslo a mwy o arian ar gyfer gwasanaethau iechyd lleol a chymunedol.

*Dyma’r cynigion:

Cynnig A

 • Ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbytai cymunedol yng Nglangwili, Tywysog Philip a Llwynhelyg
 • Ysbyty cyffredinol yn Aberystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Cynnig B

 • Ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbytai cymunedol yng Nglangwili a Llwynhelyg
 • Ysbytai cyffredinol yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac yn Aerystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Cynnig C

 • Ysbyty gofal brys newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbyty gofal wedi’i gynllunio ar safle Glangwili
 • Ysbyty cymunedol yn Llwynhelyg
 • Ysbytai cyffredinol yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac yn Aberystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Bydd eich adborth yn cael ei ddadansoddi’n annibynnol a’i ystyried cyn cyflwyno unrhyw gynnig ffurfiol i’n Bwrdd Iechyd am benderfyniad ar sut i fwrw ati yn nes ymlaen yn 2018, a byddwn yn parhau i’ch diweddaru ar ein defnydd o adborth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.bihyweldda.wales.nhs.uk/TrawsnewidHdd


Do you have questions about Our Big NHS Change 3rd Sector Session -Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Sesiwn y 3ydd sector? Contact CGGSG / CAVS

Save This Event

Event Saved

When & Where


C A V S / C G G S G - The Mount/ Y Mwnt
18 Queen Street/18 Heol y Frenhines
SA31 1JT Carmarthen/Caerfyrddin
United Kingdom

Thursday, 28 June 2018 from 10:00 to 13:00 (BST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.