Free

Paratoi i Addysgu Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Metropole Hotel

Temple Street

Llandrindod Wells

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae'r cwrs undydd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n paratoi i addysgu neu sydd â diddordeb dysgu mwy am fanyleb CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori i'w haddysgu am y tro cyntaf yn 2020. Bydd pob sesiwn yn edrych yn fanwl ar y fanyleb newydd gyda penodol ar Uned 330 ac Uned 331 yn cynnwys: amcanion asesu, asesiadau allanol, ei strwythur arholi a meysydd allweddol eraill, yn ogystal ag adolygu deunyddiau asesu enghreifftiol.

Canlyniadau ar gyfer cynrychiolwyr:

  • Meithrin dealltwriaeth o ofynion y fanyleb newydd gyda ffocws penodol ar Unedau 330 a 331

  • Cyfle i feithrin dealltwriaeth o’r elfen Ymarfer o’r cymhwyster hwn

  • Deall manteision y fanyleb newydd i chi a'ch dysgwyr.

  • Cefnogi cynllunio ar gyfer addysgu, gan gynnwys gwybodaeth am adnoddau a chysylltiadau defnyddiol.

  • Cyfle i rwydweithio â chydweithwyr ac arbenigwyr pwnc.

Byddwch hefyd yn derbyn pecyn o ddeunyddiau electronig y gallwch fynd gyda chi a rhannu â'ch cydweithwyr.

Personél
Caiff y cwrs hwn ei arwain gan arbenigwyr pwnc sydd â phrofiad a gwybodaeth fanwl am y cynnwys. Byddant yn swyddogion pwnc, ddatblygwyr manylebau, yn arholwyr neu'n safonwyr gyda phrofiad helaeth yn y maes hwn.

COST Y CWRS
RHAD AC AM DDIM (gan gynnwys lluniaeth a deunyddiau'r cwrs).

  • Gan ein bod yn rhagweld y bydd y digwyddiad hwn yn oblogaidd, dim ond lle i ddau gynrychiolydd o bob canolfan sydd ar gael.

Disgwylir y byddwch yn rhaeadru unrhyw wybodaeth sy'n cael ei rhannu yn y digwyddiad hwn i gydweithwyr eraill yn eich canolfan. Er mwyn cefnogi, byddwn yn darparu gweminar gan ddefnyddio cynnwys y cwrs hwn i'r rhai ohonoch sydd ddim yn gallu bod yn bresennol. Bydd mwy o wybodaeth i'w chael am y gyfres gweminarau cyn hir.

  • Noder y bydd recordiad sain yn cael ei wneud ym mhob cyfarfod.
  • Noder: Nid oes sicrwydd y bydd lle parcio ar gael mewn unrhyw leoliad a chyfrifoldeb y cynrychiolydd yw unrhyw ffioedd parcio.(Ewch i wefan y safle i wirio trefniadau parcio a threfniadau trafnidiaeth gyhoeddus.)
  • Yn fuan cyn y digwyddiad, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau'r lleoliad.

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf am Dysgu Iechyd Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Date and Time

Location

The Metropole Hotel

Temple Street

Llandrindod Wells

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved