Free

Our Story: Digital Business Models 3 | Ein Stori: Modelau Busnes Digidol 3

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid-19 and Your Business – Our Story: Digital Business Models WK 3 | Covid-19 a'ch Busnes - Ein Stori: Modelau Busnes Digidol WK 3

About this Event

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

----------------------------------------

Covid-19 a'ch Busnes - Ein Stori: Modelau Busnes Digidol WK3

Mae Modelau Busnes Digidol yn gyfres tair rhan o weminarau sy'n cynnwys entrepreneuriaid o Ganolbarth a Gogledd Cymru.

O ganlyniad i'r argyfwng Covid-19, mae llawer o fusnesau wedi symud ar-lein. Os nad ydych eisoes yn cael llwyddiant ar-lein gyda'ch busnes, sut mae cyrraedd hynny?

Trwy gydol y sesiynau hyn byddwch yn clywed gan bum entrepreneur o Ganolbarth Cymru. Dechreuodd pob un gydag ychydig iawn o gyfalaf.

Darganfyddwch sut yr aethant ati.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Yn ystod y sesiwn hon byddwch yn clywed gan Kayte Ferris, perchennog Simple and Season.

Yn hytrach na dilyn llwybrau gwerthu a marchnata traddodiadol, mae Kayte wedi creu cymuned o amgylch ei brand, ac yn creu cynnwys mae pobl yn ei garu.

Bydd Kayte yn trafod sut y gallwch ganolbwyntio ar y pethau sydd angen eu gwneud a chael y canlyniadau rydych eu heisiau drwy ddilyn yr Egwyddor Pareto, lle mae 80% o'r elw yn treiddio o 20% o ymdrech.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae'r gweithdy hwn ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am fodelau busnes ar-lein allai fod o fudd iddynt werthu ar-lein a gweithredu yn y byd ar ôl Covid-19.

P'un a ydych yn fusnes newydd neu'n hen law arni, mae croeso i bawb o'r gymuned ymuno â'r Hwb Menter rhithwir.

Cefndir y Siaradwr

Mae Kayte Ferris yn hyfforddwr creadigol a mentor marchnata wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru. Mae hi hefyd yn cynnig cyrsiau ar-lein fydd yn eich helpu chi i gychwyn a thyfu busnes.

Mae Kayte yn credu bod y rhyngrwyd yn caniatáu i bobl wneud bywoliaeth o'u gwir ddiddordebau yn hytrach na dilyn rhai o'r llwybrau diflas y mae rhai pobl eisiau i ni eu troedio. Mae hi'n gweithio'n galed i helpu pobl eraill i adnabod eu diddordeb a gweithio tuag at wneud busnes ohono.

Gweler y gweithdy "Modelau Busnes Digidol " arall yma

_________________________________________________________________________________________

Covid-19 and Your Business – Our Story: Digital Business Models WK3

Digital Business Models is a three-part series of webinars featuring entrepreneurs from Mid and North Wales.

The Covid-19 crisis has meant that many businesses have moved online. If your business isn’t already working successfully online how do you get there?

Throughout these sessions you’ll hear from five Mid-Wales entrepreneurs. Each one started with very little capital.

Find out how they did it.

What will the event cover?

In this session you’ll be hearing from Kayte Ferris, owner of Simple and Season.

Rather than pursue traditional sales and marketing routes, Kayte has created a community around her brand and creates content that people love.

Kayte will be discussing how by following the Pareto Principle, that 80% of return is derived from 20% of effort, you can focus on the things that truly need to be done and give you the results you want.

Who is this workshop for?

This workshop is open to anyone interested in finding out about online business models that could help them sell online and operate in the post Covid-19 world.

Whether you are a startup or already in business, everyone in the community is welcome at the virtual Enterprise Hub.

About the speaker

Kayte Ferris is a creative coach and marketing mentor based in North Wales. She also offers online courses that will help you start and grow your business.

Kayte believes the internet allows people to make a living from their true passions rather than follow some of the tired pathways other people might want us to tread down. She devotes herself to helping people identify their passion and work towards making a business from it.

See the other “Digital Business Models” workshop here

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved