£15 – £75

Pasport Diogelwch Diwydiannau Creadigol/Creative Industries Safety Passport

Actions and Detail Panel

£15 – £75

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Pasport Diogelwch/Safety Passport

About this event


		Pasport Diogelwch Diwydiannau Creadigol/Creative Industries Safety Passport image

		Pasport Diogelwch Diwydiannau Creadigol/Creative Industries Safety Passport image

**Mae gweithgareddau CULT Cymru ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru**

**CULT Cymru courses are only available to those living in Wales**

CRISP:

Pasport Diogelwch Diwydiannu Creadigol

Creative Industries Safety Passport 

Amser y cwrs/Time of course - 9.00am - 5.30pm

Mae cwrs iechyd a diogelwch poblogaidd BECTU bellach wedi'i ailgynllunio ar gyfer darparu ar-lein drwy Zoom.

The popular health & safety course from BECTU has now been re-designed for online delivery via Zoom.

Beth yw pasport diogelwch y diwydiannau creadigol?

Mae pasport diogelwch y diwydiannau creadigol yn gwrs diogelwch iechyd undydd a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr, yn gyflogedig neu'n llawrydd, yn gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw. Mae'n hyrwyddo diwylliant o ddiogelwch yn seiliedig ar gyfrifoldeb personol am ddiogelwch. Mae hyn yn golygu ei fod yn annog cynrychiolwyr i fod yn rhagweithiol o ran eu diogelwch eu hunain a diogelwch pobl eraill.

Cymeradwyir y cwrs gan y sefydliad diogelwch galwedigaethol (IOSH) o dan ei gynllun pasbort sy'n gynllun sy'n cael ei gydnabod dros y Deyrnas Gyfunol ac sy'n dilyn canllawiau pynciau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a diogelwch (HSE) yn ogystal â Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Screen Skills ym maes iechyd, X2, X3 a X 3.5 a chod ymarfer ar gyfer mynd i mewn/i mewn i Theatr y DG. Mae'n gymhwyster lefel 2 sy'n ddilys am 3 blynedd ac mae'n dod â llyfr gwaith pdf a cherdyn adnabod maint cerdyn credyd cadarn gyda HoloKote gorffonedig sy'n atal ymyrraeth. Mae pob deiliad pasport diogelwch wedi'i gofrestru ar gronfa ddata ganolog IOSH, felly mae dilysu'n broses hawdd. Gyda chynifer o gyflogwyr yn gofyn am brawf o hyfforddiant iechyd a diogelwch mae BECTU yn darparu cymhwyster cymeradwy sy'n berthnasol i weithwyr y diwydiannau creadigol. 

What is the Creative Industries Safety Passport?

The Creative Industries Safety Passport is a one-day health & safety course designed specifically for workers, employed or freelance, working in film, TV, theatre and live events. It promotes a safety culture based on personal responsibility for safety. This means that it encourages delegates to be pro-active in their own safety and the safety of others.  

The course is approved by the Institution of Occupational Safety & Health (IOSH) under their Passport scheme which is a nationally recognised scheme and follows The Health & Safety Executive (HSE) syllabus guidelines as well Screen Skills’s National Occupational Standards in Health & Safety X2, X3 and X3.5 and the BECTU/UK Theatre Code of Conduct for Get-in/ Get-outs. It is a level 2 qualification that is valid for 3 years and comes with a workbook pdf and a robust credit card size ID card with a HoloKote finish which is tamper proof. All Safety Passport holders are registered on the IOSH central database so verification is an easy process. With so many employers asking for proof of health and safety training BECTU is providing an approved qualification that is relevant to creative industries workers.

Beth yw cynnwys y cwrs?

Ailgynlluniwyd y cwrs yn 2018 ac mae'n ymdrin â'r hanfodion anghenion y mynychydd o ran diogelwch iechyd yn ogystal â chanolbwyntio ar beryglon penodol sy'n codi yn y diwydiannau creadigol. Caiff ei ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r amgylchedd gwaith, a fydd yn cynnwys mesurau i allu dychwelyd i'r gwaith yn ystod y sefyllfa COVID-19.

Mae'r cwrs wedi'i rannu'n 4 modiwl gyda seibiannau:

• Cyflwyno diogelwch y diwydiant creadigol; Mae hyn yn cwmpasu pam mae materion iechyd a diogelwch yn bwysig, deddfwriaeth iechyd a diogelwch, dyletswyddau cyflogeion, hunan-gyflogedig a chontractwyr o dan y Ddeddf Iechyd a diogelwch yn y gwaith 1974, beth yw polisi iechyd a diogelwch ac ysiwriant.

• Diffinio perygl a risg; Mae hyn yn ymwneud ag asesiadau risg, peryglon a risgiau, cymhwysedd, matrics risg, rheoli risg, yr hyn sy'n rhesymol ymarferol, asesiadau risg dynamig amgyffrediadau risg

Peryglon a mesurau rheoli ymarferol; Mae hyn yn cynnwys trydan, offer sgrin arddangos, gweithio ar uchder, peryglon lleoliad penodol, lles, mannau cyfyng, codi a chario, llithro a thripiau, offer gwaith, sylweddau peryglus, asbestos, swn, hylendid personol, gyrru, drones, trais, bygythiadau terfysgol, bwlio, straen, cyffuriau, alcohol a thân

 • Gwella perfformiad ym myd diogelwch; Mae hyn yn cynnwys iechyd a diogelwch yn y gweithle, y cyfnod adeiladu, cadw pobl yn ddiogel yn y gweithle, amser gweithio, offer diogelu personol (PPE), arwyddion a signalau, cymorth cyntaf, goruchwylio iechyd, damweiniau, cofnodi damweiniau, cynrychiolwyr diogelwch ac arolygwyr diogelwch.

What is the course content?

The course was redesigned in 2018 and covers the basics a delegate needs in health & safety as well as focusing on specific hazards that come up in the creative industries. It is regularly updated to reflect the working environment, which will include measures to able to return to work during the COVID - 19 situation.

 The course is split into 4 modules with breaks in between:

• Introducing creative industry safety; this covers why health & safety matters, health & safety legislation, duties of employees, self-employed and contractors under the Health & Safety at Work Act 1974, what is a health & safety policy and insurance

 • Defining hazard and risk; this covers risk assessments, hazards and risks, competence, risk matrix, controlling risk, what is reasonably practicable, dynamic risk assessments & risk perceptions

 • Hazards and practical control measures; this covers electricity, display screen equipment, working at height, specific location hazards, welfare, confined spaces, manual handling, slips and trips, work equipment, hazardous substances, asbestos, noise, personal hygiene, driving, drones, violence, terrorist threats, bullying, stress, alcohol & drugs and fire

 • Improving safety performance; this covers health & safety in the workplace, the construction phase, keeping people safe in the workplace, working time, personal protective equipment (PPE), signs and signals, first aid, health surveillance, accidents, accident reporting, safety representatives & safety inspectors.

Arddull Dysgu ac Asesiad

Mae'r cwrs yn defnyddio cymysgedd o arddulliau dysgu, gan gynnwys fideo a thrafodaeth i wella'r profiad dysgu. Gall mynychwyr ddod â phroblemau gwirioneddol a digwyddiadau sy'n agos at fethu er mwyn cynyddu perthnasedd y cwrs. Mae'r holl hyfforddwyr wedi'u hachredu gan IOSH ac mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o weithio yn y diwydiannau creadigol. 

Mae gan y cwrs bapur asesu dwy ran, mae yna ugain o gwestiynau yn y rhan cyntaf, yn bennaf dewis cwestiynau aml-ddewis gydag uchafswm marc o 40 a'r ail yw dysgu cymhwyso ymarferol sy'n gofyn am ganfod peryglon a darparu mesurau i leihau'r risg, gydag uchafswm o 16 marc ar gynnig. I fod yn gymwys i dderbyn pasport mae'n rhaid i chi ennill 24 marc neu drosodd ar y rhan gyntaf a 10 marc neu drosodd yn yr ail ran. Mae angen marc pasio isaf o 34.

Teaching Style and Assessment 

The course uses a mix of teaching styles, including video and discussion to enhance the learning experience. Delegates can bring real issues and near miss incidents to increase the relevance of the course. All the trainers are IOSH accredited and have a wealth of knowledge and experience working in the creative industries. 

The course has a two-part assessment paper, the first part has twenty questions mainly multiple choice with a maximum mark of 40 and the second is practical application learning which requires spotting hazards and providing measures to reduce the risk, with a maximum 16 marks on offer. To be eligible to receive a passport you must achieve 24 marks or over on the first part and 10 marks or over on the second part. A total minimum pass mark of 34 is required.

Gofynion ar-lein cyfranogwyr

Bydd arnoch angen cysylltiad rhyngrwyd sy'n cefnogi fideogynadledda

Mae angen i chi ddefnyddio dyfais sydd â chamera a meicroffon

Mewn achos o gysylltiad coll, ebostiwch y tiwtor mroberts@bectu.org.uk i drafod opsiynau i ddal i fyny ar y sesiynau a gollwyd.

Attendee online requirements

You will need an internet connection that supports video conferencing

You need to use a device that has a camera and microphone

In the event of a lost connection, email the tutor mroberts@bectu.org.uk to discuss options to catch up on the sessions missed.

Cyfarwyddiadau cyfranogwyr ar-lein

Er bod y cwrs wedi'i gynllunio i fod yn rhyngweithiol a bod cyfranogiad mynychwyr yn cael ei annog, i hwyluso rhediad y cwrs, yn ystod y sesiwn hyfforddi gofynnir i'r holl gynadleddwyr aros yn dawel heblaw am weithgareddau grŵp, os hoffech ofyn cwestiwn, defnyddiwch y swyddogaeth ' codi llaw' a ganfuwyd yn eich enw yn y botwm ' cyfranogwyr ' a bydd y tiwtor yn ymateb.

Trwy gofrestru i ddilyn y cwrs mae'r mynychwyr yn cytuno i'r canlynol: "ni fydd y sawl sy'n mynychu yn gwneud unrhyw beth i leihau uniondeb yr asesiad, gan gynnwys cyfeirio at y rhyngrwyd neu unrhyw adnoddau eraill tra ei fod yn digwydd." Rhaid i'r ffurflen cyn cwrs a anfonir ymlaen llaw gael ei harwyddo a'i dychwelyd cyn dechrau'r cwrs. Dylech fod yn ymwybodol y gall asesydd IOSH arsylwi sesiynau cwrs ar hap i sicrhau sicrwydd ansawdd.

Online attendee instructions

Though the course is designed to be interactive and delegate participation is encouraged, to ease the running of the course, during the training session all the delegates will be asked to stay muted except for group activities, if you would like to ask a question, please use the ‘raise hand’ function found by your name in the ‘participants’ button and the tutor will respond.

By signing up to course the attendees agree to the following: “The attendee will not do anything to reduce the integrity of the assessment, including referring to the internet or any other resources whilst it is taking place.” A pre-course form sent out in advance should be returned before the start of the course. Please be aware that an IOSH assessor may observe random course sessions to assure quality assurance.

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Polisi Canslo/Cancellation Policy

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.

Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.

What happens when you cancel?

There will be times when delegates book onto courses/events and subsequently find that they are unable to attend.

In these situations we ask that delegates notify us of their need to cancel as soon as possible.

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the course/event.

Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

What happens when we cancel?

There may also be times when we need to cancel a course/event.

In these situations we will provide a full refund to all delegates booked onto those courses/events.

CULT CYMRU

BECTU is a sector of Prospect, and provides training courses for members and non-members. In accordance with guidance issued by the Information Commissioner’s Office (ICO), Prospect is a “data controller” for the purposes of your personal data. Prospect’s main privacy policy can be found at www.prospect.org.uk/privacy

Prospect is committed to protecting your privacy and complying with our obligations under the GDPR and Data Protection Act 2018.

The data that you have provided or your company has provided is to fulfil our contractual obligations, and the processing of the data supplied by you is necessary for the performance of the contract to which you have entered into with Prospect/BECTU.

Dyma'r data hoffwn gasglu gennych chi:

 • Enw
 • Manylion Cyswllt
 • Ebost
 • Llun / ffotograff
 • Rhif aelodaeth undeb
 • Manylion Banc
 • Cymhwysterau
 • Oedran
 • iaith

The personal data we would like to collect from you are:

 • Name
 • Contact Details
 • Email
 • Photograph
 • Union membership number
 • Bank Details
 • Qualifications
 • Age
 • Language

Fe fydd y data personol a gasglwn yn cael ei ddefnyddio gogyfer â:

 • Gweinyddu'r system archebu arlein 
 • Cysylltu gyda chi ynglŷn ag unrhyw fater yn deillio o’ch dymuniad i archebu lle ar y cwrs.
 • Prosesu eich ffi neu daliad ar gyfer y cwrs.
 • Dosbarthu rhestr myfyrwyr i diwtor y cwrs.
 • Cadw cofnod o bresenoldeb drwy lenwi talennau cofrestr y cwrs.
 • Eich hysbysu chi gyda chanlyniadau'r asesiad. 
 • Trosglwyddo data i' Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol er mwyn achredu a chyhoeddi cerdyn pasbort
 • Danfon cerdyn pasbort newydd trwy’r post. 
 • Lanlwytho manylion yr hyfforddiant i gronfa ddata wedi ei rhannu trwy wefan.

The personal data we collect will be used for the following purposes:

 • Administration of the online booking process
 • To contact you regarding any matter arising from your booking or attendance at the course.
 • To process the payment fee for the course
 • To distribute a student list to the course tutor
 • To keep a record of course attendance by the completion of sign in sheets
 • To inform you of your assessment result
 • To transfer data to IOSH for accreditation and issuing of passport card
 • To Mail out passport card or replacement card
 • To upload training details to database on shared website

Casglwn y categorïau arbennig o ddata personol canlynol:

 • Hil
 • Ethnigrwydd
 • Cyfeiriadedd rhyw
 • Anabledd
 • Aelodaeth o undebau llafur 

The special categories of personal data we collect are:

 • Race
 • Ethnicity
 • Sexual orientation
 • Disability
 • Trade union membership

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on datacompliance@prospect.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Sian Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect

Siwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinator

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGG)

Organiser of Pasport Diogelwch Diwydiannau Creadigol/Creative Industries Safety Passport

Save This Event

Event Saved